Etikk og samfunn

Stiftelsen Elektronikkbransjen er opptatt av bransjens samfunnsansvar, og arbeider derfor også for å fremme etisk tankegang og oppførsel. Siden produktene våre medlemmer selger ofte er produsert utenfor Norge (ofte Asia) på vegne av internasjonale konsern, mener vi som bransjeforening det er viktig å arbeide på to plan:

  • Internasjonalt: Ved å samarbeide med andre europeiske bransjeforeninger og prøve å påvirke internasjonale elektronikkprodusenter gjennom deres norske representasjon
  • Nasjonalt: Ved å samarbeide med etiske initiativer i det norske markedet, arbeide med etisk tematikk i foreningen, samt informere og oppfordre medlemmene til å engasjere seg på området.

Elektronikkbransjen diskuterer internasjonale, etiske forhold med norske representanter for internasjonale elektronikkprodusenter, og søker å påvirke den globale situasjonen også fra det norske markedet.

OmBrukt AS

OmBrukt AS er et heleid datterselskap av Stiftelsen Elektronikkbransjen, og administrerer en godkjenningsordning som omfatter hele verdikjeden rundt ombruk av produkter. Dette gir forbrukeren ekstra trygghet og gjør det enklere å velge ombrukte produkter, for å få brukte produkter tilbake i verdikjeden på en trygg måte. Vi jobber sammen med flere andre aktører både innenfor og utenfor bransjen for å ta steget inn i sirkulærøkonomien. Besøkt OmBrukt.no

Etisk handel Norge

Elektronikkbransjen er medlem i Etisk handel Norge. Medlemskapet gir tilgang til Nordens største nettverk av virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder. Etisk handel Norge er en medlemsorganisasjon og et ressurssenter for bærekraftig handel. Organisasjonens formål er å fremme ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. Se vår rapport for 2020.

Code of conduct

Stiftelsen Elektronikkbransjen støtter, og målbærer, bransjens internasjonale retningslinjer for et langsiktig og koordinert samfunnsansvar.

Stiftelsen Elektronikkbransjen ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling. Som et ledd i dette jobber vi aktivt for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere.

Elektriske og elektroniske produkter kan inneholde komponenter fra opptil 200 underleverandører. Det er ekstremt krevende i vår globale konkurranseøkonomi å ha fullstendig oversikt over eksempelvis arbeidsforhold ved alle disse underleverandørene.

Elektronikkbransjen mener det er viktig og riktig at globale elektronikkselskaper koordinerer seg og tar et samlet, globalt ansvar for å standardisere arbeidet med disse underleverandørene. Kun gjennom tilstedeværelse og koordinert og langsiktig arbeid – særlig i konfliktområder – har bransjen en reell mulighet for å påvirke og dermed bidra til etisk forsvarlig og bærekraftig økonomisk vekst.

For å tydeliggjøre krav og forventninger til oss selv og våre forretningsforbindelser, har styret i Stiftelsen Elektronikkbransjen utarbeidet et sett med retningslinjer for etisk handel - en egen «Code of Conduct».

Retningslinjene omhandler forhold i egen virksomhet og krav til produksjonsforhold, herunder grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø, i tråd med internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning.

Varer og tjenester som leveres til Stiftelsen Elektronikkbransjen skal være produsert i overensstemmelse med våre retningslinjer for etisk handel (Code of Conduct). Våre leverandører skal videreformidle og følge opp retningslinjene hos sine underleverandører.

Powered by Labrador CMS