Test av energiforbruk pa ekstern strømforsynin ved Nemko. Foto: Nemko.

EUs rammeverk for fastsettelse av MILJØKRAV TIL ELEKTRISKE PRODUKTER

Dette rammeverket fra EU-kommisjonen, i form av et direktiv, er ulikt andre direktiver i EU innen elektrosektoren.

Kort fortalt er direktivet en matrise hvor du langs en side har produktets livsløpsfaser. Fasene er råmaterialer, foredling/produksjon, transport/distribusjon, bruk, samt livsløpets slutt som inkluderer resirkulering, gjenbruk/gjenvinning av energi og eventuelt avfallsdeponi.

Livsløpsanalyse

Forbruk av materialer/energi og andre ressurser

Forbruk av materialer/energi og andre ressurser

Utslipp til vann, luft eller jord

Forurensning, lyd, vibrasjoner, utstråling og /eller magnetisme

Avfall

Resirkulering, gjenbruk av materialer/energi

En livsløpsanalyse av de aktuelle produktkategorier avgjør i hvilken livsfase reguleringen skal komme og hvilken miljøpåvirkning som skal minimaliseres, altså hvor i matrisen det skal implementeres en regulering.

Livsløpsanalysene for husholdning og kontorutstyr gir et ganske ensartet bilde der 60 til 80 prosent av miljøpåvirkningene kommer av elektrisitetsforbruk i bruksfasen.

Her er det essensielt å huske at store deler av elektrisiteten i EU blir produsert av varmekraftverk fyrt med fossilt brensel (kull eller olje/gass).

Hvilemodus

EU har eller er i gang med å kartlegge cirka 30 produktkategorier for miljøregulering.

Følgende produkter er ferdigbehandlet og har fastsatt regulering:

Analysene viser at de første ni kategoriene kan spare opptil 12 prosent av EUs totale elektrisitetsforbruk. Besparelsen innen disse kategoriene på 341 TWh per år er et elektrisitetsforbruk på cirkatre ganger Norges totale årlige elektrisitetsforbruk.

Beregninger viser at 27 prosent av energien til husholdninger kan spares inn og innen alle sektorer tilsammen er det avdekket innsparingspotensiale på 100 milliarder euro.

Hvis man ser dette sammen med leveringsusikkerheten EU har for sin olje og naturgass, og klimaendringene, forstår man at vi bare har sett første bølge av energisparetiltak, og vesentlig sterkere miljøkrav vil komme.

Husholdnings- og kontorutstyrs elektrisitetsforbruk i avstilling eller standby

Viktige unntak er apparater som har sikkerhetsfunksjoner. Slike funksjoners elektrisistetsforbruk tillates utover oppgitte grenser. Det er også unntak for apparater som ikke kan gå i hvilefunksjon på grunn av sin funksjon. Alarmer og kommunikasjonssystemer er i denne kategorien.

Kartleggingen av produktkategoriene omtalt her angir tap i av- eller standbystilling på cirka 12 TWh per år i EU for både TV og hjemme-PC. Videre oppgis tapene for DVD og musikkanlegg samlet å være på cirka 10TWh. Innsparingene ved reguleringen er estimert til 35TWh eller cirka en tredjedel av Norges elektrisistetsforbruk.

Regulering for TV

For elektrisitetsforbruk i av- og standbystilling sammenfaller kravene med kravene for øvrige husholdningsprodukter og reguleringen gjelder fra 7. januar i år, men disse kravene endres allerede i 2011 med maksimalkrav på 0,3 watt under visse forutsetninger.

Krav til TV i normal bruk gjelder fra 20. august i år.Trinn 2 vedrørende dette punkt kommer i 2012.

Tabellen nedenfor angir øvre grenseverdi forelektrisitetsforbruk for Full HD-TV med grenseverdier i 2010 og grensene etter trinn 2 i 2012 utregnet for visse skjermstørrelser. I tillegg er det beregnet årlig elektrisistetsforbruk for disse verdiene basert på en standard om 4 timers brukstid per dag og 20 timer standby.

Hvis man sammenligner disse grenseverdiene med Stiftelsen Elektronikkbransjens tall i database på elektronikkbransjen.no, finner man at få TVer har problemer med å møte trinn 1 av reguleringen. Et unntak erTVer av plasma-typen, der et større antall ligger over grensene.

Trinn 2 innebærer en reduksjon av forbruket på 40 prosent. For en 40 tommers TV utgjør dette 100 kWh per år.

Fra august inneværende år vil det i tillegg være krav om at forbrukerne skal kunne finne følgende informasjon om TVen på nett:

Det jobbes samtidig med en utvidelse av energimerkeordningen slik at TVer blir omfattet.

Hvorfor dette store fokuset på TV vil mange spørre?

Hvordan kan vi som butikkansatt eller forbruker se at produktet oppfyller bestemmelsen?

Hva gjelder i Norge?

Hvordan skal importører og forhandlere forholde seg?

Krav til alle importører og forhandlere

Start forberedelsene til krav om synliggjøring i butikker av energiopptak og ta høyde for dette i nettbutikker.

NEMKO

Artikkelforfatter Jon Ivar Tidemann er direktør i avdelingen for energi og miljø i Nemko. Foto: Nemko.
Til toppen