HVEM SKAL DEKKE GARANTIKOSTNADER VED PARALLELLIMPORT?

Gjelder produsentens EU/EØS-garanti i Norge dersom det er noen andre enn merkevareleverandøren som har importert varene?Detteeravgjort i Sandefjord Tingrett.

Hva dekker garantien?

Tvisten som er mellom Addex Distribusjon AS og Samsung Electronic Nordic AB gjelder i hovedsak hvem som skal dekke garantikostnadene de to første årene.

Addex har i perioden 2007 til 2009 importert Samsung TV-er fra distributører i og utenfor Europa, som igjen er solgt til handlere og kjeder i Norge. Addex mener at eventuelle garantikostnader ved disse flatskjermene skal dekkes av Samsung Electronic Nordic, da de er produsentens representant, og at disse kostnadene dekkes av garanti gitt av Samsung. Et av poengene til Addex er at denne garantien ikke tar hensyn til hvor produktet er kjøpt, men hvor kunden befinner seg.

Samsung Electronic Nordic på sin side mener at de ikke kan være ansvarlige for TV-er de ikke har importert eller solgt. De kan via produktkoden se om dette er en nordisk modell eller om det er et parallellimportert produkt.

Tekniske forskjeller i forskjellige markeder

En del av argumentasjonen i rettsaken omhandlet produktenes tekniske spesifikasjoner. De fleste produsenter har nordiske modeller, som er godkjent av blant annet RiksTV og Canal Digital. Modeller tilpasset andre markeder kan ha andre spesifikasjoner som gjør at forbruker vil kunne oppleve annerledesheter med sin skjerm. Et eksempel på en lokal tilpasning vil være de ferdiginstallerte ”appsene” for eksempel Yr.no.

Dette har ikke vært et vesentlig punkt i selve dommen.

Hva sier dommen?

Dommen frikjenner Samsung Electronic Nordic på alle punkter. Retten finner det urimelig at de skal ha kostnader på produkter de ikke har solgt. Det er rettens oppfatning at man i kontraktsforhold skal følge sin egen kontraktsrekke, slik at parallellimportør kan rette sine krav mot de som har levert varene. Dette er også i samsvar med den praksis som er vanlig i bransjen i dag.

Retten påpeker også at parallellimport er fullt lovlig, og også ønskelig, sett ut i fra et konkurranseaspekt.

Siden Samsung vant saken fullt ut, har de også krav på å få dekket sine saksomkostninger. Men tvistelovenåpner for at motparten helt eller delvis kan fritas for erstatningsansvar om tungtveiende grunner gjør det rimelig. Dette var en viktig prinsippsak, og retten finner det rimelig at partene selv dekker sine egne saksomkostninger.

Viktig også for andre bransjer

Parallellimport er noe som er aktuelt for mange bransjer, og det er mange som var spent på utfallet av denne saken, blant annet både båtbransjen og sportsbransjen.

Dommen er ikke rettskraftig.

Til toppen