Den tidligere politietterforskeren Jørn Mejdell Jakobsen går nå inn som partner i selskapet Digipol, som blant annet skal arbeide med juridisk og praktisk rådgivning om service av lagringsmedier og tapte data.

Hva når data går tapt på lagringsmedier som skal repareres?

Bransjeaktørenes og lovverkets forhold til tapt innhold på lagringsenheter var et av temaene på Service 2007.

Det skandinaviske servicemøtet ble arrangert for tredje gang, og 130 deltakere fra de skandinaviske landene møttes i København. Som tidligere var det primært representanter for serviceverksteder og kjeder som deltok på møtet. Et hovedtema i den norske delen av seminaret var advokat Jørn Mejdell Jakobsens innlegg om lagringsenheter. Jakobsen er partner i firmaet Digipol AS. Han har bakgrunn fra norske påtalemyndigheter gjennom 12 år, han har vært politiadvokat hos Kripos og har arbeidet med økonomisk kriminalitet. Digipol skal tilby tjenester innen tekniske og juridiske løsninger for private firmaer og offentlige myndigheter.

Forhåndsinformasjon

Jakobsen tok for seg temaet lagringsenheter. Ansvar for tapt innhold på lagringsenheter er et stadig mer aktuelt spørsmål for bransjens aktører.

– I dagens samfunn blir mer og mer informasjon lagret digitalt. Det blir et stadig viktigere spørsmål hvis lagringsmediet går i stykker. Forbrukerkjøpslovens paragraf 33 har en definisjon av selgers ansvar, og gjennom en tolkning av den gjort av forbrukerombudet, vil det ligge et tungt ansvar på forbrukeren hvis lagringsmediet går i stykker uten at det er forbrukerens feil.

– Hva bør selgere og verkstedfolk tenke på i slike saker?

– Jeg mener det er viktig at bransjens aktører har gode formularer. De skal gjøre godt kjent for kunden hvilket ansvar som ligger på kunden og hvilket ansvar som ligger på handler og verksted når produkter med lagringsmedier skal repareres. Informasjonen bør handle om ansvaret for produktet og det som er lagret både før, under og etter reparasjonen, sier Jakobsen.

Han mener at handlere og verksteder bør få kundene til å skrive under på slike formularer for å stå bedre rustet hvis det senere blir tvil om kundene har lest det.

Rapportering av lovbrudd

Når det gjelder hvordan bransjens aktører skal opptre hvis de oppdager lagret materiale som kan være av ulovlig art, har Jakobsen følgende råd å gi:

– Det vil være forskjellige angrepsvinkler avhengig av hva slags type materiale vi snakker om. Straffelovens paragraf 193 har en særskilt bestemmelse som går på en såkalt rapporterings- og avvergingsplikt for alvorlige lovbrudd. Når det gjelder mindre alvorlige lovbrudd må man ta en egen vurdering basert på den enkeltes sak samholdt med firmaets etiske regler og hvordan man ønsker å behandle kundene sine.

I følge Jakobsen setter lovens paragraf 193 opp ran, drap, seksuell omgang med mindreårige og voldtekt som lovbrudd.

– Jeg vil også understreke at den ansvarlige i hvert firma vil ha et særlig ansvar for de ansattes behandling av lagringsmediet. I dette ligger også at det ikke blir begått straffbare forhold i tjenesteøyemed.

Undersøk tredjepart

– Hva bør verkstedfolk og handlere passe på når de sender produkter til reparasjon?

– Vi kan trekke paralleller med liknende saker i andre bransjer, for eksempel med Nokas-saken og vekterfirmaer. Du bør foreta en grundig vurdering av dem du sender det til, og spesielt hvis du kjøper tjenester av tredjepart. Du bør vite hva slags folk du har med å gjøre.

– Har du tips om hvordan du skal opptre som leder overfor egne ansatte?

– Det vil alltid være en overordnets ansvar å ha hederlige ansatte i egne rekker. Jeg mener du bør ha en kontroll med de ansattes vandel. Det bør være en positiv virkning for begge parter, sier Jakobsen.

Når det gjelder Digipols virksomhet, kan selskapet bli engasjert slik at man i forkant av et uhell kan foreta en vurdering av bedriftens egen sikkerhet. Firmaet kan også holde kurs i de temaene vi her snakker om.

– Dersom uhellet er ute, kan vi gå inn med bevissikring, undersøke hva som har skjedd med lagringsmediet og juridisk rådgivning. Firmaets ansatte kan også stille som ekspertvitner i en eventuell rettssak, sier Jakobsen.

Rundt 130 bransjefolk fra Skandinavia var samlet i København på Service 2007, her hører de på at Roger Tangen i Expert snakker om temaet vanskelige og periodiske feil og hvem som skal betale for slik service.
Experter på servicemøtet i København. Fra venstre: Håkan Egerborn, Poul Hansen, Krister Drufva, Roger Tangen og Kristin Wøien.
Tre norske servicefolk som deltok på årets seminar. Fra venstre Rune Tønsberg fra Service-Eksperten og Tore og Anne Bleken fra Bleken Elektronikk.
Tre direktører i bransjeorganisasjonene som står bak de skandinaviske servicemøtene. Fra venstre: Anders Appelqvist, Synnøve Bjørke og Allan Bugge.
Til toppen