Tre hovedaktører ved Elreturs jubileum var (f. v.) administrerende direktør Stig Ervik, tidligere svensk statsminister Göran Persson og styreleder Bjørn Stordrange.

ELRETUR ET FORBILDE for andre land

Det norske retursystemet for EE-avfall og gjenvinningsordningen er et forbilde for andre land i Europa. Vi er best på mye, men myndighetene må påse at det blir en mer rettferdig fordeling på alle aktørene.

Det kom frem under feiringen av 10 års-jubileet til Elretur AS i begynnelsen av juni.

– Allerede for fem år siden sa representanter for SFT på en internasjonal konferanse i København at det norske returselskapet var blant de beste i Europa og egnet til å danne mønster for lignende selskaper i andre land. Senest i mai i år opplevde vi de samme på en konferanse i Praha, der Norge sammen med Sverige ble utpekt til å ha de beste returordningene i Europa.

Det sa Elreturs styreleder gjennom hele virketiden, Bjørn Stordrange, da han åpnet Elreturs jubileumsfeiring. Han la vekt på at virksomheten har gått fra å ta hånd om avfall til å bli moderne industri med suksess.

Både kunder, norske miljømyndigheter og andre samarbeidspartnere var invitert da Elretur feiret sitt 10 års-jubileum i begynnelsen av juni. Jubileet ble markert med en miljøaften der Sveriges tidligere statsminister Göran Persson stod for kveldens hovedforedrag. Et panel bestående av ledende aktører i bransjen diskuterte fremtidige utfordringer og miljøaspektet sett med norske øyne i forhold til andre land og andre verdensdeler. Til jubileet lanserte Elretur en miljøpris. Et hundretallsgjester var samlet til feiringen.

Ukjent landskap

I hilsningstalen sin sa styreleder Stordrange at returselskapet startet i et ukjent landskap for ti år siden etter at avtalen om returordningen var undertegnet av bransjeorganisasjonene og miljødepartementet året før, våren 1998. Han tok for seg viktige kriterier siden virksomheten startet.

– Det første viktige valget var at vi sammen med myndighetene klarla produsentansvaret. Produsentene fikk ansvaret for innsamling og gjenvinning av avfallet. Dette la grunnlaget for at vi fikk en stor og omfattende innsamlingsordning fra første dag.

Stordrange roste Torbjørn Berntsen, som var minister i miljødepartementet, for det gode samarbeidet med bransjeorganisasjonene da forhandlingene pågikk. Videre trakk han frem samarbeidet mellom de daværende firmaene Hvitevareretur AS og Elektronikkretur AS. I dag er dette som kjent et selskap.

– Det at vi startet en avgiftsordning som var synlig for alle, har vært et suksesskriterium. Dette har hele tiden finansiert returordningen. Virksomheten i Elretur har bygd på konkurranse i alle ledd fra første dag. Det har også vært en klausul i kontrakten med alle gjenvinnerne om å dele de positive verdiene i avfallet. Dermed har det blitt en felles opptur for alle aktører, sa Stordrange.

Advarte mot dommedag

Sveriges tidligere statsminister Göran Persson holdt hovedinnlegget på arrangementet. Han vier nå mye av sin virksomhet rundt feltene miljø og ressurser og har store kunnskaper innen avfalls- og miljøfag.

I innlegget sitt advarte han mot dommedagsprofetiene.

– Selv om vi ser store forandringer i miljø og klima, er det grunn til å advare mot de som har de mest pessimistiske profetiene. Dommedagen kommer ikke nå heller. Verdenshistorien er full av folk som har snakket om jordens undergang. Vi er her fortsatt fordi de har tatt feil. Vi går videre, men det kreves at vi gjør noe. Det arbeidet dere utfører i Elretur, ligger veldig nær vi alle må tenke på og utføre. Det er viktig å tenke på at tilgangen på mye av det vi bruker opp i dag ikke er uendelig. Betrakter vi dem som uendelige, kommer vi før eller senere til å skape problemer for miljøet.

