FRA POSTEN TIL EXPERT

LarsTendal er fra 1. september som ny administrerende direktør i Expert Norge AS.

Tendal kommerfra stillingen som konserndirektør forpost-ogretaildivisjoneniPostenNorgeAS.

Konstituert sjef i Expert Norge, OttoChr.Sekkesæter,vilfra samme dato gå tilbake til sin stilling som nordisk finansdirektøriExpertAS.SekkesæterblekonstituertistillingensomsjefiExpertNorgedaSteinarRorgemoenvalgteåslutteiExpertvedutgangenavmarsiår.

– JegersværtgladforatOtto,ienovergangsperiode,tokpåsegdennekrevendestillingenitilleggtilansvaretsomfinansdirektør. JegviltakkeOttofordeninnsatsenogengasjementethanharvistiExpertNorgesamtidigsomhanharhattansvaretforøkonomi-ogfinansfunksjonenikonsernet.JegergladforatOttonåkandedikeresintidtildetteviktigeområdet,sier nordisk konsernsjefØyvindWinther i en melding.

Ni år i Posten

LarsTendalerutdannetfraBIi1991. Han har blant annet vært salgs-ogmarkedsdirektøriHakon-Gruppen(ICANorge),salgsdirektøriSætre AS (Orkla), og de siste ni årenekonserndirektøriPostenNorgemedansvar for etablering og utvikling av selskapets detaljhandelsvirksomhet,post-ogmarkedsdistribusjon i Skandinavia, Postensbanktjenester, samt forretningsutvikling. Divisjonen han har ledet frem tilnåharenomsetningpå10,5mrd.kroner, har 4.700 ansatte, og består av fireforretningsenheter(BringMail,BringDialog, Bring City Mail, og Posten Privat), heter det i meldingen.

– Tendal har arbeidet i flerebransjerog store selskaper med fokus på å byggeogvidereutviklesalgsorganisasjonerogtaorganisasjonergjennom tilpasninger og endringer. Larshargjennommangeårvistathanpåensværtgodmåteklareråledeselskapersomerikraftigendringsamtidigsomhanheletidenfokusererpålønnsomhetenved blant annet åbyggeogvidereutviklegodesalgsorganisasjoner.Medetsterktoperativtfokuspåkundeogsalg,samtgjennomføringavomfattendekostnads-ogeffektiviseringstiltak,harLarsværtmegetsentralforåtilpassePostentilnyemarkeds-ogkonkurransevilkår,samtidigsomlønnsomhetenerstyrket.Hanssolidebakgrunninkludererogsågoderfaringmedåjobbeiogpåtversavdenordiskelandene.Jegerderforikkeitvilomat Tendal errettpersontilåledevårnorskevirksomhetmotvårtfellesmålomøktlønnsomhetforalleparter,sierWinther i meldingen.

OttoChr.Sekkesæter går tilbake til stillingen som nordisk finansdirektøriExpertAS. Foto: Stian Sønsteng.
Til toppen