Ny forskrift rammer forhandlere av forbrukerelektronikk

Nytt regelverk om elsikkerhet i ekomnett rammer forhandlerne av forbrukerelektronikk.

Post- og teletilsynet (PT) har gjort en revisjon av forskriften elsikkerhet i ekomnett. Normalt vil ikke forbrukerelektronikk omfattes av et regelverk som er rettet mot nettverk. Årsaken til at PT har valgt å utforme nytt regelverk slik at den som markedsfører og omsetter forbrukerelektronikk for tilkopling til ekomnett omfattes, er at stadig mer forbrukerelektronikk av denne typen er laget med jordet stikkontakt (beskyttelsesklasse 1). Forbrukerelektronikk med jordet stikkontakt vil i mange tilfeller lage en forbindelse mellom jord i elnettet og jord i ekomnettet.

Av forbrukerelektronikk for tilkopling til ekomnett er det spesielt mange typer flatskjerm-TVer som har jordet stikkontakt, noe som fører til at kabel-TV-nett med sin koaksiale teknologi har de største utfordringene. Problemet oppstår også i tilfeller der en PC (med jordet stikkontakt) med mottakerkort kobles til et kabel-TV-nett ved hjelp av koaksial apparatkabel. Så langt er det registret flere branner og branntilløp når jordfeil oppstår i elnettet eller i utstyr koplet til elnettet (varmtvannsberedere, vaskemaskiner og så videre), og jordstrømmer begynner å gå i signalkablene.

PTs uvanlige definisjon

At slikt forbrukerutstyr har jordet stikkontakt er et nytt problem, og regelverket har derfor ikke før nå tatt hensyn til dette. For at regelverket skal kunne rette seg mot forbrukerutstyret, har PT gjort en uvanlig definisjon av hva som omfattes av begrepet ekomnett. Der man tidligere har definert ekomnettet frem til og med antennekontakten, definerer regelverket nå også apparatkabelen som en del av ekomnettet.

Den bestemmelsen som har størst innvirkning for dem som omsetter og markedsfører forbrukerelektronikk med jordet stikkontakt, er paragraf 5a som lyder:

”Den som markedsfører eller omsetter terminalutstyr med galvanisk forbindelse mellom elnettets jord og utstyrets kontakter for tilkobling til elektronisk kommunikasjonsnett, plikter å ha egnet sikkerhetsutstyr tilgjengelig og selge det sammen med terminalutstyret. Sikkerhetsutstyret skal tilfredsstille krav beskrevet i § 4a og omfatte en bruksanvisning.”

Denne bestemmelsen vil være en ny utfordring for dem som omsetter og markedsfører forbrukerelektronikk, da man har fått et nytt regelverk å forholde seg til som medfører et stort ansvar.

Krav til rutiner

Bransjen må ta inn over seg at det stilles krav til spesiell kompetanse hos den enkelte ekspeditør om å informere korrekt om produktet, og påse at riktig sikkerhetsutstyr følger med/blir solgt med produktet. Det stiller også krav til gode rutiner hos forhandlerne av forbrukerelektronikk. Mange forhandlere har allerede gjort mye bra med hensyn til å tilby galvaniske skille, og gir mye god informasjon. Ettersom dette nå er nedfelt i norsk lovverk vil det også medføre betydelig ansvar å ikke gi pålagt informasjon til forbrukeren for den enkelte forhandleren av slik elektronikkutstyr. Spesielt når vi vet at brann og dermed også fare for liv og helse kan være en konsekvens av at slikt utstyr ikke blir benyttet som det skal. Så det er viktig at man blir enda bedre på å ha gode rutiner og god kompetanse hos dem som behandler kundene.

Bransjen må også være oppmerksom på at dette regelverket også kan ramme annet utstyr som etter hvert vil komme på markedet som dekodere, home media senter og så videre. Leveres slikt utstyr med jordet stikkontakt vil dette regelverket også omfatte dette utstyret.

Hva er et galvanisk skille?

Et galvanisk skille er en komponent som hindrer lavfrekvent strøm fra elnettet å flyte i koaksialkabelens skjerm. Et galvanisk skille kan være en løs komponent som kombineres med en alminnelig apparatkabel, eller være en integrert komponent i selve apparatkabelen. Ettersom hele forbindelsen mellom antennekontakten og opp til første terminal (TV, dekoder og så videre) er en del av nettverket, er det tekniske krav til denne forbindelsen. PT har laget en veiledning som sammenfatter de tekniske kravene til det galvaniske skille.

Årsaken til at PT har v algt å rette seg mot forhandlerleddet er først og fremst at det er en rask måte å øke sikkerheten ved bruk av utstyr med jordet stikkontakt. Dette er ikke en varig løsning, og PT har også satt krav om at alle nye og ombygde kabel-TV-nett skal galvanisk isolere deler av nettet inne i bygninger, vekk fra hovednettet utenfor.

Problemet er at eldre eksisterende nett ikke har en slik isolasjon, og nytt regelverk krever ikke ombygging av disse nettene. Det ville videre ta svært lang tid å bygge denne formen for sikkerhet inn i alle eksisterende nett. Både fordi det er mange punkter som må utbedres, og fordi det ikke finnes kapasitet i installatørbransjen til å løse denne utfordringen på kortsikt.

Hvor er DSB?

PT har lagt ned et bra arbeid for å møte den utfordring som det norske markedet er blitt satt overfor. Det nye regelverket viser at man har sett på både kortsiktige og langsiktige tiltak. Det som likevel er forunderlig, er at ikke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har vært mer på banen i denne sammenheng. Hovedårsaken til den utfordringen Norge har fått i forbindelse med nye typer TV-apparater med jordet stikkontakt er todelt. Norge har ikke egen industri som produserer denne typen elektronikk, og har derfor liten eller ingen deltakelse i standardiseringen som lager tekniske krav til slikt utstyr. I tillegg har vi et elforsyningsnettverk (IT-nett) som er annerledes enn det som er vanlig i øvrige EU-land, og som krever spesielle tiltak for å ha sam me grad av sikkerhet i en del situasjoner.

Gjennom arbeidet i internasjonal standardisering er det også kommet en del reaksjoner mot Norge der man undrer seg over at man ikke har forsøkt å heve sikkerheten i elnettet, i stedet for å komme med nasjonale særkrav i den ene utstyrsstandarden etter den andre. Liknende problemer vil kunne oppstå på nytt dersom ikke noe gjøres i forhold til vårt elektriske forsyningsnett. Det vil samtidig være stadig vanskeligere å håndheve nasjonale krav til bestemte typer utstyr, ettersom vi er en stadig mindre del av et stadig større felles internasjonalt marked. Ingen produsenter vil ha en produksjonslinje for Norge og en annen for resten av EU, så vi må tilpasse oss. Med dette regelverket har ekombransjen bidratt til å ta sin del av ansvaret. Nå må også DSB finne tiltak som kan være med på å heve sikkerheten.

ØYVIND KJUS

Kronikkforfatteren er innehaver av Kabel-TV eksperten iOslo og leder i den nasjonale standardiseringskomiteen NK 100/209, som har kabel-TV-teknikk som sitt ansvars-område. Komiteen ligger under Norsk elektroteknisk komitè (NEK).

- Nå må også DSB finne tiltak som kan være med på å heve sikkerheten, skriver Øyvind Kjus.
Et galvanisk skille kan være en løs komponent som kombineres med en alminnelig apparatkabel (som her), eller en integrert komponent i selve apparatkabelen. Foto: Stian Sønsteng.
Til toppen