NYE ENERGIMERKER fra i sommer

Det nye energimerkedirektivet må tas i bruk i EU innen 20. juli 2011. Snart vil det gjelde også i Norge.

EU håper de nye kravene vil redusere energibruk og CO2-utslipp betraktelig.

Prosessen med å innlemme det reviderte energimerkedirektivet i EØS-avtalen gjør at det kan ta litt lenger tid før det reviderte direktivet med det tilhørende reviderte energimerket blir obligatorisk i Norge. Det er likevel grunn til å tro at mange produsenter og importører vil ta i bruk det nye merket før det reviderte direktivet innlemmes i norsk regelverk. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil ikke ha innvendinger til at de nye merkene, som følger med produktene, settes på de konkrete produktene. NVE vil også for slike produkter kunne kontrollere at de tilfredsstiller gjeldende krav til energimerking.

I EU er det vaske- og oppvaskmaskiner og kjøle-/fryseapparater som er først ute med nye energimerker når bestemmelsene snart trer i kraft. Det foreligger tilsvarende bestemmelser for TVer.

– Selv om en norsk energimerkeforskrift for TVer ikke er trådt i kraft når produkter med de nye merkene kommer på det norske markedet, anser NVE det som positivt at de nye merkene tas i bruk. I tiden frem til at en norsk energimerkeforskrift trer i kraft, vil energimerkingen av TVer være frivillig for forhandlerne, påpeker seniorrådgiver Kirsti Hind Fagerlund i NVE.

Tre nye klasser

Med det nye energimerkedirektivet innføres det tre nye klasser; A+, A++ og A+++ på toppen av klasse A. De to første klassene har tidligere vært forbeholdt kjøle-/fryseapparater. Skalaen vil fremdeles kun tillate syv energiklasser, slik at et produkt som har en skala som starter på A vil ha dårligste klasse i G. Mens et produkt som starter på A+++ vil ha dårligste klasse i D. Tilsvarende fjernes de nedre klassene når A+ og A++ brukes. I tillegg vil informasjon om støynivå bli obligatorisk på energimerket. Når det gjelder levering av energimerkene, innebærer de nye kravene at komplett energimerke vil følge med apparatet allerede fra produsenten.

Utvidelse av merkeordningen

EU vil at energimerkeordningen for hvitevarer skal utvides til å gjelde andre energirelaterte produkter, det vil si produkter som er avhengig av tilført energi for at de skal virke eller produkter som under bruk indirekte påvirker den totale energibruken (som vinduer og liknende). Først ut blant nye produkter som skal energimerkes er TVer. Energimerket for TVer vil starte med klassene A til G, noe som er vanlig når et produkt debuterer innen energimerking. På sikt vil vi også kunne se energimerker på blant annet varmtvannsberedere og støvsugere.

Siden 1992

Det første energimerkedirektivet ble innført i 1992 og merkingen ble fort en katalysator for teknologisk utvikling av mer miljøvennlige produkter. For eksempel tilhørte kun 10 prosent av solgte vaskemaskiner og oppvaskmaskiner klasse A i 1998, mens i 2005 var andelen 90 prosent. Flere miljøbevisste forbrukere og god produktmerking av energiklasser har ført til stadig mer energieffektive produkter fra produsentene. Etter mer enn 10 år med klassene A til G befinner nå cirka 90 prosent av hvitevarer, som kjøleskap, oppvaskmaskiner og vaskemaskiner, seg i nettopp klasse A. Dette er den direkte årsaken til at distinksjonene A+, A++ og A+++ er introdusert, slik at forbrukerne lettere skal kunne skille mellom de mest energieffektive hvitevarene. Når det gjelder de øvrige klassene, B-G, er det gjort kun mindre justeringer i noen av klassene.

Det nye energimerket inneholder, i tillegg til nye energiklasser, enkle symboler for årlig energikonsum, årlig vannforbruk (der det er relevant) og støynivå målt i desibel. Produkt- informasjon som kjøleskapsvolum eller vaskekapasitet i kilo er som før integrert i merkingen og representert ved symboler.

– Målsetningen til det nye energimerkedirektivet er å gjøre forbrukerne i stand til enkelt å vurdere energibruk og dermed ta velorienterte produktvalg i en kjøpssituasjon. Samtidig som næringen får en ny drivkraft til å utvikle mer energieffektive produkter, forteller Fagerlund.

NORSK ENERGIMERKEFORSKRIFT

1. Energimerket består av en klebeetikett som er satt på en basisetikett/ferdig merke fra produsent.

2. Energimerket skal settes på alle utstilte hvitevarer og skal være synlig på topp eller front.

3. Din leverandør er ansvarlig for å forsyne deg med begge etikettene.

4. Det er lov å produsere energimerkene selv, men utseende og størrelse må være i tråd med kravene i norske forskrifter.

DetteerdetnyespråkløseenergimerketinnførtiEU.Eksempletovenforvilviifremtidenseespåkjøleskapogbrukenavsymbolerskalgjørerelevantproduktinformasjonendamertilgjengeligforforbrukerne.
– I tiden frem til at en norsk energimerkeforskrift trer i kraft, vil energimerkingen av TVer være frivillig for forhandlerne, sier seniorrådgiver Kirsti Hind Fagerlund i NVE.
Eksisterende energimerke for kjøl-/fryseapparater.
Til toppen