Synnøve Bjørke i Elektronikkbransjen diskuterte mobiltelefoners holdbarhet sammen med Svein Engebretsen i FTUs sekretariat og Erik Lund-Isaksen i Forbrukerrådet (t.h.). Foto: Stian Sønsteng.

– Fem år på mobil

Det sier Svein Engebretsen, direktør i FTUs sekretariat. Han presiserer at vedtakene er basert på juridiske argumenter som grunnlag for avgjørelsene.

– Folk må følge avgjørelsene i FTU. Jeg minner om paragraf 27 i forbrukerkjøpsloven. Vi strides om hvor lenge mobiltelefonen er ment å vare. Fristregelen sier når forbrukeren sist må klage for å få saken opp. Det er ikke det samme som en rettighetsregel, slo Engebretsen fast.

Forbrukertvistutvalget (FTU) har stor myndighet i tvistesaker og slår nok en gang fast at femårsregelen gjelder for mobiltelefoner. Men klagevolumet totalt er ikke høyt for bransjens produkter.

Når FTU får spørsmål om reklamasjonsfrist, blir saken vurdert juridisk på samme måte som i rettsapparatet. FTU ser ikke bare på lovteksten, deer det for øvrig ikke står noe spesifikt om mobiltelefon. Lovens forarbeider er førende. Et utvalg vurderer forslag til lovtekst. Den blir oversendt departementet, og Stortinget debatterer den før loven blir vedtatt. Engebretsen redegjorde for hva som ligger bak FTUs avgjørelser i mobiltelefonsakene:

Uforutsigbarhet

– Vi må vurdere både grunnleggende faktorer og forutsigbarhet. Det grunnleggende for mobiltelefonsakene er en sak om bilstereo fra 1992. Den gang så man på hvilke produkter som omfattes av hovedregelen om fem års reklamasjonsfrist. Det gjelder blant annet husholdningsapparater og varige forbruksvarer. Departementet ga føringer for at det var urimelig at husholdningsprodukter bare hadde to år. Juridiske eksperter anbefalte at også bilstereo kom inn under femårsregelen. Wibe-dommen tok utgangspunkt i den tekniske levetiden. Den er ifølge Nokia mer enn ti år. Bransjens argumenter om at brukstiden gjelder, imøtegås av FTU. Mindretallet i FTU blir ikke tatt til følge, sa Engebretsen.

Reklamasjonsfrist er noe annet enn om det foreligger en mangel.

Han minnet om at FTU er satt til å tolke og avklare spørsmål om reklamasjonsfrist og mangler. Derfor er det rimelig og riktig at bransjen følger opp, mente han. Vedtakene er bindende. Men totalt sett er volumet av slike saker lite: FTU har bare hatt mellom 20 og 30 klager siden 1992.

FTU ble opprettet i1979 som et lovbestemt organ. Utvalgets oppgave er å tolke forbrukerkjøpsloven i tvistesaker. FTU skal være et nøytralt organ. De 11 medlemmene, tre av dem er dommere, blir oppnevnt i statsråd. FTU skal ha innsikt i næringsspørsmål. Alle saker i FTU er først prøvd løst gjennom saksgangen i Forbrukerrådet. Alle saker FTU avgjør får virkning som dom hvis de ikke blir anket inn i rettssystemet. På bransjetinget redegjorde Svein Engebretsen, direktør i FTUs sekretariat om aktuelle problemstillinger hos utvalget.

Engebretsen inviterte bransjen til samarbeid for å utveksle erfaringer.

Svein Engebretsen i FTUs sekretariat.
Til toppen