Foto: iStock
Foto: iStock

TEKNIKER MÅ FÅ TILGANG

JURIDISK: En forbruker har krav på utbedring (service) innen rimelig tid, men han/hun plikter å «gjøre produktet tilgjengelig» for tekniker.

Publisert Sist oppdatert

I praksis betyr det å være hjemme, få noen andre til å være hjemme, legge ut nøkkel eller tilsvarende. Tekniker har en plikt til å opprettholde sin del av avtalen, nemlig å møte opp til avtalt tid, og utføre arbeidet/undersøkelsen av produktet. I denne saken er dette et av tvistepunktene.

SAKEN GJELDER : TILGANG FOR TEKNIKER TIL PRODUKTET

Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler:

Selger, som er en kjedebutikk, har byttet kjede siden salget ble gjort, men er samme juridiske enhet. Klageren kjøpte den 8.10.2015 en oppvaskmaskin av innklagde for kr 4.995,-. Klageren forklarer at han den 21.12.2016 oppdaget at maskinen sluttet å vaske det som lå på de to øverste hyllene. Han opplyser at han reklamerte muntlig i butikken dagen etter, den 22.12. s.å. Han skal da ha fått beskjed om å ta kontakt med serviceverkstedet for videre undersøkelse av maskinen. Klageren forklarer at han etterspurte låneprodukt, men at han ikke fikk dette da det ikke var klart hva som var galt med maskinen. Klageren kjøpte en ny oppvaskmaskin av innklagde den 22.12.2016, og forklarer at dette var fordi han hadde behov for dette i jul og nyttår og med små barn hjemme. Klageren har lagt frem en tekstmelding datert 22.12.2016 fra verkstedet hvor det fremgikk at de ikke hadde mulighet til å foreta service på oppvaskmaskinen før den 10.1.2017. I en tekstmelding den 24.1.2017 skrev verkstedet at de hadde besluttet å utføre sjekk av produktet for å avgjøre om feilen dekkes av garanti/reklamasjon. De skrev at klageren ville bli kontaktet den 13.2.2017 for service. Ifølge klageren ble det avtalt at tekniker skulle komme den 13.3.2017, med det var imidlertid ingen som dukket opp til avtalt tid. Verkstedet skal ifølge klageren ha lovet å komme i løpet av uken, og klageren sørget derfor for å ha slektninger hjemme som kunne ta dem imot. Klageren opplyser at det gikk flere runder før tekniker kom hjem til ham, men at vedkommende som kom og så på maskinen ikke gjorde noe. Dagen etter skal en annen tekniker ha ringt og bedt om å få komme hjem til klageren umiddelbart. Klageren opplyser at han ikke hadde mulighet for dette på så kort varsel. Klageren fremsatte hevingserklæring per e-post til innklagde den 21.4.2017 idet han mente at det ikke var foretatt utbedring innen rimelig tid. Klageren gjør gjeldende at det ikke er han som er årsaken til at oppvaskmaskinen ikke er utbedret. Han hevder at han har lagt til rette for at innklagdes verksted skulle få komme inn, alltid besvart telefonen, og at han har tilbudt seg at de kunne hente maskinen hjemme hos han etter arbeidstid. Videre påpeker han at teknikeren som var inne og så på maskinen ikke foretok seg noe og heller ikke ga beskjed om hva han hadde funnet. Klageren mener at det har gått urimelig lang tid, og at innklagde burde ha sørget for å sende et annet verksted dersom det første ikke hadde mulighet for å utbedre raskere. Han krever derfor heving av kjøpet samt renter. Innklagde på sin side avviser klagerens anførsler og krav. De hevder at verkstedet flere ganger har forsøkt å komme hjem til klageren for å reparere oppvaskmaskinen uten hell. Dette fordi klageren ikke var hjemme til avtalt tid og ikke svarte på telefonen. Klageren har heller ikke forøkt å levere produktet til butikken for reparasjon. De mener at klageren også har et ansvar for å bistå slik at de får reparert produktet. Innklagde anfører at de ikke har fått muligheten til å utføre reparasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven da klageren valgte å kjøpe ny oppvaskmaskin samme dag som han klaget første gang. Da de har forsøkt å utbedre produktet innen rimelig tid, mener de at det ikke foreligger hevingsadgang for klageren.

