- EE-registeret blir innført for at alle som importerer EE-produkter skal betale det moroa koster når produktet en dag også blir avfall, skriver Guro Kjørsvik Husby. Hun er markeds- og informasjonssjef i Elretur. Foto: Inger Storås.

EE-registeret skal luke ut snyltere for 40 millioner

Fra 1. juli 2006 blir det umulig å være gratispassasjer. EE-registeret vil da sammenligne sine lister med Toll- og avgiftsdirektoratets oversikt over all import til Norge, og uoverensstemmelser vil bli rapportert til Statens forurensningstilsyn (SFT) for videre oppfølging.

Gratispassasjerene er per i dag et dyrt problem for returselskapene. SFT har beregnet at gratispassasjerer unndrar seg minst 40 millioner kroner årlig. Det betyr at alle som i dag er lovlydige og er med i et seriøst returselskap, betaler regninga for dem som lurer seg unna.

Gratispassasjerene, alle dem som importerer EE-produkter og ikke betaler miljøgebyrer for produktene sine og dermed ikke betaler for avfallshåndteringen av disse produktene, er en av årsakene til at EE-registeret blir etablert. SFT ser meget alvorlig på problemet med at importører unndrar seg ansvar og ikke oppfyller forpliktelsene sine etter EE-forskriften. Flere tilfeller er tidligere blitt politianmeldte, og Økokrim har skrevet ut forelegg til enkeltbedrifter på opp mot 1 million kroner.

Nytt register fra juli

Den 1. juli 2006 trer et nytt register i kraft i Norge, som alle som importerer eller produserer elektriske og elektroniske produkter må forholde seg til. EE-registeret skal samle inn og systematisere data over hvilke importører og produsenter av EE-produkter som finnes, samt deres import, produksjon og eksport av EE-produkter. Registeret skal også samle inn og oppsummere innsamlings-, behandlings- og gjenvinningsdata for EE-avfall, herunder også data om import og eksport av avfall.

Dersom registeret kommer over importører eller produsenter som ikke har en godkjent returordning, blir det rapportert SFT som iverksetter tiltak. Registeret vil fungere som et kontrollorgan overfor importører og produsenter i forhold til deres oppgaver og plikter når det gjelder farlig avfall. Registeret skal føre tilsyn med at alle følger regelverket, og at returselskapene oppfyller innsamlingsansvaret på vegne av sine tilsluttede bedrifter.

Økt forbruk - økt forsøpling

Den miljømessige bakgrunnen for EE-registeret er innholdet av farlige komponenter som setter EE-avfall i en særstilling. Norges befolkning forbruker EE-produkter i hurtigere og større grad for hvert år, og det er derfor ytterst viktig med innsamling og behandling av avfallet som genereres. Bare det faktum at det i fjor ble solgt 2.350.000 mobiltelefoner i Norge, betyr at det også er hundretusenvis av mobiltelefoner som kastes uten å bli behandlet på en miljømessig god måte.

Følger for importører og produsenter

For alle som importerer eller produserer EE-produkter i Norge, vil EE-registeret få den konsekvens at alle skal være tilsluttet et sertifisert returselskap - eller at de eventuelt danner et eget retursystem. En tilslutning til et sertifisert returselskap er den enkleste måten å sikre at din bedrift oppfyller alle forpliktelsene beskrevet i EE-forskriften.

EE-registeret blir innført for at alle som importerer EE-produkter skal betale det moroa koster når produktet en dag også blir avfall!

Av Guro Kjørsvik Husby

Kronikkforfatteren er markeds- og informasjonssjef i Elretur AS.

Elretur AS er et landsdekkende returselskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall. Bakgrunnen for ordningen er myndighetenes forskrift om innsamling og gjenvinning av elektriske og elektroniske produkter (EE-forskriften). Denne forskriften pålegger produsenter og importører i Norge ansvar for å ta miljøriktig hånd om kasserte produkte r samt gjenvinne og resirkulere materialene i produktene.

Elretur er eid av Stiftelsen Elektronikkbransjen med 30%, Norske Elektroleverandørers Landsforening (NEL) med 30%, IKT Norge med 30% og Abelia med 10%.

- Norges befolkning forbruker EE-produkter i hurtigere og større grad for hvert år, og det er derfor ytterst viktig med innsamling og behandling av avfallet som genereres, skriver kronikkforfatteren. Foto: Erik Thallaug.
Til toppen