Full erstaning til selger ved avbestilling

Viktig seier i Forbrukertvistutvalget for møbelbransjen og andre bransjer med kapitalvarer.

Forbrukertvistutvalget (FTU) behandlet nylig en sak (2006/128) vedrørende avbestilling av møbler. I vedtaket slår utvalget fast at selger har krav på full erstatning for det tap avbestillingen forårsaker, herunder tapt fortjeneste.

Kort om saksforholdet: Den 19. april 2005 kjøpte kunden (klager) møbler av selger (innklagede) for 75 000 kroner. Noen av møblene var på lager, mens resten måtte bestilles. Det ble avtalt at alle varene skulle leveres i august. Kunden betalte et forskudd på kr 15.000,-.

Kunden avbestilte møblene allerede dagen etter (den 20. april 2005) kjøpet og krevde forskuddet tilbakebetalt. Møblene var kjøpt i den tro at det var tilstrekkelig plass til dem i kundens nye hus, men etter møbelkjøpet gjorde kunden nærmere undersøkelser og fant ut at møblene ikke ville passe inn. Av den grunn avbestilte kunden så raskt som mulig.

Kunden brakte saken inn for FTU 10. november 2005, etter at den først hadde vært til mekling hos Forbrukerrådet. HSH har bistått vårt medlem, selgeren, under behandling av saken i FTU.

Hva angår selgers adgang til å kreve erstatning ved avbestilling, så uttaler FTU blant annet følgende:

Det følger av forbrukerkjøpsloven § 41 at en forbrukerkjøper har rett til å foreta avbestilling, men at selgeren, dersom ikke annet følger av avtalen, i så fall har rett til å kreve erstatning for det tap han er påført som følge av avbestillingen.

I denne sak hevdet kunden at den såkalte re integra-regelen ville få anvendelse. Denne regelen gir rett til avbestilling uten at avbestilleren plikter å svare erstatning. Forutsetningen er imidlertid at det foreligger en særlig grunn for avbestillingen og at avtalemotparten ikke har innrettet seg etter avtalen. Med andre ord er det snakk om en snever unntaksregel. FTU avviste at den såkalte re integra-regelen kunne komme til anvendelse i denne sak og uttalte følgende om reglenes anvendelse.

Analogisk anvendelse av re integra-regelen i avtaleloven § 39 vil ikke kunne gi klageren noen utvidet avbestillingsadgang i dette tilfellet. Et grunnvilkår for å anvende dette prinsippet er at det foreligger særlige grunner for den som ønsker å trekke seg fra en avtale. Det foreligger i dette tilfellet ikke forhold på klagerens side som kan oppfylle vilkåret om særlige grunner.

FTU fattet til slutt et enstemmig vedtak hvor kunden ble pålagt å betale selger en erstatning tilsvarende selgers tapte fortjeneste – kr 15.000,-. Beløpet tilsvarte det innbetalte forskuddet. Selger hadde ikke tap utover dette, da de bestilte varer ikke var satt i produksjon på avbestillingstidspunktet.

FTUs vedtak sl år fast det som er forbrukerkjøpslovens hovedregel – nemlig at forbrukeren må erstatte det økonomiske tap selger påføres som følge av en avbestilling, herunder tapt fortjeneste. Selv om selger ikke har hatt et annet tap enn et tapt salg, kan han altså kreve erstatning for den fortjeneste han går glipp av når varen/e avbestilles. Det at forbrukeren i etterkant av kjøpet/bestillingen mener at varene for eksempel ikke passer inn, fritar ham ikke for erstatningsplikten. Slike forhold, som forbrukeren kunne ha sjekket ut før kjøpet, må altså forbrukeren selv ta risikoen for.

Det er også viktig å være oppmerksom på at selger kan avtale seg bort fra sin rett til erstatning, for eksempel ved avtale om avbestillingsgebyr. Er det avtalt et slikt gebyr, kan selger ikke kreve erstatning i tillegg. Avbestillingsgebyret kan heller ikke settes høyere enn det beløp selger kunne ha krevd dersom erstatningsreglene hadde vært fulgt.

Til toppen