Mobilleverandørene enes om fire års levetid

Mobilleverandørene er blitt enige om at levetiden på mobiltelefoner er fire år ved normal bruk.

Dette vil bety at den ”tomme” reklamasjonsretten skal være ett år. Forbrukernes reelle reklamasjonstid vil således bli fire år på mobiltelefoner. Forbrukeren har en reklamasjonsfirst på fem år, men klagen avvises dersom produktet er eldre enn fire år.

Høyesterett fastsatte i sin dom at Forbrukerkjøpslovens § 27 annet ledd må forstås slik at et produkt som er ment å vare i tre til fire år skal ha en reklamasjonstid på fem år. Retten fastsatte på dette vilkår at mobiltelefoner kommer inn under denne kategorien, og at reklamasjonstiden vil være fem år.

Bransjen må således endre de synspunkter som den tidligere har hatt blant annet i mobilvettreglene, og i guideen som er utgitt av Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Vil ikke nå frem etter fire år

Høyesteretts dom medfører at man i en periode får en ”tom” reklamasjonsrett. Dette betyr at forbrukeren i hele femårsperioden formelt kan fremsette reklamasjonskrav overfor selger, men man vil ikke nå frem med slike krav etter fire år.

I et av premissene for Høyesteretts dom fremgår det at ”en feil som er oppstått etter utløpet av varens normale holdbarhetstid, vil vanligvis ikke utgjøre en mangel ved varen, selv om reklamasjonsfristen på dette tidspunkt ikke skulle være utløpt”.

Dersom en selger mottar reklamasjon fra en forbruker innen femårsfristen, men mer enn fire år etter kjøpsdato, kan selgeren håndtere reklamasjonen utelukkende ved å si at kravet i realiteten ikke kan behandles på bakgrunn av at den normale holdbarhetstid er utløpt.

Tilbakevirkende kraft

Dommen har tilbakevirkende kraft, og alle klager som er fremsatt innen fireårsfristen må realitetsbehandles.

Andre bærbare produkter

Det er ikke gitt at dommen får konsekvenser for andre bærbare produkter, selv med samme pris og bruksmåte. Høyesterett understreker at dommen kun gjelder mobiltelefoner.

Foreløpig anbefaler Stiftelsen Elektronikkbransjen derfor at bransjens utøvere holder på dagens praksis for reklamasjonshåndtering av andre produktgrupper enn mobiltelefoner.

Leverandørene for andre produktgrupper vil samles i nær fremtid for å diskutere dommen og mulige konsekvenser. Vi vil komme tilbake med mer informasjon etter at møtet er holdt.

Styret i Elektronikkbransjen har gitt tilslutning til disse synspunktene.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.9/2007

Powered by Labrador CMS