Unntak for Deka-BDE i ROHS-direktivet

Norge må implementere det vedtatte unntaket fra RoHS-direktivet gjennom EØS-avtalen umiddelbart.

Det slår Stiftelsen Elektronikkbransjen fast i en uttalelse sendt Nærings- og handelsdepartementet og Miljødepartementet. Stiftelsen mener et særnorsk regime for Deka-BDE vil være i strid med EØS-avtalen. I uttalelsen heter det blant annet:

RoHS-direktivet skal regulere bruk av kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter, i norsk lovverk gjennom EØS-avtalen. I det opprinnelige RoHS-direktivet slik det ble implementert i Norge, framgår det at det brannhemmende stoffet Deka-BDE skal forbys fra 1. juli 2006.

Vi viser til høring i 2005 av forslag fra Statens forurensingtilsyn (SFT) om særnorske regler for Deka-BDE. Der ble det fra en samlet norsk industri understreket at Norge må innføre unntak i RoHS-direktivet for Deka-BDE dersom EU velger å gjøre dette. I oktober 2005 vedtok EU-kommisjonen nettopp et slikt unntak fra RoHS-direktivet for Deka-BDE, fordi ti års forskning ikke har påvist risiko fra stoffet for helse og miljø, og fordi et forbud mot det svært grundig testede Deka-BDE kan tvert imot føre til at det tas i bruk mindre testede alternativer som er reelt skadelige for helse. Per i dag har ikke norske myndigheter implementert EU-kommisjonens unntak for Deka-BDE i norsk lovverk. Det bekymrer oss sterkt, og gjør at Norge fra 1. juli 2006 ikke lenger vil ha et lovverk for elektriske og elektroniske produkter på linje med EU.

Vi ønsker å presisere at på et prinsipielt grunnlag vil en med et slikt forbud i praksis forby en del import av elektro- og elektroniske produkter til det norske marked.

Les uttalelsen i sin helhet på www.elektronikkbransjen.no.

Til toppen