Miljø

Vårt felles ansvar!
Bransjen har et kollektivt ansvar om å ivareta vårt felles miljø. Dette strekker seg fra å bruke miljøvennlige materialer under produksjon, produsere produkter som bruker lite strøm- og vann, og ikke minst sørge for at produktet blir forsvarlig ivaretatt når de skal kasseres. Det siste punktet løses ved å samle inn EE-avfall. Alle som selger elektronikk plikter å ta i mot EE-avfall tilsvarende det de selger. Dette blir enten gjenbrukt eller gjenvunnet.

Stiftelsen Elektronikkbransjen er aktive på alle områder innen miljøet. Vi påvirker politisk, har eierskap i selskapet Norsirk og er medlem i flere standardiserings komiteer, blant annet for energimerking. På de underliggende sidene "Avfallshåndtering og resirkulering", "Kjemikaliepolitikk og miljøråd" og "Energiforbruk og merking" kan du lese mer om vårt engasjement.

Energimerking gjør det enklere for både forbrukere og produsenter å opptre klimavennlig. Basert på at produktutviklingen går raskt, og produktene bruker stadig mindre energi er nå et nytt merkesystem under utvikling. Tanken er at dette skal ha en varighet på ti år, og kravene settes derfor så strenge at de ikke blir «tatt igjen» av den teknologiske utviklingen de kommende ti årene. De produktgrupper som er underlagt merkeplikt, skal merkes i butikk.

Hva mener Elektronikkbransjen?
Elektronikkbransjen er svært positive til at informasjon om produkters energiforbruk er lett tilgjengelig for konsumenter. Slik informasjon gjør det enkelt å velge energieffektivt. Når forbrukerne velger energieffektive produkter gis produsentene insentiver til å skape enda mer energieffektive produkter. Energieffektivitet er ifølge Det Internasjonale Energibyrået (IEA) et av de mest effektive, enkleste og rimeligste klimatiltakene i verden .

Hva gjør Elektronikkbransjen på området?
Elektronikkbransjen er høringsinstans for EUs energimerkedirektiv og samarbeider med våre medlemmer samt Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) om innføring og oppfølging av dette viktige direktivet.

Samtidig er vi sterkt delaktig i det europeiske samarbeidet rundt merkeordningen. Merkesystemet vil være likt for alle land i Europa, med de samme krav.

Kontaktperson hos Elektronikkbransjen er Jan Røsholm.

Stiftelsen Elektronikkbransjen ønsker et velfungerende elektronikkmarked i Norge, med krevende kunder - men uten særnorske reguleringer.

Hva mener Elektronikkbransjen?
Kjemikaliepolitikkens hovedmål er å arbeide for lavest mulig bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier. For elektronikkbransjens del berøres kjemikaliene som brukes som råvarer og ved produksjonen av utstyr.

Det pågår et kontinuerlig arbeid i elektronikkbransjen for å redusere og eller erstatte farlige stoffer. Dette arbeidet drives av sterke globale krefter hos produsenter, kunder og myndigheter. Mye har skjedd på området. Ett eksempel er brommerte flammehemmere, som tidligere ble benyttet for å minske brannfare. Disse stoffene er nå erstattet av mer miljøvennlige alternativer.

Elektronikkbransjen støtter helhjertet arbeidet med å redusere all negativ miljøpåvirkning ved produksjon og bruk av elektronikk. Samtidig er det viktig for foreningen å understreke at elektronikkbransjen er en svært global bransje, hvor majoriteten av alt utstyr produseres i Asia. Arbeidet for å begrense bruken av miljøgifter vil derved kun være effektivt hvis det tar hensyn til at dette er en global utfordring.

Elektronikkbransjen mener derfor at det er viktig at Norge arbeider tett sammen med Nordiske naboland og EU om felles tiltak. Foreningen arbeider også for å hindre at det norske markedet blir pålagt særregler som hindrer import og salg av produkter. Siden det ikke er svært liten produksjon av EE-produkter i Norge, og det norske markedet ikke er stort nok til å påvirke globale aktørers produksjonsvalg direkte, vil slike eventuelle særregler etter foreningens mening virke mot sin hensikt. De vil hemme konkurransen i det norske markedet, uten å være noe effektivt tiltak for å faktisk hemme bruken av miljøfarlige kjemikalier.

Elektronikkbransjen oppfordrer derfor myndighetene til selv å stille miljøkrav ved innkjøp og dermed premiere de beste produktene, fremfor å detaljregulere det norske markedet.

