Foto: iStock
Foto: iStock

IKKE FÅTT VAREN LEVERT

JURIDISK: I denne saken er det flere vinklinger, men innlysende at innklagede taper. Selger bør levere en vare som er solgt, og det er aldri lurt å ikke svare på henvendelse fra Forbrukermyndighetene.

Publisert

kundens del er det ikke smart å forhåndsbetalte en vare, spesielt når butikken er «ukjent». 

Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler:

Klageren bestilte den 23.11.2015 en iPhone 5s 16 Gb av innklagde via deres hjemmesider. Kjøpesummen var kr 3.070,- inkludert frakt. Klageren mottok umiddelbart en ordrebekreftelse per epost, hvor det også fremgikk betalingsopplysninger og en melding om at varen ikke ville bli sendt før betalingen var mottatt. Klageren betalte kjøpesummen til det oppgitte kontonummeret samme dag. Hun opplyser at hun skal ha fått beskjed om at varen ville sendes innen 1-3 virkedager. Klageren har ikke mottatt telefonen. Hun sendte en reklamasjon den 13.12.2015 hvor hun fremsatte krav om heving grunnet uteblitt levering. Denne er ikke besvart.

Innklagdes hjemmesider er lagt ned, og klageren har heller ikke oppnådd kontakt med innklagde på annen måte. Innklagde har heller ikke besvart Forbrukerrådets henvendelser eller reagert på Forbrukertvistutvalgets oppfordring om tilsvar, lovlig forkynt for dem den 4.7.2016.

På bakgrunn av at telefonen aldri er blitt levert, krever klageren prinsipalt tilbakebetaling av det innbetalte beløpet på kr 3.070,-.

Subsidiært krever hun heving av kjøpet, atter subsidiært erstatning med kr 3.070,-, og atter subsidiært krever hun å benytte angreretten.

Påstand

Klageren har nedlagt prinsipal påstand om at innklagde skal tilbakebetale det innbetalte beløpet på kr 3 070,-. Subsidiært har hun lagt ned påstand om heving av kjøpet, atter subsidiært erstatning med kr 3 070,-, og atter subsidiært bruk av angrerett.

Utvalget ser slik på saken:

Utvalget mener imidlertid at innklagdes manglende tilbakemeldinger og oppfølging av klagerens henvendelser, deres unnlatelse av å inngi tilsvar til både Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget, samt det faktum at hjemmesidene deres er lagt ned, samlet sett må forstås som en nektelse av å levere varene

Innklagde har ikke gitt uttalelse i saken, og den avgjøres derfor på bakgrunn av øvrige opplysninger, først og fremst klagerens forklaring, jf. Forbrukertvistloven § 9. Saken gjelder et kjøp mellom en næringsdrivende og en forbruker, og forholdet reguleres derfor av forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 nr. 34 (fkjl), jf. lovens § 1. Utvalget legger klagerens forklaring til grunn om at varen ville bli sendt innen 1-3 virkedager etter betaling, og at den derfor skulle ha vært levert omkring den 30.11.2015. Utvalget forstår klagerens prinsipale påstand som et krav om heving. Det fremgår av fkjl. § 23 første ledd at hvis selgeren ikke har levert tingen i tide i samsvar med § 6, skal forbrukeren oppfordre selgeren til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selgeren ikke leverer innen denne tilleggsfristen, kan forbrukeren heve avtalen. Forbrukerkjøpsloven § 23 første ledd gjelder ikke hvis selgeren har nektet å levere varene, hvis levering innen avtalt tid er avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller hvis forbrukeren før inngåelsen av avtalen har underrettet selgeren om at levering innen eller på et bestemt tidspunkt er avgjørende. Har selgeren i slike tilfeller ikke levert i tide i samsvar med § 6, kan forbrukeren umiddelbart heve avtalen, jf. fkjl. § 23 annet ledd. Klagerens reklamasjon av 13.12.2015 kan ikke forstås slik at hun har satt en konkret tilleggsfrist overfor innklagde, og grunnlaget for heving etter fkjl. § 23 første ledd er således ikke til stede. Utvalget mener imidlertid at innklagdes manglende tilbakemeldinger og oppfølging av klagerens henvendelser, deres unnlatelse av å inngi tilsvar til både Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget, samt det faktum at hjemmesidene deres er lagt ned, samlet sett må forstås som en nektelse av å levere varene. Et av unntakene fra vilkåret om tilleggsfrist er således oppfylt, og klageren har krav på heving, jf. § 23 annet ledd. Virkningene av heving er at partenes plikt til å oppfylle avtalen faller bort og at mottatte ytelser skal returneres, jf. fkjl. § 49 første og andre ledd. Da klageren ikke har mottatt telefonen, vil virkningene av heving i dette tilfellet være at innklagde plikter å tilbakebetale det innbetalte beløpet på kr 3.070,-.

Konklusjon:

Klager gis medhold.

Powered by Labrador CMS