Påstand:

Klageren har nedlagt påstand om at kjøpet heves og at innklagde skal betale til ham kr 4.995,- samt renter.

Kjøperen må normalt kunne nøye seg med å stille gjenstanden til selgerens disposisjon på sin egen bopel. Han plikter således ikke å besørge og bekoste den sendt tilbake til selgeren

Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder et kjøp mellom en næringsdrivende og en forbruker, og forholdet reguleres derfor av forbrukerkjøpsloven 21. juni 2002 nr. 34 (fkjl), jf. lovens § 1. Utvalget finner at innklagde, ved e-post av 7.12.2017, synes å erkjenne at det foreligger en kjøpsrettslig mangel ved oppvaskmaskinen som de plikter å utbedre. Utvalget legger derfor dette til grunn. Det er også uomtvistet at oppvaskmaskinen ikke er utbedret. Det følger av fkjl. § 30 første ledd at avhjelp skal skje uten kostnad og vesentlig ulempe for klager, og innen rimelig tid. Innklagde har gjort gjeldende at klagerens manglende medvirkning er årsaken til at utbedring ikke har funnet sted.

Utvalget finner imidlertid ikke at innklagde har fremlagt dokumentasjon for at manglende utbedring skyldes forhold på klagerens side. Utvalget er etter dette kommet til at mangelen ikke er rettet innen rimelig tid. Klageren er således ikke avskåret fra å kreve heving, jf. fkjl. § 31, jf. § 32. Utvalget bemerker at klagerens kjøp av ny oppvaskmaskin ikke har betydning for denne vurderingen. Klageren står for det første fritt til å inngå kjøpsavtaler uavhengig av om han har reklamert på et annet produkt. Hevingserklæring ble også først fremsatt fire måneder etter at han reklamerte første gang, og innklagde hadde da hatt rimelig tid til å foreta avhjelp. Heving av kjøpet krever at mangelen ikke er uvesentlig, jf. fkjl. § 32. Tatt i betraktning klagerens beskrivelse av feilen, samt at det ifølge innklagde var behov for utbedring, legger utvalget til grunn at vilkåret for heving er til stede. Virkningene av heving er at partenes plikt til å oppfylle avtalen faller bort og at mottatte ytelser skal returneres, jf. fkjl. § 49 første og andre ledd. Innklagde tilpliktes således å tilbakebetale kjøpesummen på kr 4.995,-. Renter på kjøpesummen, i henhold til forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd, første punktum, løper ifølge fkjl. § 50 andre ledd fra den dagen forbrukeren reklamerte første gang og fram til betaling skjer. Klageren reklamerte første gang den 22.12.2016, og renter regnes følgelig fra denne datoen. Hvordan kjøpsgjenstanden skal tilbakeføres fremgår ikke direkte av bestemmelsen, men er omtalt i NOU 1993: 27 s. 149, hvor det fremkommer at:

«Kjøperen må normalt kunne nøye seg med å stille gjenstanden til selgerens disposisjon på sin egen bopel. Han plikter således ikke å besørge og bekoste den sendt tilbake til selgeren».

Konklusjon

Selger plikter å betale kr 4.995,- – kronerfiretusennihundreognittifem 00/100 – til kjøper, med tillegg av renter etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd, første punktum fra 22.12.2016 til betaling skjer, mot at oppvaskmaskin stilles til disposisjon for Selger.

Artikkelen ble første gang publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 5/2020, som ble distribuert 12 oktober. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Artikkelen ble første gang publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 5/2020, som ble distribuert 12 oktober. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Powered by Labrador CMS