Stiftelsen Elektronikkbransjen ønsker et velfungerende elektronikkmarked i Norge, med krevende kunder - men uten særnorske reguleringer.

Hva mener Elektronikkbransjen?

Kjemikaliepolitikkens hovedmål er å arbeide for lavest mulig bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier. For elektronikkbransjens del berøres kjemikaliene som brukes som råvarer og ved produksjonen av utstyr.

Det pågår et kontinuerlig arbeid i elektronikkbransjen for å redusere og eller erstatte farlige stoffer.  Dette arbeidet drives av sterke globale krefter hos produsenter, kunder og myndigheter. Mye har skjedd på området. Ett eksempel er brommerte flammehemmere, som tidligere ble benyttet for å minske brannfare. Disse stoffene er nå erstattet av mer miljøvennlige alternativer.

Elektronikkbransjen støtter helhjertet arbeidet med å redusere all negativ miljøpåvirkning ved produksjon og bruk av elektronikk. Samtidig er det viktig for foreningen å understreke at elektronikkbransjen er en svært global bransje, hvor majoriteten av alt utstyr produseres i Asia. Arbeidet for å begrense bruken av miljøgifter vil derved kun være effektivt hvis det tar hensyn til at dette er en global utfordring.

Elektronikkbransjen mener derfor at det er viktig at Norge arbeider tett sammen med Nordiske naboland og EU om felles tiltak. Foreningen arbeider også for å hindre at det norske markedet blir pålagt særregler som hindrer import og salg av produkter. Siden det ikke er svært liten produksjon av EE-produkter i Norge, og det norske markedet ikke er stort nok til å påvirke globale aktørers produksjonsvalg direkte, vil slike eventuelle særregler etter foreningens mening virke mot sin hensikt. De vil hemme konkurransen i det norske markedet, uten å være noe effektivt tiltak for å faktisk hemme bruken av miljøfarlige kjemikalier.

Elektronikkbransjen oppfordrer derfor myndighetene til selv å stille miljøkrav ved innkjøp og dermed premiere de beste produktene, fremfor å detaljregulere det norske markedet. 

Hva gjør Elektronikkbransjen på området?

Elektronikkbransjen har en konstruktiv dialog med norske myndigheter rundt miljøspørsmål. Elektronikkbransjen stiftet et "Miljøråd" sammen med bransjeorganisasjonen IKT-Norge, nettopp for å sikre høy faglig kvalitet på kommunikasjonen.

Miljørådet består av nøkkelpersoner i bransjen som jobber med miljøspørsmål hos våre medlemsbedrifter. Denne samling eksperter har kjennskap til kjemikalier, samt til bransjeregulering på EU-nivå, og fungerer som rådgivere for ledelsen i Elektronikkbransjen og IKT-Norge.

Rådet er også en konstruktiv og direkte samtalepartner for norske myndigheter i miljøspørsmål (se faktaboks nedenfor).

Kontaktperson hos Elektronikkbransjen er Jan Røsholm.

Miljørådet

Elektronikkbransjen og IKT-Norge (interesseorganisasjonen for IKT-bedrifter i Norge) etablerte i 2008 et felles miljøråd bestående av nøkkelpersoner i bransjen som jobber med miljøspørsmål hos våremedlemsbedrifter.

 Miljørådet skal være medlemsbedriftenes ”øyne og ører”. Medlemmene følger med på hva som skjer i EU og hva som vil påvirke våre medlemmer i Norge.

Miljørådet er også en samtalepartner for myndighetene og et talerør for bransjen. Rådet har blant annet levert inn en rekke høringsuttalelser til Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for IKT. 

Til toppen