Etter 11-12 år med økning i bransjens totalomsetning, ser man første halvår 2008 så store endringer i priser og volum at prognosekomiteen i Stiftelsen Elektronikkbransjen spår en relativt kraftig verdinedgang. Den kan bli så stor som 10 prosent i forhold til 2007.

Totalomsetningen kan bli 10 PROSENT LAVERE ENN 2007

Kraftig fallende priser på flat-TV og nedgang i omsetningen av en rekke av bransjens produkter vil føre til at vi får synkende totalomsetning i år. Nedgangen kan bli så stor som 10 prosent.

I de 11-12 årene som har gått siden bransjeorganisasjonen startet sammenlignbare vurderinger av bransjens totalomsetning for alle varegrupper, har det vært økning i omsetning år for år. Denne trenden har vært ulik salgsutviklingen vi hadde i 80- og første halvdel av 90-årene. Da var det svingninger i omsetningen med relativt korte intervaller.

I 2008 tyder alt på at totalomsetningen i bransjen vil falle. I 2007 ble det omsatt forbrukerelektronikk for 31,1 milliarder kroner målt i priser ut fra forretning. Det var en vekst på 9,5 prosent fra 2006. Året før var økningen oppe i 12,3 prosent. Omsetningen første halvår i år viser så store forandringer når det gjelder priser og volum, at prognosekomiteen i Stiftelsen Elektronikkbransjen spår en relativt kraftig verdinedgang i årets omsetning. Nedgangen kan bli så stor som 10 prosent i forhold til 2007.

Stort prisfall for flat-TV

Prognosekomiteens beregninger viser at gjennomsnittsprisen for flat-TV har sunket med mellom 15 og 20 prosent de siste 12 månedene. Denne varegruppen er blitt en stadig viktigere del av bransjens totalomsetning. I fjor hadde salget av 650.000 TV-apparater en samlet verdi på 6,15 milliarder kroner. Denne produktgruppen sto da for mer enn halvparten av den totale omsetningen av lyd- og bildeprodukter.

Prognosen for TV i 2008 ble i januar satt til 675.000 enheter. Det ville i så fall ha vært ”all time high” for denne gruppen. Årsaken var i første rekke at vi ventet meget stor omsetning i forbindelse med sportsbegivenhetene fotball-EM og OL. Utviklingen første halvår har imidlertid vist at vi ikke fikk så stor salgsøkning som ventet. Det betyr at prognosen nå er nedjustert til 630.000.

Det kraftige fallet i prisene for flat-TV er i første rekke et resultat av den sterke konkurransen mellom de store kjedene. I tillegg kommer lavere produksjonspriser på verdensmarkedet.

Den ventede nedgangen i omsetningen i Norge og fortsatt prisfall kan føre til at den samlede omsetningsverdien av TV-apparater i år blir rundt 1,4 milliarder lavere enn i fjor.

Når dette skal vurderes, er det flere forhold som trekker i begge retninger. På plussiden kommer at folk kjøper TV-apparater med stadig større skjerm og høyere teknisk ytelse. Det trekker gjennomsnittsprisen noe opp. På minussiden kommer at den generelle prisnedgangen høyst sannsynlig vil forsette.

Kompenserer ikke

Den eneste produktgruppen som er i kraftig vekst, er digitale mottakerbokser. Særlig gjelder dette mottakere for det digitale bakkenettet, som var et nytt produkt i fjor og som i år kommer opp i stort volum. Dette gir et verdifullt bidrag til bransjens omsetning, men det kan ikke kompensere for omsetningsnedgangen for flat-TV.

For de øvrige lyd- og bildeprodukter viser omsetningsutviklingen første halvår nedgang for de fleste varegruppene. Unntaket er stillbildekameraer, der bransjen tar et stadig større grep om totalmarkedet. I tillegg er det som ventet økt salg av hjemmekinoanlegg.

Nedgang for hvitt

Omsetningsutviklingen hittil i år viser en nedgang for store elektriske husholdningsapparater på 7 prosent i volum. Størst er nedgangen for gruppen kjøl/frys med 11 prosent i volum i forhold til første halvår i 2007. Selv om hvitevarer vanligvis ikke er utsatt for store omsetningssvingninger, er det klart at når nye byggeprosjekter ikke blir realisert og salg i eksisterende prosjekter nesten stopper opp, vil det virke inn på salget.

Hyttemarkedet, med høyere krav til komfort, har bidratt til godt hvitevaresalg de siste årene. Her kan det også bli stagnasjon.

Omsetningen av små elektriske apparater har falt med 11 prosent i volum hittil i år. Produkter til personlig pleie er den gruppen som greier seg best, selv om barbermaskiner og ladyshave viser nedgang i volum på 20 til 25 prosent. Produkter til hårpleie og massasje selger bra.

Mobil på 2006-nivå

Også mobiltelefonomsetningen har sunket i volum første halvår i forhold til i fjor. Salget i 2007 var nær rekordåret 2005. I år ser det ut til at omsetningen vil ligge på samme nivå som 2006. Prognosen er revidert til 2,1 millioner enheter, som betyr en nedgang på nær 10 prosent i forhold til i fjor. Prisene ser imidlertid ut til å holde seg på samme nivå som i fjor. Med den nye prognosen betyr det at den samlede verdien av mobiltelefonomsetningen i år, målt før subsidieringen fra operatørene, vil synke med cirka 3/4 milliarder kroner.

Hvis vi på nytt ser på bransjens totalomsetning for i år, kan omsetningen i år komme til å bli mellom 3 og 4 milliarder kroner lavere enn i 2007.

PROGNOSEKOMITEEN

Prognosekomiteen består av Jan Steffens og Erik Andersen fra administrasjonen i Stiftelsen Elektronikkbransjen, samt Bjørn Berentsen i IBA (Institutt for bransjeanalyse). I tillegg sitter utvalgte spesialister innen hver hovedgruppe (lyd/bilde, mobil og mottakerbokser) i komiteen. Elektriske husholdningsapparater har en tilsvarende komité.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.7/2008

Til toppen