Adm. direktør Synnøve Bjørke kan endelig presentere den nye stiftelsen Elektronikkbransjen.

Stiftelsen Elektronikkbransjen skal bli sterkere og tydeligere

– Vi blir mer tydelige og kostnadseffektive, og vi skal stå sterkere overfor myndigheter og media.

Det sier adm. direktør Synnøve Bjørke i Stiftelsen Elektronikkbransjen. Stiftelsens blad og nettsted kom i ny drakt ved årsskiftet, nå er alle de administrative brikkene på plass slik at direktøren kan presentere den nye organisasjonen.

– Vi har ønsket å samle bransjen rundt et merkenavn for å få brukt ressursene mer effektivt og fremstå tydeligere overfor myndigheter, media og våre medlemmer. Jo flere man er, dess bedre blir man hørt. Denne prosessen begynte allerede i 1998 da leverandører og handlere/verksteder gikk sammen i Elektronikkbransjens Servicekontor, og endelig er vi i havn. Det har vært en god og ryddig prosess, og alle aktører er nå fornøyde. Jeg vil rette en takk til Tor Løken og Ove Magndal som nå har gjennomført de målene de satte seg i 1998, sier Bjørke.

– Hva har vært de største utfordringene?

– Det er naturlig at bransjens aktører har vært opptatt av at deres særinteresser fortsatt skal bli ivaretatt. Gjennom den nye organisasjonsformen skal vi få dette enda bedre til.

– Er du fornøyd med kunnskapen medlemmene har om bransjeorganisasjonen?

– Her kan vi bli bedre. Folk er travle og opptatt med sitt. Mange av oppgavene vi utfører er ikke så synlige, men de er svært viktige. Derfor må vi bli flinkere til å fortelle om hva vi gjør.

Veksler på medlemmene

– Har stiftelsen nok midler til å drive en god organisasjon?

– Vi har organisert oss så effektivt som mulig i forhold til de ressursene vi har til rådighet. Administrasjonen har ikke kapasitet til å vite alt, men vi ønsker å dra veksler på medlemmene – gjennom å involvere dem i utvalg og fora for å stadig sikre oss en solid bransjeforankring.

– Hvilke ambisjoner har du for stiftelsen?

– Vi skal bli hørt når vi kommer med våre synspunkt, og framstå som tydelige, sterke, seriøse og virkelighetsnære. Innad skal medlemmene føle at vi ivaretar deres interesser, og være trygge på at vi er deres talerør.

– Er det mulig å gjøre alle aktørene fornøyd, stiftelsens medlemmer er til daglig konkurrenter ?

– Det tror jeg absolutt. Stiftelsen Elektronikkbransjen er tuftet på de felles interessene som finnes, og vi vil aldri ta tak i saker som involverer konkurranse mellom aktørene. Derimot skal vi samle bransjen i konkurransen mot andre næringsinteresser og overfor myndigheter og media.

– Hvem er stiftelsens konkurrenter?

– Andre bransjer der folk bruker penger, som reiseliv, møbel- og bilindustrien.

– Hva vil du si om arbeidet stiftelsen har gjort til nå?

Fire undergrupper

– Det er gjort en god jobb, men vi kan alltid bli bedre. Det er alltid nye saker som vi må gripe fatt i. Verden er i stadig endring, det er også lover og regelverk. Derfor er det viktig at bransjeorganisasjonen evner å følge med, og her vil vi støtte oss på de fire undergruppene som er opprettet:

Elektriske husholdningsapparater

Lyd, bilde og data

Telematikk

Handel og verksted

Alle medlemmer i Stiftelsen Elektronikkbransjen skal plasseres under en av disse hovedgruppene, for eksempel hører foto og data inn under lyd/bilde. Vi håper på stor aktivitet i de ulike gruppene, slik at vi får inn signaler om hva som rører seg i bransjen og hva det er ønskelig at vi arbeider med. Det opprettes egne råd som representerer gruppene overfor styre og administrasjon.

– Hva med medlemmene som ikke vet hvilken gruppe de er plassert i?

– Alle medlemmer skal plasseres etter hvert. Hvis noen lurer på hvor de hører hjemme, er det bare å slå på tråden eller sende en epost. Vi skal være en åpen og tilgjengelig organisasjon, og ønsker hyppig dialog med medlemmene.

– Er det noen endringer i bema nningen?

– Alle de tidligere organisasjonene er gått i dvale, og ElektronikkForbundet og Norske Elektroleverandørers Landsforening (NEL) har overført hver sin medarbeider til Stiftelsen Elektronikkbransjen, med Jan Røsholm og Vigdis M. Gulbrandsen. De blir viktige medarbeidere for medlemmene, og får ansvaret for henholdsvis distribusjon/verksteder og samtlige leverandører. Mangeårig bransjekonsulent Jostein Nyhammer har valgt å trå til side som pensjonist i oktober.

Til toppen