Foto: iStock

KLAGE PÅ SKADET BADEKAR

JURIDISK: I denne saken er problemstillingen skade på produktet, og spørsmålet er når denne oppstod. Enten før kunden fikk badekaret, eller etter at hun mottok det.

Publisert Sist oppdatert

Saken gjelder: KLAGE PÅ SKADET BADEKAR

 

Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler:

Klageren kjøpte den 29.02.2020 et hjørnebadekar for kr 15.490,- og et av- og overløpssett for kr 3.770,-. Kjøpesummen, på totalt kr 19.490,- er betalt jf. fremlagt faktura av 02.03.2020. Det fremkommer av fakturaen at leveringsdato var 02.03.2020. Det fremgår videre at det var anmerket følgende:

«MERK! VENNLIGST KONTROLLER GODSET FOR SKADE VED MOTTAK: DETTE MÅ ANMERKES PÅ FRAKTBREVET, OG MELDES TIL SELGER INNEN 7 DAGER.».

Klageren opplyser at badekaret ble levert av Bring den 06.03.2020. Ifølge klageren var det et familiemedlem som tok imot varen. Klageren opplyser videre at badekaret ble pakket ut 20.04.2020, og at det da ble oppdaget en sprekk i badekaret. Frem til da skal badekaret ha blitt oppbevart i en garasje. Klageren fremholder at det også var skade på emballasjen som badekaret var pakket inn i. Klageren opplyser at hun reklamerte til innklagde per e-post av 20.04.2020. Det er fremlagt e-postkorrespondanse mellom partene fra perioden 20.04.2020 til 24.04.2020. 2 Det fremgår av e-postene fra klageren at en sprekk i badekaret ble oppdaget da badekaret ble pakket ut, og at badekaret ikke var montert eller båret opp til leilighet. Videre at badekaret var stroppet svært hardt til pallen, og at det ble tatt bilde av dette på leveransetidspunktet. Det fremgår videre at transportøren skal ha blitt orientert om skaden på emballasjen, og at vedkommende var enig i at badekaret var stroppet stramt til pallen. Transportøren skal ifølge klageren ha uttalt at det var avsenderen som hadde stroppet badekaret til pallen. Det fremgår av innklagdes e-post av 21.04.2020 at de ville kontakte transportøren angående skaden. Det fremgår av e-posten at innklagde samtidig bemerket at «varer/gods skal pakkes opp og sjekkes så fort det er mottatt, skader skal meldes omgående». Innklagde viste videre til at denne informasjon var gitt i e-post til klageren, og var merket direkte på varen, på leveringsbekreftelsen, på fakturaen og på innklagdes nettside. I e-post av 23.04.2020 sendt til klageren opplyste innklagde at de hadde kontaktet transportøren, og at det ikke var registrert merknader om skader på varen. Innklagde fremholdt videre i e-post av 24.04.2020 at det heller ikke var registrert merknader om skader på emballasjen. Innklagde bemerket dessuten at «det høres merkelig ut at hvis det skal ha vært synlig skade på leveransen at man da ikke pakker opp og sjekker det man har bestilt og mottatt.».

Hvis ikke noe annet bevises, skal en mangel som viser seg innen seks måneder etter leveringen, formodes å ha eksistert ved leveringen

I e-postene tilbød innklagde 50% avslag ved kjøp av nytt badekar som «goodwill». Klageren har fremlagt bilde av badekaret og bilde av pakken. Bilde av badekaret viser en sprekk oppe på den ene kanten av badekaret, og at plastikken rundt ikke er tatt av. Bilde av pakken viser en pappeske festet med stropper til en pall, og to mindre skader i emballasjen. Klageren anfører at kvaliteten på badekaret ikke er slik man kan forvente, og krever heving av kjøpet. Det vises særlig til formodningsregelen i forbrukerkjøpsloven § 18 annet ledd. Innklagde bestrider klagerens anførsler og avviser klagerens krav. Innklagde fremholder at det ble reklamert nærmere to måneder etter levering, og at det derfor ikke kan fastslås når og hvor skaden har oppstått. Innklagde anfører videre at det ikke er noen garantier for hvordan varen er håndtert og oppbevart i ukene etter utlevering.

