STRENGERE KRAV TIL EE-MOTTAK

Kasserte produkter ved EE-mottakene er fristende for enkelte. Foto: Norsirk

KRONIKK: Forhandlere må etter en forskriftsendring sikre mottakene for EE-avfall mye grundigere enn det som tidligere har vært kravet.

Publisert Sist oppdatert

Forskriftsendringen gjelder fra 23. mars 2023, og det er særlig endringene i paragraf 1-5 som får størst betydning for mottaket hos forhandlere. De to midterste avsnittene i paragrafen nedfor er «nye» i lovteksten:

§ 1-5. Plikt til å sørge for sortering og forsvarlig oppbevaring av EE-avfall

Kronikkforfatter Idar Haslerud er fagsjef i Norsirk. Foto: Norsirk

Forhandler skal sørge for at EE-avfall som er mottatt sorteres fra øvrig avfall og oppbevares forsvarlig. Oppbevaringen skal ikke virke skjemmende eller innebære fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Muligheten for forberedelse til ombruk, materialgjenvinning og utsortering av komponenter i EE-avfallet skal ikke reduseres.

Oppbevaringen skal hindre ulovlig henting av EE-avfall, jf. § 1-3a. Dette kan blant annet skje ved egnet oppbevaring innendørs, utendørs ved inngjerding og avlåsing, eller ved vakthold, herunder kameraovervåking. Tiltakene avpasses mengden avfall som leveres mottaket og andre lokale forhold. Plakater som forklarer at avfallet ikke kan fjernes uten skriftlig avtale med forhandleren og at overtredelse kan straffes, skal settes opp.

Forhandler skal sørge for at EE-avfall kun hentes av aktører som samler inn på vegne av godkjente returselskap eller etter skriftlig avtale med forhandler, jf. § 1-3a. Avtale som inngås med aktør som driver med forberedelse til ombruk skal som et minimum inneholde organisasjonsnummeret til aktøren, og avtalen skal oppbevares hos forhandler så lenge den er gjeldende.

Det er et stort problem at elektrisk og elektronisk avfall stjeles fra forhandlere og eksporteres ulovlig ut av Norge

Det skal være et tilbud om at EE-avfall som kan inneholde personopplysninger kan oppbevares i stasjonær avlåst beholder eller ved tilsvarende sikker lagring.

Kravene i denne paragrafen gjelder også når forhandler sørger for henting av EE-avfall utenom butikklokalet.

Enklere håndheving

Bakgrunnen for endringene i forskriften er i følge klima- og miljøminister Espen Barth Eide at det er et stort problem at elektrisk og elektronisk avfall stjeles fra forhandlere og eksporteres ulovlig ut av Norge. Norsirk har lenge påpekt dette, og har blant annet gjennom prosjektet sammen med de andre godkjente returselskapene for EE-avfall, hvor privatetterforsker Jonny Brenna har kartlagt stjeling av EE-avfall i Norge, og påpekte mange av utfordringene på dette området.

Flere forhandlere Norsirk har vært i kontakt med, har påpekt at de har anmeldt stjeling av EE-avfall fra sine mottak til politiet, men opplever at anmeldelsene blir henlagt. Norske miljømyndigheter påpeker at forskriftsendringen også vil følge til at det blir lettere for politi og myndigheter å håndheve og følge opp stjeling av EE-avfall fra mottak.

Ingen henting uten avtale

I tillegg til endringene for oppbevaring for forhandleren er det også kommet til en ny paragraf 1-3a.

Disse endringene handler om ingen kan hente EE-avfall fra et mottak uten skriftlig avtale med den ansvarlige for mottaket. Dette gjelder ikke aktører som samler inn på vegne av godkjent returselskap.

§ 1-3a. Forbud mot henting av EE-avfall uten avtale med mottaket

Ingen må hente EE-avfall fra et mottak uten skriftlig avtale med den ansvarlige for mottaket. Dette gjelder ikke aktører som samler inn på vegne av godkjente returselskap.

Avtale om henting kan kun inngås med aktør med tillatelse etter forurensningsloven eller aktør som driver med forberedelse til ombruk av EE-avfall. En aktør som driver med forberedelse til ombruk skal kunne dokumentere at alt avfall som gjenstår etter forberedelse til ombruk, bringes til lovlig avfallsanlegg eller gjennomgår gjenvinning, jf. forurensningsloven § 32. Den som henter EE-avfall skal kunne dokumentere avtale med mottaket.

Powered by Labrador CMS