KLAGE OVER ØDELAGT PARKETTGULV

Er det en mangel på et kjøleskap dersom de påmonterte hjulene lager riper på nylagt parkett?

I.Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler

Klageren kjøpte sommeren 2008 et kombiskap for kr 2 795,-

Klageren forklarer at han i forbindelse med levering av kjøleskapet hadde spurt sjåføren om parkettgulvet burde beskyttes, men skal ha fått til svar at det ikke var nødvendig, idet det var hjul i bakkant av skapet som gjorde det mulig å trille det på plass uten skader på gulvet. Etter å ha trillet skapet på plass, oppdaget klageren stygge merker, som små fordypninger, ikke riper, i den helt nye parketten. Han fant at trilleflaten på hjulene ikke var plane, men hadde en skarp kant på midten som hadde forårsaket skadene på gulvet. Ifølge klageren er dette en produksjonsfeil som gir grunnlag for reklamasjon og krav om erstatning for ødelagt gulv.

Klageren reklamerte skriftlig overfor innklagde og krevde omlevering til et skap med hjul som ikke skadet gulvet. Han opplyste i tillegg, at en komfyr fra samme leverandør som han hadde kjøpt samtidig, hadde helt andre hjul som ikke skadet gulvet.

Innklagde rekvirerte en befaring av skaden fra et autorisert hvitevareverksted.

Kopi av serviceregning fra verkstedet, der det fremgår ”2x200 cm stripe”, er fremlagt i saken. Ifølge klageren bekreftet servicetekniker muntlig at han var enig i at det var hjulene på skapet som hadde forårsaket skaden, samt at han antok at det hadde med hjulenes utforming og skapets vekt å gjøre.

Klageren har fremlagt prisoverslag fra håndverker, som opprinnelig la parketten, for reparasjon/omlegging av parketten som var ødelagt. Ifølge klageren var det i prisoverslaget ikke tatt med evt. maler av kostnader dersom gerikter må tas ned ved montering av gulvet.

Prisoverslaget lyder på kr 12 303,11.

Klageren anfører at dersom innklagde mener at hjulene på kjøleskapet ikke er til å trille det med, uten å beskytte gulvet, burde innklagde ha presisert dette i bruksanvisningen. Et annet kombiskap fra samme leverandør som han har, som er like tungt og stort, men av annen modell, kjøpt for noen år siden, skal ikke ha ripet opp parketten, selv om han har flyttet det med hjulene uten å beskytte gulvet.

Ifølge klageren skyldes gulvskaden at hjulene ikke er plane og kun er 1,5 cm brede. Hjulene på det eldre kjøleskapet er angivelig ca. 2 cm brede og helt plane. Han har fremlagt bilder av hjulene, og

påpeker at hjulene til det påklagde skapet har en stripe på midten. Klageren skal også ha undersøkt hjulene til andre kjøleskapmerker, og alle har angivelig plane hjul uten en stripe på midten. Han mener således at dette bekrefter hans påstand om at det foreligger en produksjonsfeil av hjulene.

Klageren har fremlagt en uttalelse fra servicetekniker ved e-post datert 10.06.2009. Han bekrefter at han ved besiktigelsen så to nedpressede avtrykk i parketten som strakte seg noen meter fra midt i rommet og utover mot kjøkkendelen i leiligheten. Han anslår avtrykkene til ca. ½ - 1 mm dype, samt at avstanden mellom dem tilsvarte avstanden mellom hjulene bak på kjøleskapet som befant seg i det samme rommet. Han mener det derfor var naturlig å anta at avtrykkene kom fra kjøleskapets

hjul. Han opplyser at han verken tidligere eller senere hadde sett slike avtrykk, annen enn bak og under kjøleskap, oppvaskmaskiner og lignende. Han antar dette skyldes at ingen vanligvis bruker slike hjul til å flytte hvitevarer rundt i rommet. Han mener avtrykkene ikke kan kalles riper, idet overflaten på parketten, selve lakken, var uskadet. Servicetekniker opplyser videre at han alltid legger teppebiter under fremføttene på et skap ved forflytning på parkett. Han ville angivelig aldri ha trillet et skap flere meter på et parkettunderlag, idet hjulene ikke er beregnet til dette. Han mener at ved forflytning av slike skap må det brukes en tralle med solide gummihjul. Endelig anfører han at parkett på kjøkkengulv ikke er særlig egnet.

Klageren anfører at servicetekniker hadde gitt uttrykk for at han hadde lært noe nytt, og at han heretter skulle være nøye med å beskytte gulvet når han skulle forflytte slike skap. Når det gjelder parkett på kjøkken, anfører klageren at dette er meget vanlig i dag. Dessuten anfører han at han som kjøper måtte kunne forvente at hjulene tålte vekten av produktet.

Klageren har fremlagt en uttalelse fra Norsk Treteknisk Institutt datert

07.08.2009. Etter en beregning har de kommet til at gulvet ikke tåler trykket fra skapet med disse hjulene. Han skriver videre at dersom skapet hadde hatt de bredere hjulene til det andre kjøleskapet klageren hadde, ville gulvet tålt trykket fra skapet med svært god margin. Han konkluderer med at alt avhenger av flaten mellom hjul og parkett, samt at hjulet, som i dette tilfellet ikke var plant, kun har 6,7 % av kapasiteten til det som er flatt. Klageren har også fremlagt en beregning han har gjort av den prosentvise forskjellen mellom de ulike hjulene. Han skal da ha

brukt hjulene på det gamle kjøleskapet som referanse.

