Miljø

Vårt felles ansvar!

Bransjen har et kollektivt ansvar om å ivareta vårt felles miljø. Dette strekker seg fra å bruke miljøvennlige materialer under produksjon, produsere produkter som bruker lite strøm- og vann, og ikke minst sørge for at produktet blir forsvarlig ivaretatt når de skal kasseres. Det siste punktet løses ved å samle inn EE-avfall. Alle som selger elektronikk plikter å ta i mot EE-avfall tilsvarende det de selger. Dette blir enten gjenbrukt eller gjenvunnet. Stiftelsen Elektronikkbransjen er aktive på alle områder innen miljøet. Vi påvirker politisk, har eierskap i selskapet Norsirk og er medlem i flere standardiseringskomiteer, blant annet for energimerking.

Energimerking

Energimerking gjør det enklere for både forbrukere og produsenter å opptre klimavennlig. Basert på at produktutviklingen går raskt, og produktene bruker stadig mindre energi er nå et nytt merkesystem under utvikling. Tanken er at dette skal ha en varighet på ti år, og kravene settes derfor så strenge at de ikke blir «tatt igjen» av den teknologiske utviklingen de kommende ti årene. De produktgrupper som er underlagt merkeplikt, skal merkes i butikk.

Elektronikkbransjen er svært positive til at informasjon om produkters energiforbruk er lett tilgjengelig for konsumenter. Slik informasjon gjør det enkelt å velge energieffektivt. Når forbrukerne velger energieffektive produkter gis produsentene insentiver til å skape enda mer energieffektive produkter. Energieffektivitet er ifølge Det Internasjonale Energibyrået (IEA) et av de mest effektive, enkleste og rimeligste klimatiltakene i verden .

Elektronikkbransjen er høringsinstans for EUs energimerkedirektiv og samarbeider med våre medlemmer samt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om innføring og oppfølging av dette viktige direktivet. Samtidig er vi sterkt delaktig i det europeiske samarbeidet rundt merkeordningen. Merkesystemet vil være likt for alle land i Europa, med de samme krav.

Særnorske reguleringer

Stiftelsen Elektronikkbransjen ønsker et velfungerende elektronikkmarked i Norge, med krevende kunder - men uten særnorske reguleringer.

Kjemikaliepolitikkens hovedmål er å arbeide for lavest mulig bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier. For elektronikkbransjens del berøres kjemikaliene som brukes som råvarer og ved produksjonen av utstyr. Det pågår et kontinuerlig arbeid i elektronikkbransjen for å redusere og eller erstatte farlige stoffer. Dette arbeidet drives av sterke globale krefter hos produsenter, kunder og myndigheter. Mye har skjedd på området. Ett eksempel er brommerte flammehemmere, som tidligere ble benyttet for å minske brannfare. Disse stoffene er nå erstattet av mer miljøvennlige alternativer.

Elektronikkbransjen støtter helhjertet arbeidet med å redusere all negativ miljøpåvirkning ved produksjon og bruk av elektronikk. Samtidig er det viktig for foreningen å understreke at elektronikkbransjen er en svært global bransje, hvor majoriteten av alt utstyr produseres i Asia. Arbeidet for å begrense bruken av miljøgifter vil derved kun være effektivt hvis det tar hensyn til at dette er en global utfordring. Elektronikkbransjen mener derfor at det er viktig at Norge arbeider tett sammen med Nordiske naboland og EU om felles tiltak. Foreningen arbeider også for å hindre at det norske markedet blir pålagt særregler som hindrer import og salg av produkter. Siden det ikke er svært liten produksjon av EE-produkter i Norge, og det norske markedet ikke er stort nok til å påvirke globale aktørers produksjonsvalg direkte, vil slike eventuelle særregler etter foreningens mening virke mot sin hensikt. De vil hemme konkurransen i det norske markedet, uten å være noe effektivt tiltak for å faktisk hemme bruken av miljøfarlige kjemikalier. Elektronikkbransjen oppfordrer derfor myndighetene til selv å stille miljøkrav ved innkjøp og dermed premiere de beste produktene, fremfor å detaljregulere det norske markedet.

OmBrukt AS

OmBrukt AS er et heleid datterselskap av Stiftelsen Elektronikkbransjen, og administrerer en godkjenningsordning som omfatter hele verdikjeden rundt ombruk av produkter. Dette gir forbrukeren ekstra trygghet og gjør det enklere å velge ombrukte produkter, for å få brukte produkter tilbake i verdikjeden på en trygg måte. Vi jobber sammen med flere andre aktører både innenfor og utenfor bransjen for å ta steget inn i sirkulærøkonomien. Besøk OmBrukt.no

Norsirk

Stiftelsen Elektronikkbransjen er med 60 prosent hovedaksjonær i returselskapet Norsirk (Stiftelsen Elektronikkbransjen med 30% og Norske Elektroleverandørers Landsforening (NEL) med 30%), med IKT Norge (30%) og Abelia (10%) som de to siste aksjonærene.

Avfallsforskriften

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (lenke til Lovdata) forplikter produsenter og importører av EE-produkter å ta miljøriktig hånd om kasserte produkter og å utnytte ressursene i disse. Det meste som gjenvinnes er materialer – i hovedsak metaller – som smeltes om og brukes på nytt. Særlig jern og andre metaller gjenvinnes for å brukes i nye produkter. Formålet med avfallsforskriften er “å redusere de miljøproblemer EE-produkter forårsaker når de ender som avfall. Dette skal skje gjennom separat innsamling, utsortering og behandling av materialer og komponenter som er farlig avfall, og høy grad av gjenvinning av øvrige deler av avfallet. Bestemmelsene skal sikre at slikt avfall gjenvinnes der det etter en avveining av miljøhensyn, ressurshensyn og økonomiske forhold er berettiget.”

Powered by Labrador CMS