 

Påstand:

Klageren har nedlagt påstand om heving av kjøpet, med tilbakebetaling av kr 19.490,-. Subsidiært kreves omlevering.

 

Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder et kjøp mellom en næringsdrivende og en forbruker, og forholdet reguleres derfor av forbrukerkjøpsloven. Det følger av fkjl. § 16 første ledd bokstav a, jf. § 15 annet ledd bokstav b, at dersom ikke annet følger av avtalen, foreligger mangel dersom tingen ikke svarer til det som forbrukeren har grunn til å forvente når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper. Hvis ikke noe annet bevises, skal en mangel som viser seg innen seks måneder etter leveringen, formodes å ha eksistert ved leveringen. Dette gjelder likevel ikke dersom formodningen er uforenlig med varens eller mangelens art, jf. fkjl. § 18 annet ledd. Klageren reklamerte over skade på badekaret nærmere to måneder etter leveringen, og han har vist til ovenfor nevnte bestemmelse. Det synes å være enighet om at skaden skyldes ytre påvirkning, og tvisten står om når skaden har oppstått og hvem som er ansvarlig for den. Bestemmelsen i § 18 annet ledd om at mangel som viser seg innen seks måneder skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang, gjelder først og fremst ved funksjonsfeil. Denne regelen gir i seg selv liten veiledning i tilfeller hvor tingen er blitt skadet ved en ytre begivenhet, og hvor tvilen gjelder om dette skjedde før eller etter at risikoen gikk over fra selgeren til forbrukeren. Forarbeidene til bestemmelsen nevner som et unntak for presumsjonsregelen i §18 annet ledd «tilfeller hvor det foreligger indikasjoner om etterfølgende ytre påvirkning, for eksempel støt, slag, som varen normalt ikke er ment å tåle». Utvalget legger etter dette til grunn at presumsjonsbestemmelsen ikke kommer til anvendelse. Selv om det ikke foreligger noen undersøkelsesplikt for klageren, og reklamasjonsfristen er overholdt, er utvalget av den oppfatning at den tid som gikk fra levering til reklamasjon har bevismessig betydning for mangelsspørsmålet. Utvalget bemerker at de fremlagte bildene ikke gir tilstrekkelig holdepunkter for å fastsette årsaken til eller tidspunktet for når skaden oppsto, herunder om det var under transporten eller etter leveringen. Klageren har ikke fremlagt en sakkyndig uttalelse for å belyse årsaken til sprekken i badekaret, til tross for at Forbrukerrådet har oppfordret henne til å innhente dette. Risikoen for bevistvil om hvorvidt en skade på varen forelå ved leveringen, kan reduseres ved rutiner som innebærer at forhandleren og/eller forbrukeren krysser av eller signerer for at varen og emballasjen er kontrollert ved leveringen og montering, eller på annen måte innfører rutiner som skal avbøte dette problemet. Forhandleren som den profesjonelle aktøren er nærmest til å etablere slike rutiner. Det er dokumentert i fremlagt faktura at innklagde har etablert rutine for undersøkelse av eventuelle skader ved mottak. Badekaret ble pakket ut først nærmere to måneder etter levering. Klageren har således ikke fulgt innklagdes rutine om undersøkelse. Klageren har selv vist til at skade på emballasje ble oppdaget ved levering. Utvalget finner at den tvil som har oppstått om tidspunktet for når og hvordan sprekken har oppstått må gå ut over klageren. Utvalget finner det ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at badekaret var skadet allerede ved overleveringen. Det er således ikke sannsynliggjort at badekaret er beheftet med en kjøpsrettslig mangel som kan føres tilbake til leveringen, jf. fkjl. § 18 første ledd, jf. § 14 og § 7. Klageren gis følgelig ikke medhold.

 

 

Artikkelen er tidligere publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 1/2024, som ble distribuert uke 8. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.

 

Powered by Labrador CMS