Juridisk ved Jan A. Røsholm

Send juridiske spørsmål og problemstillinger til Jan A. Røsholm i Stiftelsen Elektronikkbransjen på jr@elektronikkbransjen.no.

Frakt ved reklamasjon

Vi har en kunde med en defekt flatskjerm på 32 tommer. Vi har flere hytteområder i vårt salgsområde, og denne skjermen er på en hytte utenfor allfarvei. Feilen er en mangel i henhold til forbrukerkjøpsloven. Kunden ønsker at vi henter skjermen gratis på hytta, eller skal ha betalt for å frakte den til vårt utsalgssted. Kan kunden kreve dette?

SVAR: I paragraf 30 i forbrukerkjøpsloven står det: ”Avhjelp skal skje uten kostnad og uten vesentlig ulempe for forbrukeren innen rimelig tid og uten risiko for at forbrukeren ikke får dekket sine utlegg av selgeren”.

Dette betyr at kunden i utgangspunktet har rett.

Men det står også i paragraf 29: ”Forbrukeren kan velge mellom å kreve at selgeren sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering). Dette gjelder ikke hvis gjennomføring av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.”

Normalt oppfattes utsalgsstedet som det stedet der handelen foregikk, og som regel vil forbruker selv bringe produktet dit. Men på større produkter kan dette ofte være annerledes. Svaret er at kunden ikke skal ha noen kostnader forbundet med transport, og dette må du da som selger være ansvarlig for. Men som det også står i lovteksten, denne avhjelp skal ikke volde selger urimelige kostnader. Dette betyr at dersom kunden leier helikopter, for så å sende regningen til selger, vil nok dette være en vesentlig kostnad, og således urimelig. Forbrukeren har i et slik tilfelle en medvirkningsplikt til å bringe produktet til nærmeste farbare vei eller til salgsstedet.

Høyesterettsdommen

Når gjelder avgjørelsen i Høyesterett fra?

SVAR: Denne dommen er en bekreftelse på en tolkning av en lov. Utgangspunktet var at partene ønsket en rettslig avgjørelse på hvordan loven skulle tolkes. Det har vi nå fått gjennom dommen i Høyesterett. Kjøpsloven fra 1988 (mellom profesjonelle parter) og forbrukerkjøpsloven fra 2002 er utgangspunktet i regelverket vedrørende kjøp.

Når det gjelder mobiltelefoner spesifikt, har Høyesterett avgjort levetiden til 3-4 år. Dersom vi tar utgangspunkt i 4 år, som bransjen nå er enige om, så er alle mobiltelefoner kjøpt etter 2003 av forbrukere innenfor reklamasjonsfristen.

Vær også oppmerksom på at det da blir ett ”tomt” år med reklamasjon. En kunde kan gjerne reklamere i løpet av det femte året, men vil ikke få noe medhold, da produktets levetid er overskredet.

Hjemme-PC og forbrukerkjøpsloven

Fra en ansatt hos en leverandør har følgende spørsmål kommet:

Gjennom arbeidsgiver er alle ansatte tilbudt å kjøpe PC gjennom hjemme-PC-ordningen. Dette er en gunstig avtale. Men nå er PCen gått i stykker, og jeg ønsker å reklamere. Er det forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven som gjelder her?

SVAR: Din arbeidsgiver har kjøpt PCer fra en leverandør. Dette er da et salg mellom to profesjonelle parter, og det er kjøpsloven av 1988 som gjelder. Paragraf 1 i forbrukerkjøpsloven sier at loven gjelder forbrukerkjøp, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov. Med forbrukerkjøp menes salg av ting til en forbruker når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet.

Originalemballasje ved tilbakelevering

Kan jeg kreve at kunden leverer et produkt tilbake i originalemballasjen?

Dette er aktuelt ved heving av kjøp eller ved et ombytte.

SVAR: Nei, du som selger kan ikke kreve å få tilbake originalemballasjen, men du kan kreve at kunden leverer varen i den stand som er normalt for varen med hensyn på alder, altså kun utsatt for normal bruk (slitasje). Du kan også kreve at kunden leverer tilbake tilleggsutstyr som hører med til produktet. Her tenker vi på for eksempel kabler og batteri. Skulle produktet være i vesentlig dårligere stand enn det man kan regne med, eller kunden ikke lenger har tilleggsutstyret, kan du som selger likevel ikke nekte omlevering eller heving, dersom kunden erstatter verditapet dette forårsaker.

Fra en sluttkundes ståsted

En sluttkunde har kontaktet oss med følgende spørsmål:

Hvem er ansvarlig for mitt produkt med hensyn til forbrukerkjøpsloven når butikken er gått konkurs eller nedlagt?

SVAR: Forbrukerkjøpsloven har et punkt som omtaler ”springende regress”. Dette betyr at du som kunde kan velge å rette ditt reklamasjonskrav mot selger eller bakenforliggende ledd, det vil som oftest si leverandør. I de aller fleste tilfeller er det naturlig å henvende seg til selger, men i ditt tilfelle er det en løsning å kontakte leverandøren.

Ombytte av utgått modell

En forhandlers kunde har en TV med en mangel. Verkstedet har konstatert at skjermen ikke kan repareres, og den skal dermed byttes. Denne modellen er nå utgått.

Forhandler har tilbudt kunden en ny modell, som også er HD-ready, og dermed har HDMI-utgang, altså en bedre spesifisert skjerm.

Kunden er ikke fornøyd med dette, fordi nyprisen på erstatningsskjermen er 13.000 kroner mens han hadde betalt 24.000 kroner for den gamle. Kunden ønsker dermed å heve kjøpet og krever kjøpesummen tilbake. Hva kan han kreve av oss som forhandler?

SVAR: Her har dere tilbudt kunden et produkt som er dokumentert bedre enn det han opprinnelig hadde, basert på at det er HD-ready og har to HDMI-utganger. I loven står det at ombytte skal skje uten en vesentlig merkostnad for selger. Det er også slik at kunden ikke skal ha noen kostnader forbundet med reklamasjonen, men han skal heller ikke tjene penger på at produktet har en mangel. Kunden mottar en TV som er bedre enn den han hadde, og bør være fornøyd med det. Vår mening er at dette ikke gir grunnlag for heving. Det forutsettes at denne TVen ikke har vært inne til reparasjon to ganger tidligere for samme mangel. Dersom det er tilfelle, kan det være grunnlag for heving.

Forbruker kan kun gjøre en beføyning gjeldende, og således ikke først be om ombytting og deretter kreve heving.

Det er allment kjent at prisen på forbrukerelektronikk har gått kraftig ned i de siste årene. Om kunden i dette tilfellet får hevet kjøpet, kan han kjøpe ny TV, og fortsatte ha 11.000 kroner i ”fortjeneste”. Hva om pristrenden hadde vært motsatt? Det betviles sterkt om kunden hadde akseptert å betale 11.000 kroner i mellom for å få utbedret sin mangel.

Til toppen