Tilbakeblikk: High Fidelity

I den første utgaven av Radiohandleren 1956 skriver signaturen ”hd” en betraktning om temaet High Fidelity. Han filosoferer blant annet over utviklingen av radio- og fjernsynsmediet, kommersiell kringkasting og folks interesse for god lyd og ikke minst musikk. 50 år senere konstaterer vi likheter med dagens tankegang.

High Fidelity

Noen spredte betraktninger

I vår bransje forekommer det av naturlige årsaker at vi fra tid til annen griper oss selv i framtidsspekulasjoner; den foreliggende situasjon stilt i relieff til den utvikling vi har vært vitne til de siste 10 år gjør at vi av og til kan reflektere over hvordan stillingen på det bransjefelt vi arbeider, vil fortone seg om for eksempel nye 10 år.

Etter alt å dømme vil vi da ha utbygget fjernsynet, sannsynligvis koblet sammen med utlandet. Vi vil formodentlig ha et moderne kringkastingsnett hvor FM-teknikken utgjør en integrerende del, kan hende har vi da dobbeltprogram som ytterligere befester radioens plass hos publikum. Vi vil ha opplevet en videreutvikling på det sosiale og kulturelle plan med et økende behov for musikk i hjemmene. Det er det siste vi her vil forsøke å utdype litt nærmere, foranlediget av de tekniske forbedringer den senere tid når det gjelder musikkutstyr av forskjellig slag.

Med de kvalitetsnormer vi nå kan legge til grunn for lydgjengivelse og med støtte i erfaringene fra de land som må sies å ligge noe foran oss, at det er rimelig å anta at vi også i vårt land står overfor kommersielt sett meget interessante oppgaver med hensyn til utbredelse av utstyr for musikk-reproduksjon hos det jevne, men dog kresne publikum.

Det er derfor mange ting som tyder på, i hvert fall er det undertegnedes oppfatning, at det vil kunne skapes et marked for High-fidelity-utstyr slik som vi kjenner det fra enkelte andre land, i første rekke Amerika, men selvsagt uten sammenligning for øvrig. I USA har den knivskarpe konkurransen om dette nye markedet ofte fristet salgs- og reklamefolk ut på usikker grunn når det gjelder valg av argumenter og metoder i kampen om å vinne kjøperens gunst.

Den målbevisste begrepsforvirring, som faktisk radiobransjen i USA leilighetsvis har vært hjemsøkt av, må vi håpe å bli forskånet for her hjemme. Ved å popularisere og fordreie den eksakte teknikk i egentlig forstand, vil man bare oppnå å bringe kjøperne inn i konfliktsituasjoner som i seg selv er uønskede og egnet til å skape mistillit til forhandlerne og leverandørene. Ingen vil være tjent med en slik tendens. Det skulle derfor være på tide å rette en alvorlig forhåndhenstilling til de ansvarlige krefter både på leverandør- og forhandlersiden om å følge en konstruktiv linje med sikte på å konsolidere bransjens alminnelige omdømme og legge til rette en fruktbar sidegren til det marked som er bygget opp for radio.

High Fidelity er et begrep som er blitt innført og stort sett anerkjent som et teknisk kvalitetsstempel i forbindelse med lydreproduksjon. Skal man forsøke å finne et norsk uttrykk som dekker denne betegnelsen kommer man nærmest med uttrykket absolutt ?natur-tro? gjengivelse.

Powered by Labrador CMS