Innspill av Line Kristiansen og Svein Roar Jonsmyr, Post- og teletilsynet.

Salg og bruk av galvanisk skille

På grunn av mulig brannfare har Post- og teletilsynet (PT) pålagt forhandlere å selge sikkerhetsutstyr, et såkalt galvanisk skille, til kjøpere av flatskjermer og TV-kort. PT gir i dette innlegget en utdyping av aktuelle problemstillinger knyttet til pålegget.

PT vil derfor komme med en utdyping av en del problemstillinger knyttet til salg og bruk av galvanisk skille.

Kort forklart er pålegget knyttet til et sikkerhetsproblem som har oppstått etter innføringen av flatskjerm TV-er i sikkerhetsklasse 1. Problemet består av faren for varmgang og brann når flatskjermene kobles til et koaksialbasert kabel-TV-nett. Derfor har følgende bestemmelse blitt tatt inn i elsikkerhetsforskriftens § 5a:

”Den som markedsfører eller omsetter terminalutstyr med galvanisk forbindelse mellom elnettets jord og utstyrets kontakter for tilkobling til elektronisk kommunikasjonsnett, plikter å ha egnet sikkerhetsutstyr tilgjengelig og selge det sammen med terminalutstyret. Sikkerhetsutstyret skal tilfredsstille krav beskrevet i § 4a og omfatte en bruksanvisning.”

Bakgrunnen for tilføyelsen i elsikkerhetsforskriften

Flatskjermer som er klasse 1-utstyr (enkeltisolert), vil ha en galvanisk forbindelse mellom el-nettets jord og det elektroniske kommunikasjonsnettet når flatskjermen er tilkoblet.

En stor del av de solgte flatskjermene som selges er klasse 1-utstyr, men det er også en del klasse 2-utstyr på markedet. Utstyr av sikkerhetsklasse 2 vil ikke ha det samme problemet. I denne type utstyr vil det ikke være galvanisk forbindelse mellom el-nettets jord og det koaksialbaserte kabel-TV-nettet når flatskjermen er tilkoblet.

Definisjon av klasse 1-utstyr iht. standarden NEK 400:

Utstyr med driftsisolasjon og med beskyttelses -utjevningsforbindelse som tiltak for beskyttelse ved feil

Dette innebærer:

Hva er et galvanisk skille?

Enkelt forklart sørger et galvanisk skille eller filter for å hindre at jorden i kabel-TV-nettet kommer i kontakt med jorden i strømnettet, og faren for varmgang elimineres. TV-signalene slipper uforstyrret igjennom det galvaniske skillet.

Det er satt følgende krav til et galvanisk skille.

Det skal ikke være mulig å berøre noen metalliske deler når sikkerhetsutstyret er i bruk

Det er videre gitt anbefalinger om signaltekniske parametere:

Kabel-TV-nett struktur

Med en slik nettstruktur vil det kunne medføre fare for store potensialforskjeller mellom global jord og egen lokal jord. Berøringsfaren som oppstår er betydelig, derfor må ikke galvaniske skiller utformes slik at det er mulig å ta på ledende deler.

Det er noen vilkår som må være oppfylt for at reel brannfare skal oppstå

Det må være en jordfeil tilstede, denne jordfeilen kan være oppstått på et helt annet sted enn der hvor brannfaren oppstår, som beskrevet over er kabel-TV-nett bredt ut over lange avstander.

Forbruker må også være tilknyttet et strømleveringssystem som kalles IT/TT forsyningsnett. Ca. 80 prosent av husstandene i Norge er tilkoblet dette nettet. Ved en jordfeil i et slikt system vil jordslutningsstrømmen returnere i kapasitansene mellom de ”friske” faselederne og jord.

Det finnes flere typer strømforsyningsnett, en felles betegnelse på disse er TN-C-S. Forbrukere som er knyttet til denne type nett vil ikke ha denne faren for store potensialforskjeller. Denne type nett har PE (Protective Conductor) og N ( Neutral Conductor ) leder fremført til huset. Ved en jordfeil vil feilstrømmen ledes fra feilstedet og tilbake til transformatoren igjennom PEN – og/eller PE-ledere.

På strømkabelen til en klasse 1 flatskjerm-TV har el-støpselet fremført jordleder. De ”gamle” TV-ene har europlugg støpsel uten jord (klasse 2-utstyr).

