Etikk og samfunn

Elektronikkbransjen er opptatt av bransjens samfunnsansvar, og arbeider derfor også for å fremme etisk tankegang og oppførsel. Norsk elektronikkbransje er i hovedsak preget av norsk salg og bruk av produkter som er produsert i utenfor Norge (ofte Asia) på vegne av internasjonale elektronikk-konsern. Elektronikkbransjen mener derfor at det er viktig å arbeide på to plan:

  • Internasjonalt: Ved å samarbeide med andre europeiske bransjeforeninger og prøve å påvirke internasjonale elektronikkprodusenter gjennom deres norske representasjon
  • Nasjonalt, ved å samarbeide med etiske initiativer i det norske markedet, arbeide med etisk tematikk i foreningen, samt informere og oppfordre medlemmene til å engasjere seg på området.

Elektronikkbransjen gjør:
Elektronikkbransjen har meldt seg inn som medlem i Initiativ for etisk handel, og oppfordrer også foreningens medlemmer til å delta. Som del av medlemskapet gjennomfører Elektronikkbransjen løpende prosjekter med etisk handel som fokus. Foreningen har utarbeidet en egen Code of Conduct for bransjen, og inkluderer også tematikken på foreningens faste møter.

Elektronikkbransjen har startet et omfattende ombruksprosjekt, for å få brukte produkter tilbake i verdikjeden på en trygg måte. Vi jobber sammen med flere andre aktører både innenfor og utenfor bransjen for å ta steget inn i sirkulærøkonomien.
Her kan du lese mer om prosjektet.

Elektronikkbransjen diskuterer også internasjonale, etiske forhold med norske representanter for internasjonale elektronikkprodusenter, og søker å påvirke den globale situasjonen også fra det norske markedet.

Et eksempel på dette arbeidet er prosjektet Eletikk.no, som både er introdusert for søsterorganisasjoner i Norden og for CSR-avdelingene til internasjonale mobilselskap.

Initiativ for etisk handel

IEH er et ressurssenter og en pådriver for etisk handel. Formålet er samarbeid for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø.

Medlemmer får tilgang til faglige ressurser og et resultatorientert samarbeid mellom relevante parter i spørsmål knyttet til etisk handel.

Alle medlemmer må:

Slutte seg til IEHs prinsipperklæring.

  • Arbeide aktivt for å realisere samarbeid for handel som sikrer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø.
  • Implementere retningslinjer for etisk handel.
  • Rapportere årlig til IEH om status og fremdrift i arbeidet.
  • Betale medlemskontingent.

(kilde: www.etiskhandel.no )

Eletikk
Eletikk-prosjektet ble igangsatt av Forbrukerminister Audun Lysebakken i 2010, og arbeidet ble ledet av Elektronikkbransjen.

Utgangspunktet var en dokumentar på NRK1, hvor det ble satt fokus på mobiltelefonens livssyklus – fra gruvene der sjeldne metaller blir utvunnet, til søppelfyllingen der enkelte produkter havner.

Lysebakken mente at norske forbrukere på jakt etter en etisk forsvarlig mobiltelefon ikke hadde tilstrekkelig tilgang til informasjon som man kunne foreta beslutninger på grunnlag av. Han satte derfor ned en arbeidsgruppe, og mandatet lød: ”norske forbrukere skal vite hva en mobiltelefon inneholder, under hvilke forhold den er produsert, og hvordan den kan gjenvinnes”.

Elektronikkbransjen ledet prosjektgruppen som bestod av Forbrukerrådet,

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, IKT-Norge, Initiativ for etisk handel, Expert, Nemko og Stiftelsen Miljømerking. Arbeidet munnet ut i nettsiden Eletikk, som vedlikeholdes av Elektronikkbransjen på vegne av prosjektgruppen, samt en stor konferanse.

Code of conduct
Elektronikkbransjen støtter, og målbærer, bransjens internasjonale retningslinjer for et langsiktig og koordinert samfunnsansvar.

Stiftelsen Elektronikkbransjen ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling. Som et ledd i dette jobber vi aktivt for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere.

Elektriske og elektroniske produkter kan inneholde komponenter fra opptil 200 underleverandører. Det er ekstremt krevende i vår globale konkurranseøkonomi å ha fullstendig overs ikt over eksempelvis arbeidsforhold ved alle disse underleverandørene.

Elektronikkbransjen mener det er viktig og riktig at globale elektronikkselskaper koordinerer seg og tar et samlet, globalt ansvar for å standardisere arbeidet med disse underleverandørene. Kun gjennom tilstedeværelse og koordinert og langsiktig arbeid – særlig i konfliktområder – har bransjen en reell mulighet for å påvirke og dermed bidra til etisk forsvarlig og bærekraftig økonomisk vekst.

Hva gjør Elektronikkbransjen?
For å tydeliggjøre krav og forventninger til oss selv og våre forretningsforbindelser, har styret i Stiftelsen Elektronikkbransjen utarbeidet et sett med retningslinjer for etisk handel - en egen "Code of Conduct".

Retningslinjene omhandler forhold i egen virksomhet og krav til produksjonsforhold, herunder grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø, i tråd med internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning.

Grunnleggende prinsipper
Varer og tjenester som leveres til Stiftelsen Elektronikkbransjen skal være produsert i overensstemmelse med våre retningslinjer for etisk handel (Code of Conduct). Våre leverandører skal videreformidle og følge opp retningslinjene hos sine underleverandører.

Stiftelsen Elektronikkbransjen erkjenner at leverandørkjeder kan være komplekse og at dette kan gi utfordringer i forhold til oversikt over arbeids- og miljøforholdene bakover i kjeden. Samtidig legger vi til grunn at våre leverandører og samarbeidspartnere jobber systematisk og målrettet for etterlevelse. Dette vil Stiftelsen Elektronikkbransjen bidra til.

Samarbeid
Elektronikkbransjen støtter og målbærer også internasjonale tiltak for å koordinere bransjeaktørenes etiske arbeid, særlig i forhold til underleverandører. Foreningen jobber også med å spre kunnskap om hvilke retningslinjer elektronikkbransjen faktisk arbeider etter, og hva som er oppnådd av resultater av slikt arbeid.

Powered by Labrador CMS