Ifølge klageren er det kritisk at hjulene på kjøleskapet er produsert runde også i bredderetningen, noe gjør at flaten mot gulvet blir svært liten.

Klageren har fremlagt kopi av bruksanvisningen, og tilbakeviser innklagdes henvisning om at det der står at man må være forsiktig ved forflytning, idet kjøleskapet er tungt.

På dette grunnlag krever klageren prinsipalt utbedring ved levering av nye hjul som tåler vekten av skapet uten å ødelegge gulvet samt erstatning med kr 15 000,- for reparasjon av parketten. Subsidiært krever han omlevering til tilsvarende skal fra leverandør med hjul som tåler vekten av skapet uten å ødelegge gulvet. Atter subsidiært krever han erstatning med kr 4 000,- for et nytt skap fra annen produsent.

Innklagde forklarer at servicetekniker hadde uttalt at det var små fordypninger i

parketten som følge av spor etter hjul på kombiskapet, men at det ikke var riper i lakken. Det opplyses videre at skapet har en tyngde på 66 kg, som er fordel på to hjul, samt at parkett, allment kjent, har en meget myk overflate som er ømfintlig for merker forårsaket av ytre påvirkninger.

Innklagde mener det ville være urimelig å forvente at et skap på denne størrelsen kan dras eller dyttes over et slikt gulv, uten at det forårsaker merker. Ifølge innklagde benytter deres servicepartnere i slike tilfeller et underlag når de skal dra ut et skap ved reparasjon. Hjulene er angivelig bare beregnet til å trekke frem skapet fra der det står plassert, ved for eksempel rengjøring. Innklagde har fremlagt kopi av en side i bruksanvisningen, og viser til at det under punktet ”Advarsel” står følgende: ”Dette apparatet er tungt, vær forsiktig når du flytter det.”

Dersom klageren har fått motstridende opplysninger av selger, mener innklagde dette må tas med gjeldende aktør, og ikke de som leverandør.

Innklagde mener det må være forbrukerens ansvar å være observant når det er benyttet denne typen gulv, og minner om forbrukerens skadebegrensningsplikt, med tanke på at skapet er skjøvet 2 m over gulvet.

Innklagde avviser at skaden skyldes en mangel ved produktet på kjøpstidspunktet, idet denne typen produkter er konstruert på denne måten.

Med denne bakgrunn avviser innklagde klagerens krav.

Forbrukertvistutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II.Sakens gang. Påstand.

Klageren har prinsipalt nedlagt påstand om utbedring ved levering av nye hjul som tåler vekten av skapet uten å ødelegge gulvet, samt erstatning med kr 15 000 for reparasjon av parketten.

Subsidiært krever han omlevering til tilsvarende skap med hjul som tåler skapets vekt uten å ødelegge gulvet.

Atter subsidiært krever han erstatning med kr 4 000 for et nytt skap.

III.Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder et kjøp inngått mellom næringsdrivende og en forbruker og reguleres av forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 nr. 34.

For at innklagde skal være ansvarlig for skaden på parketten må to vilkår være oppfylt. For det første må utformingen av hjulene på kjøleskapet utgjøre en mangel ved kjøpet etter forbrukerkjøpslovens § 15 eller § 16. For det andre må skaden på parketten ikke skyldes klagerens eget forhold ved uforsiktige bruk av salgsgjenstanden.

I dette tilfellet er utvalget kommet til at skaden på parketten kan tilbakeføres til klagerens uforsiktige bruk slik at vilkår to ikke er oppfylt. Kjøleskapet hadde en tyngde på 66 kilo, samtidig som parketten som skapet ble dratt over hadde en myk overflate. Det er allment kjent at parkett, imotsetning til andre typer underlag som linoleum, fliser og laminat, er lettere utsatt for skader på grunn av sin myke overflate. Selv om skapet var utstyrt med hjul, burde klageren på grunn av

kjøleskapets tyngde, undersøkt hvorvidt hjulene på skapet ville sette merke i gulvet før det ble dratt to meter over gulvet. Klageren hadde en ekstra oppfordring til å være påpasselig, i det parketten var helt ny. Alternativet for klageren ville i dette tilfellet vært å legge noe under kjøleskapet for unngå at det satte riper.

Det forhold at sjåføren som leverte kjøleskapet opplyste at skapet kunne trilles på plass ved hjelp av hjulene, kan ikke tillegges vekt ved denne vurderingen, da sjåføren ikke sto i noe kontraktsforhold til innklagde i saken.

Utvalget legger også til grunn at det i det skriftlige materialet som fulgte med kjøpet ble advart mot at skapet var tungt og at man måtte utvise forsiktighet når det ble flyttet, jf. innklagdes brev med vedlegg datert 22. desember 2009.

Slik utvalget ser det skyldes derfor skaden på parketten i første rekke det myke underlaget som klager dro kjøleskapet over, og ikke utformingen av hjulene som sådan.

Utvalget er etter dette kommet til at klagen ikke tas til følge.

Til toppen