Som et hovedpunkt kom Persson inn på fornybare ressurser og la vekt på hvor stort potensial Norge har av akkurat dette med i første rekke vann- og vindkraft. Han kom inn på den viktige balansegangen som er mellom utbygging og missbruk av slike ressurser, det siste i form av innhogg i sårbar natur og varige skadevirkninger.

Rettferdig fordeling

Dagens og fremtidens utfordringer til returbransjen ble satt på agendaen ved en paneldebatt ledet av journalist Eva Bratholm.

– Det viktigste, slik jeg ser det, var at debatten belyste den klassiske forskjellen mellom myndighetene og returbransjen og ikke minst produsentene. I tillegg fikk vi frem polariseringen i forhold til det nye WEEE-direktivet. Myndighetene og produsentene er uenige om hvem som skal ta de nye kostnadene denne ordningen medfører. Etter min mening bør myndighetene være sterkere frempå med å være politimyndighet i forhold til de vi ser som slipper billig unna returordningen, sier Stig Ervik, administrerende direktør i Elretur AS.

Paneldebatten satte fokus på dagligvarebransjen og bransjeglidninger, som betyr at denne bransjen omsetter mange produkter som hører inn under WEEE-direktivet. Ervik trekker også frem returselskapene som i dag ikke dekker hele Norge og heller ikke samler inn alle produktområdene som hører med til ordningen.

– Dermed havner en del av dette over på de landsdekkende selskapene, som Elretur. Dette krever en endring i regelverket. Vi provoserer nå frem et tydeligere regelverk. SFT har gjort en for dårlig jobb med dette, sier Ervik.

– Kunne den nye klareringsordningen bli bedre belyst i denne debatten?

– Det kunne den. Dette er noe av det vi sliter mest med for tiden. Etter hvert som andre aktører har kommet på banen og plukket kirsebær viser det at det blir større og større behov for rettferdig fordeling av det totale innsamlingsarbeidet.

Et hundretalls personer fra Elretur, selskapets kunder og samarbeidspartnere feiret 10 års-jubileet i Oslo.
Kveldens paneldebatt ble ledet av journalist Eva Bratholm. Paneldeltakere var (f. v.) Bård Jørgensen, daglig leder i REMIKS (kommunalt avfallselskap) i Tromsø, Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge, Kari Aa, leder for avfallseksjonen i SFT, Dag Fodstad, markedsdirektør i ATEA og Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.
Elreturs miljøpris ble i år delt i to. Hovedprisen på 450.000kroner gikk til prosjektet "Miljøvennlig gjenvinning av flatskjermer for elektrisk og elektronisk avfall" som drives av selskapet WEEERecykling. Prisen ble delt ut av administrerende direktør Stig Ervik (t. v.) til John Sunde og Arve Aasmundseth. Aasmundseth er også leder av Miljøfondet og representerer i Elreturs styre. Miljøagentene fikk også en pris på 50.000kroner.
Hurra Torpedo med Kristoffer Schau i spissen avsluttet festen med lyd- og lysmessig fyrverkeri. Stilen deres må vel kalles "whitemetal".
Tidligere administrerende direktør Hans Løken kastet glans over Elreturs jubileum.
Vigdis Gulbrandsen fra Stiftelsen Elektronikkbransjen (t. v.) har god kontakt med Kari Aa fra STF.
Øyvind Adeler, servicesjef i LG (t. v.), Petter Herud fra Elretur og Jan Steffens fra Stiftelsen Elektronikkbransjen.
Sentrale personer i feiringen var administrerende direktør Synnøve Bjørke i Stiftelsen Elektronikkbransjen og markedssjef Guro Kjørsvik Husby i Elretur AS.
Elin Øverli fra BSH (t. v.), Jan A. Røsholmfra Stiftelsen Elektronikkbransjen og Hege Skodje fra Alternativ Data var tre av de inviterte. Skodje begynner i Elretur i august.
Turid Kibsgård fra Elretur hygger seg med Håkon Jentoft.
Til toppen