Hva gjør Elektronikkbransjen på området?
Elektronikkbransjen har en konstruktiv dialog med norske myndigheter rundt miljøspørsmål. Elektronikkbransjen stiftet et "Miljøråd" sammen med bransjeorganisasjonen IKT-Norge, nettopp for å sikre høy faglig kvalitet på kommunikasjonen.

Miljørådet består av nøkkelpersoner i bransjen som jobber med miljøspørsmål hos våre medlemsbedrifter. Denne samling eksperter har kjennskap til kjemikalier, samt til bransjeregulering på EU-nivå, og fungerer som rådgivere for ledelsen i Elektronikkbransjen og IKT-Norge.

Rådet er også en konstruktiv og direkte samtalepartner for norske myndigheter i miljøspørsmål (se faktaboks nedenfor).

Kontaktperson hos Elektronikkbransjen er Jan Røsholm.

Miljørådet

Elektronikkbransjen og IKT-Norge (interesseorganisasjonen for IKT-bedrifter i Norge) etablerte i 2008 et felles miljøråd bestående av nøkkelpersoner i bransjen som jobber med miljøspørsmål hos våremedlemsbedrifter.

Miljørådet skal være medlemsbedriftenes ”øyne og ører”. Medlemmene følger med på hva som skjer i EU og hva som vil påvirke våre medlemmer i Norge.

Miljørådet er også en samtalepartner for myndighetene og et talerør for bransjen. Rådet har blant annet levert inn en rekke høringsuttalelser til Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for IKT.

Norge er verdensmestre i innsamling av elektrisk og elektronisk avfall, noe vi som bransje er svært stolte av. Sirkulærøkonomi setter fokus på at gjenbruk og gjenvinning er viktig.

Hva mener Elektronikkbransjen?

Elektronisk avfall er svært verdifull om det behandles riktig, og potensielt skadelig om det ikke behandles forsvarlig. Et godt fungerende retursystem er ønskelig for alle parter – kunder, bransjen, myndighetene og miljøet. Bransjen har et ansvar på å samle inn tilsvarende mengde som settes på markedet.

Over 90 prosent av alt EE-avfall i Norge gjenvinnes , gjenbrukes og resirkuleres. Dette er den høyeste andelen i verden. Vi som bransje har god grunn til å være stolte.

Hva gjør Elektronikkbransjen på området?
Elektronikkbransjen arbeider for stadig bedring og endring av avfallsforskriften, slik at den enda bedre tilpasses bransjen og har blant annet en løpende dialog med Klima- og forurensningsdirektoratet og departementene for å få gehør for vårt syn.

Elektronikkbransjen har startet et omfattende ombruksprosjekt, for å få brukte produkter tilbake i verdikjeden på en trygg måte. Vi jobber sammen med flere andre aktører både innenfor og utenfor bransjen for å ta steget inn i sirkulærøkonomien.
Her kan du lese mer om prosjektet.

Elektronikkbransjen bidrar også med informasjon om avfallshåndtering, bærekraft og resirkulering, som eksempelvis gjennom nettstedet Eletikk.no.

Elektronikkbransjen er hovedaksjonær i selskapet Norsirk, som ivaretar produsentansvaret for sine medlemmer både innen emballasje, batteri og EE-avfall. Gjennom indirekte eierskap i Alternativ Data er vi engasjerte i «sikker sletting» og ombruk.

Kontaktperson hos Elektronikkbransjen er Jan Røsholm.

Avfallsforskriften

Avfallsforskriften i Norge forplikter produsenter og importører av EE-produkter å ta miljøriktig hånd om kasserte produkter og å utnytte ressursene i disse.

Det meste som gjenvinnes er materialer – i hovedsak metaller – som smeltes om og brukes på nytt. Særlig jern og andre metaller gjenvinnes for å brukes i nye produkter.

Formålet med avfallsforskriften er “å redusere de miljøproblemer EE-produkter forårsaker når de ender som avfall. Dette skal skje gjennom separat innsamling, utsortering og behandling av materialer og komponenter som er farlig avfall, og høy grad av gjenvinning av øvrige deler av avfallet. Bestemmelsene skal sikre at slikt avfall gjenvinnes der det etter en avveining av miljøhensyn, ressurshensyn og økonomiske forhold er berettiget.”

Powered by Labrador CMS