Foto:iStock

DEFEKT LYDKNAPP PÅ MOBILEN

JURIDISK: En mangel er en iboende svakhet på produktet. Dersom produktet har vært utsatt for en ytre påvirkning vil det ikke være en mangel, selv om feilen oppstår i løpet av de seks første månedene etter kjøpet.

Publisert

I denne saken i Forbrukerklageutvalget (FKU) avvises klagen, da verkstedet sannsynliggjør at det er en ytre påvirkning som er årsaken til problemet. Kunden klarer heller ikke å motbevise dette, og klagen avvises. Detaljerte verkstedrapporter som viser sammenheng mellom feil og årsakssammenheng er viktig.

SAKEN GJELDER: LYDKNAPP PÅ MOBILTELEFON FUNGERER IKKE

Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler:Klageren kjøpte 17.9.2016 en mobiltelefon fra innklagde for kr 999,-, jf. fremlagt kontantnota datert 17.9.2016. Klageren opplyser at hun ikke har betalt for mobiltelefonen. Klageren opplyser at 9.10.2016 oppdaget hun feil på lydknappen. Klageren leverte telefonen til innklagde for undersøkelse. Det er fremlagt servicekvittering fra innklagde angående mobiltelefonen. Under feilmelding står det: «Får ikke slått ned lyden, opp går fint. Av og til når hun skrur opp lyden, så skrur den ned lyden. Hakket ved siden av knappen er etter at hun prøvde å trykke med noe for å slå av lyden under nattevakt. Har brukt deksel hele tiden.»

Under «utført arbeidet» står det: «Skaden på hakket har fått metallet til å klemme innover og holde knappen nede. Da dette er forårsaket av ytre påvirkning bortfaller produsentens garanti på enheten. Prisoverslag gjelder bytte av skjerm med ramme. (…)» Klageren anfører at skaden ved volumknappen ikke er årsaken til problemet hun opplever. Hun viser til at hverken hun eller innklagde reagerte på skaden da hun leverte den inn for undersøkelse. Videre mener hun at skaden som har forårsaket feilen ved volumknappen kan ha oppstått da innklagde hadde telefonen på service. På denne bakgrunn krever klageren prinsipalt å heve kjøpet med tilbakebetaling av kjøpesummen på kr 999,-, videre krever hun erstatning på kr 3.600,- Subsidiært krever klageren at innklagde skal betale henne et prisavslag på kr 999,- og kr 5.601,- i erstatningsoppgjør.

Innklagde avviser klagerens krav. De viser til at klageren har forårsaket skade ved telefonens volumknapp. De viser til fremlagt bilde av volumknappen og rapport fra serviceverkstedet. I rapporten står det blant annet følgende: «Som bildene under viser, så har skaden laget en bulk i rammen. Dette har forårsaket at metallet i rammen holder knappen inne da metallet dekker sporet til knappen.»

Detaljerte verkstedrapporter som viser sammenheng mellom feil og årsakssammenheng er viktig

Påstand:Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale henne kr 999,- i hevingsoppgjør og kr 3.600,- i erstatningsoppgjør. Subsidiært har klageren nedlagt påstand om at innklagde skal betale henne et prisavslag på kr 999,- og kr 5.601,- i erstatningsoppgjør.

Utvalget ser slik på saken: Saken gjelder et kjøp mellom en næringsdrivende og en forbruker, og forholdet reguleres derfor av forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 nr. 34 (fkjl), jf. lovens § 1. Det følger av fkjl. § 15 andre ledd, bokstav b) at tingen skal svare til det som forbrukeren har grunn til å forvente ved kjøp av en slik ting når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper. Ifølge fkjl. § 18 andre ledd skal funksjonssvikt og andre feil som viser seg innen seks måneder etter risikoens overgang, formodes å ha vært til stede på kjøpstidspunktet slik at feilen utgjør en kjøpsrettslig mangel. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren beviser at feilen er oppstått senere av årsaker som ikke har sammenheng med tilstanden på leveringstidspunktet, eller dersom formodningen er uforenlig med varens eller mangelens art.

Utvalget finner å vektlegge fremlagt bilde av mobiltelefonen, serviceverkstedets beskrivelse av skadene ved volumknappen, samt deres redegjørelse for hvordan skaden har medført at knappen ikke virker som den skal. På bakgrunn av verkstedsrapporten legger utvalget det til grunn som mest sannsynlig at klageren forårsaket skaden ved volumknappen, og at skaden er årsaken til feilen ved volumknappen. Utvalget bemerker at klageren har avvist at skaden kan knyttes til den påklagde feilen, men hun har ikke utover egen forklaring fremlagt dokumentasjon som sannsynliggjør anførselen. Utvalget finner at innklagde har sannsynliggjort at feilen ved telefonen har oppstått som følge av forhold etter leveringstidspunktet.Klagen tas derfor ikke til følge.

Powered by Labrador CMS