Tilbakeblikk: Aktiviteter i Drammen

En av artiklene av Radiohandleren nr. 3 1956 var viet handlernes aktivitet i Drammen. Her ble det på dette tidspunktet dannet en lokal radiohandlergruppe, og det var den gang mange slike rundt om i landet. Av aktivitetene merker vi oss at radiohandlerne skulle arbeide aktivt mot rabatter og for "sunn kalkulasjon og rimelig fortjeneste". Samtidig får vi vite at det skal startes et nytt tidsskrift med navnet Elektrohandleren beregnet for denne delen av faghandelen. Dette tidsskriftet kom til å leve til utgangen av 1980-tallet. Annonsen denne gang er for et av de mest typiske av datidens produkter: Radionettes Kurér.

Aktiviteter i Drammen

Etter innkallelse av formannen i Drammen Radiohandleresforening, Ah. Horn, var de aller fleste installatører ogradiohandlere nylig samlet i møte i Drammen.

Fra Norges Elektrohandler Forbund møtte disponent O.Wangensteen-Flaten, som er formann for forbundets avdeling forØstlandet og sekretæren i forbundet,o.r.sakfører Helge E. Jordan. Fra Norske RadiohandleresLandsforbund møtte generalsekretæren, o.r.sakfører Henry Hvam.

Møtet var kommet i stand for å styrke samholdet ielektro- og radiobransjen. Radiohandlerne har allerede enlokalforening i Drammen, og dette møtet førte til detgledelige resultat at elektrohandlerforbundet fikk full oppslutningtil dannelse av en gruppe for Drammen og omkringliggendedistrikter.

Herr Ah. Horn gikk kraftig inn for et økt samhold. Alleer klar over at et samarbeid må til og det gjelder åbekrefte i praksis at man er klar over dette. Illojale handlingerskader ikke bare den enkelte, men hele bransjen. Ja, den skaderhele forretningsstanden som sådan.

Vi må bort fra rabattgivning. La oss gå inn for ensunn kalkulasjon som innebærer rimelig fortjeneste, og deutsalgspriser som blir satt på grunnlag av disse, måholdes. Vi vil verken ha kontantrabatt eller andre avslag iprisene. Det er illojalt å avertere med rabattgivning forå trekke publikum til forretningene.

Disponent Wangensteen-Flaten, og o.r.sakfører Jordan gaen redgjørelse for elektrohandlerforbundets arbeide og fordet nystartede organ "Elektrohandleren". Det ble sterktunderstreket hvilke fordeler man kunne oppnå ved åstå samlet.

O.r. sakfører Hvam ga en redegjørelse fra NorskeRadiohandleres Landsforbunds arbeide, for en sun n handel. Det erikke i tvil om at det lønner seg å slutte opp om sittbransjeforbund. Hvam kom inn på grunnlaget for debestemmelser vi har i lov om utilbørlig konkurranse. Dennelov forutsetter at de handlende skal opptre lojalt overforhverandre. Når det gjelder den skjønnsmessigebedømmelse av hva som er lojalt eller hva som er illojalteller hva som er god folkeskikk, så harbransjeorganisasjonene en stor oppgave. Organisasjonene kan vedsitt arbeide høyne nivået slik at kravet til lojalitetog god forretningsskikk blir større til enhver tid.

Det gjelder innen den enkelte bransje og på de enkeltesteder i landet å skape en høy forretningsmoral.Myndighetene vil da godkjenne denne som rettesnor for hva der ergod forretningsskikk i lovens forstand.

Det vellykkede møte ga et godt inntrykk for vilje og evnetil å samarbeide og det kom også sterkt frem atrabattgivning måtte bort, også det som kalleskontantrabatt.

Til toppen