Hvis den enkeltisolerte flatskjermen er tilkoblet et slikt IT forsyningsnett, og samtidig et koaksialbasert kabel-TV-nett, og det oppstår en jordfeil på IT nettet, vil jordstrømmene kunne bli overført via kabel-tv-nettet. Det vil da oppstå varmegang og i verste tilfelle brann i antenneledningen/kontakten hos abonnenten, siden slikt utstyr ikke er beregnet for å tåle så store strømmer.

Noen andre momenter

PT har kommet med anbefalinger til det galvanisk skilles immunitetsegenskaper (EMC). Et galvanisk skille som ikke oppfyller anbefalingene vil kunne ta opp uønskede signaler og dette vil i noen tilfeller forstyrre TV-signalet. Galvaniske skiller er underlagt markedskontroll av PT og vil i enkelte tilfeller bli valgt ut for teknisk testing.

Det kan oppstå situasjoner hvor en kunde setter inn sitt eget galvaniske skille og eieren av kabel-TV-nettet har gjort det samme. Da vil man ha to galvaniske skiller i nettet. Signalteknisk kan dette gå fint og vil ikke ha noen betydning for kunden.

Hvis et kabel-TV-nett er tilkoblet et SAT MF anlegg, hvor en skal kunne styre parabolhodet direkte fra abonnenten, vil det være et problem å koble på galvaniske skiller hos abonnentene. Styrestrømmen for å justere parabolhodet går i ytterkappen på koaksialkabelen. Hvis en her kobler på et galvanisk skille, vil en bryte forbindelsen til styrestrømmen.

I kabel-TV-nett der hovedstasjonene er et SAT-MF anlegg, kan en søke PT om dispensasjon for å fravike kravet om galvanisk skille.

TV-forhandlerne er i det nye regelverket pålagt å selge med et galvanisk skille når de selger en enkeltisolert flatskjerm. Det galvaniske skillet skal ha en brukerveiledning og skal ikke ha noen metalliske deler som kan berøres når den er tilkoblet. Det galvaniske skille skal tilkobles i abonnentens antennekontakt.

I det opprinnelige forslaget til endringsforskrift stod det at et galvanisk skille skulle legges med ved salg av enkeltisolerte flatskjermer. Etter høringssvar fra forhandlerne ble dette endret til å selge med for at ikke kostnaden skulle ligge hos forhandlerne. Informasjon rundt denne høringen ligger på vår hjemme side www.npt.no (Publikasjoner/Høringer/Infrastruktur).

Hva er gjort i forhold til kabel-TV-bransjen?

PT har også rettet et pålegg mot kabel-TV-bransjen. I elsikkerhetsforskriften § 4 pålegger PT netteier å installere galvaniske skiller i alle nye og ombygde kabel-TV-nett. Dette pålegget gjelder fra 9. juli 2007. Det vil si at på sikt vil mange kabel-TV-nett inneholde et slikt galvanisk skille.

Det er ikke lett for forbrukeren å vite om det er et galvanisk skille innebygd i nettet. Hvis nettet er bygd eller ombygd etter 9. juli 2007, skal det være et galvanisk skille innebygd i nettet. Er det et eldre kabel-TV-nett er det mindre sannsynlig at det har et innebygd galvanisk skille. Dette skal netteier vite når forbrukeren ringer og spør. PT vil oppfordre netteierne til å informere om dette på sine infokanaler.

Aktuelle problemstillinger rundt disse endringene i elsikkerhetsforskriften.

PT er kjent med at det vil være mange variabler som må oppfylles for at det skal oppstå brannfare. PT mener at det ikke er riktig å tillegge noen enkeltaktører i bransjen noe form for skyld for situasjonen som er oppstått.

Kontroll av TV-forhandlere

PT vil etter ekomloven, (Lov 4.juli nr 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven).§ 10-1 om tilsyn, kunne foreta kontroller av om TV-forhandlere oppfyller kravene iht. elsikkerhetsforskriften § 5a.

PT har generell opplysningsplikt om relevant regelverk. Ved fjorårets endring i elsikkerhetsforskriften har PT informert via elektronikkbransjen både skriftlig og med foredrag på elektronikkbransjens årlige seminar, samt på egne kurs. Vi har også sendt brev direkte til nettforhandlere, og har lagt informasjon tilgjengelig på vår hjemmeside på internett http://www.npt.no/.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.5/2008

Til toppen