Narvik er en av hovedsenderne som skal distribuere det digitale radionettet i Norge. Foto: Norkring

FØRSTE UTBYGGINGSRAPPORT KLAR om digitalradionettet

I tiden frem til slukkingen av FM-nettet i 2017/2019 er Medietilsynet pålagt å gi en årlig rapport om fremdriften av digitalradioutbyggingen.

Rapportene skal lages til kulturdepartementet og er ment å holde regjeringen og departementet orientert om innfrielsen av slukkevilkårene som er beskrevet i Stortingsmelding nummer 8 2010/2011. Denne rapporten var den første fra tilsynet og vil bli fulgt opp av tilsvarende årlige rapporter. Rapportene vil blant annet inkludere oppdaterte salgstall.

Flere teknologier?

Et av spørsmålene som skal avklares innen de første par årene er hvordan dekningen av NRK i det digitale radionettet skal defineres. Den såkalte P1-dekningen skal med det digitale radionettet være like god som med dagens FM-nett, altså i praksis nær 100 prosent. Innen utgangen av 2013 skal det bli klart hvordan dekningen skal defineres og om det skal være med DAB-teknologi alene, eller om det også skal inkludere ande teknologier, det vil si dekning over trådløst nettverk, Wifi. P1-dekningen er et av de absolutte vilkårene i utbyggingsplanene. NRKs digitale radiokanaler er plassert i regionblokken og sendes der med dab-teknologi. NRK opplyser til Medietilsynet at regionblokken nå har en befolkningsdekning på 81,2 prosent. Oslo har best dekning med 100 prosent. Lavest dekning har Sogn og Fjordane med 33,7 prosent. Andre fylker med foreløpig lav dekning er blant annet Nordland med 45 prosent, Troms med 53 prosent og Finnmark med 44,2 prosent.

Tre trinn

NRKs videre utbyggingsplaner er delt inn i tre trinn, som gjelder regionblokken. Den første fasen går på å optimalisere nettet som allerede er ferdig utbygget. Dette skal gi tre prosent mer dekning på landsbasis. Denne tilpasningen betyr også at signalet blir mer robust og skal sikre innendørsdekning i murhus i store deler av dekningsområdet. Denne fasen skal være gjennomført i løpet av neste år.

Fase to omfatter utbygging av 18 gjenstående hovedsendere, med høy effekt, som foreløpig ikke har dab-sendere. Sammen med de andre hovedsenderne som allerede har blitt digitalisert vil de danne basisnettet for dab i Norge. Den resterende utbyggingen av hovedsenderne skal være gjennomført innen utgangen av 2013. Det betyr at vi får en beregnet dab-dekning på cirka 90 prosent.

Den siste fasen omfatter utfyllende dekning der basisnettet ikke er tilstrekkelig. For å oppnå kravet om P1-dekning på nær 100 prosent, vil det trolig være behov for cirka 500 mindre sendere med effekt på mellom 250 og 500 watt.

I sin redegjørelse til kulturdepartementet skriver Medietilsynet at arbeidet med utbyggingsplanen vil sikre at slukkevilkåret for FM blir innfridd innen 1. januar 2015.

90 prosent for de kommersielle

Et annet viktig slukkevilkår er at de kommersielle digitalblokkene (som er i tillegg til NRKs regionblokk) må ha minst 90 prosent befolkningsdekning. Dette er også et av de absolutte vilkårene i utbyggingsplanen. Også her skal det avgjøres hva som vil ligge i dekningsbegrepet. Norkring beregner dagens befolkningsdekning av den såkalte riksblokk 1 til 81,2 prosent. Leietakerne i riksblokk 1 har gitt Digitalradio Norge mandat til å koordinere den videre utbyggingen for å tilfredsstille kravene til slukkevilkår innen 1. januar 2015.

Når det gjelder det tredje absolutte vilkåret for digitalradioutbyggingen går det ut på at det digitale radiotilbudet må representere en merverdi for lytterne. Her skriver Medietilsynet at det i Stortingsmeldingen er lagt føringer på hva departementet legger i dette begrepet. Så langt er merverdien at det i dag er 17 ulike dab-kanaler i Norgegjennom riks- og regionblokken. Flere kanaler vil komme. Når det gjelder slukkevilkåret om at det må finnes rimelige og teknisk tilfredsstillende løsninger for radiomottak i bil, skal departementet i 2013 gjøre en vurdering av markedet for biladaptere opp mot disse kravene. Vilkåret om at minst halvparten av lytterne skal ha mulighet til å høre på en digital radioplattform daglig, er kringkasterne bedt om å gi sitt syn på hvordan lytterundersøkelse kan tilpasses for å gi svar på dette spørsmålet.

Til toppen