Foto: iStock
Foto: iStock

SELGER GA FEIL OPPLYSNINGER

JURIDISK: Dersom selger gir gale opplysninger, eller holder tilbake informasjon, så vil dette kunne være en mangel, selv om det ikke er noe fysiske feil på produktet.

Publisert

I denne saken var styring av vasketid viktig for kunden, og hun fikk bekreftet at maskinen hadde den funksjonen. Dette medførte ikke riktighet, og i følge kunden hadde hun da ikke kjøpt maskinen om hun hadde fått rett informasjon.

Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler:Klageren kjøpte 31.10.2015 en kombinert vaskemaskin og tørketrommel av innklagde for kr 8.900,-. Kjøpesummen er betalt. Det er fremlagt kvittering i saken. Klageren opplyser at hun overtok maskinen 04.11.2015. Klageren forklarer at hun før kjøpet fikk opplyst at man kunne justere vasketiden til maskinen. Hun oppgir at dette var viktig for henne, da hun ikke hadde tid til å sitte hjemme og vente på at maskinen skulle bli ferdig. Klageren opplyser at hun 01.12.2015 forsøkte å finne tidssparingsfunksjonen på maskinen, uten hell, og at hun derfor ringte til innklagde. Selgeren som hadde forestått salget av maskinen opplyste da, ifølge klageren, at det han trodde var tidssparingsfunksjonen kun var en mulighet til å justere når maskinen skulle starte. Maskinen bruker, ifølge klageren, 7-8 timer på et vanlig vask- og tørkprogram, hvilket hun opplyser at ikke fungerer for henne. Hun viser til at hun må kunne vaske flere maskiner om dagen. Klageren opplyser at hun har vært i kontakt med servicesenteret til leverandøren og fått opplyst at det ikke er mulig å endre vaske/tørketiden på maskinen hun har kjøpt.

På denne bakgrunn anfører klageren at maskinen er mangelfull, og krever heving med tilbakebetaling av kjøpesummen på kr 8.900,-.

Innklagde avviser kravet under henvisning til at det ikke er noe feil ved maskinen. Videre opplyser de at maskinen vil kunne repareres dersom den bruker mange timer på en vask. Videre viser de til at klageren selv må avtale servicetidspunkt, da det er snakk om hjemmeservice. I korrespondanse med klageren har innklagde opplyst at tidligere tidssparingsfunksjon på disse maskinene er erstattet med «mengdeautomatikk». De forklarer at dette innebærer at maskinen selv registrerer hvor mye klær som er puttet inn og beregner tids- og vannforbruk ut fra dette. Innklagde har gjengitt følgende som svar fra leverandøren:

«Tidsbesparing er automatisk på nyere maskiner. Om man ønsker en hurtigvask så anbefaler vi mix 30 som er et 30-minutters program. For bomull kan man velge om man skal bruke intensiv eller skånsom rytme. Dette sparer ca 30-40% av vasketiden.»

Påstand:Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale henne kr 8.900,- i hevingsoppgjør

Utvalget ser slik på saken:Saken gjelder et kjøp mellom en forbruker og en næringsdrivende, og reguleres således av forbrukerkjøpsloven av 21.06.2002 nr. 34 (fkjl.), jf. lovens § 1. Det foreligger mangel ved en gjenstand dersom den ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om den, dersom selgeren ikke viser at opplysningene før kjøpet er rettet på en tydelig måte, eller at de ikke kan ha innvirket på kjøpet, jf. fkjl. § 16 første ledd c). Det er ikke bestridt at klageren før kjøpet fikk opplyst at den omtvistede maskinen hadde en tidssparingsfunksjon. Det er videre uomtvistet at den aktuelle maskinen ikke har en slik funksjon, jf. begge parters henvisning til leverandørens uttalelser.

Maskinen er således ikke i samsvar med innklagdes opplysninger. Opplysningene er ikke rettet før kjøpet, og kan ha innvirket på kjøpet. Det foreligger således en kjøpsrettslig mangel ved maskinen, jf. ovenfor nevnte bestemmelse. Klageren krever heving. For å kunne heve må mangelen ikke være uvesentlig, jf. fkjl. § 32. I denne vurderingen kan det legges vekt på mangelens betydning for forbrukeren. I dette tilfellet er det avgjørende, da manglene tidssparefunksjon i seg selv ikke nødvendigvis betyr så mye objektivt sett. Klageren var imidlertid klar på sitt behov for en slik funksjon før kjøpet. Sett hen til at maskinen bruker 7-8 timer på et vanlig vaske- og tørkeprogram er det også forståelig at klageren var opptatt av å kunne korte ned tiden. Utvalget finner således at mangelen ikke er uvesentlig, slik at vilkåret for å heve kjøpet er oppfylt. Ved heving skal det mottatte tilbakeføres, jf. fkjl. § 49 annet ledd. Innklagde tilpliktes således å tilbakebetale kjøpesummen, mot at den omtvistede maskinen stilles til deres disposisjon.

Det foreligger mangel ved en gjenstand dersom den ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om den

Konklusjon:Kunden får medhold.

Powered by Labrador CMS