Foto: iStock
Foto: iStock

HEVING AV KJØP

En sluttkunde kan rette et mangelskrav mot et bakenforliggende ledd, som ofte er en leverandør/produsent.

Publisert

Kravet til mangelen er likevel det samme. Det skal være en iboende svakhet, og ikke et resultat av en ytre påvirkning. Etter de første seks måneder fra kjøpsdato ligger bevisbyrden hos kjøper. Alle disse momentene ser vi i saken under.

HEVING AV KJØP - KOKETOPP

Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler

Klageren kjøpte 31.12.2013 en induksjon koketopp fra innklagde 1 (forhandler) for kr 4 995,- jf. fremlagt faktura. Kjøpesummen er betalt. Klageren opplyser at hun selv monterte toppen. Klageren opplyser at 4.9.2018 kom det røyk fra mellom benkeplaten og induksjonstoppen. Ifølge klageren var ikke toppen i bruk. Klageren opplyser at en venn som er elektriker undersøkte toppen og mente at feilen skyldtes teknisk svikt. Klageren opplyser at hun reklamerte til innklagde 1 dagen etter. Klageren opplyser at det ble sendt en servicemann som avslo klagerens reklamasjon på grunn av manglende vedlikehold og feilmontering. Klageren har fremlagt en epost fra innklagde 2 (produsent) hvor de skriver:

 «(…) Tekniker har informert oss at feilen har skjedd på grunn av dårlig vedlikehold av platetoppen og feil montert på benkeplaten, slik at matrester går gjennom platen, direkte til platetoppen som gir feil på produktet. På grunn av dette er det en selvforskyldt feil, brukerfeil dekkes ikke gjennom reklamasjonsretten.»

Klageren anfører at en koketopp må tåle vanlig bruk og at når det oppstår funksjonsfeil, utgjør det en produksjonsfeil. Hun krever på denne bakgrunn heving av kjøpet med tilbakebetaling av kr 4.995,-. Subsidiært har klageren nedlagt påstand om at innklagde skal betale henne et prisavslag på kr 4.995,-. Atter subsidiært krever klageren at innklagde betaler henne kr 4.995,- i erstatningsoppgjør. Innklagde 1 avviser klagerens krav og viser til begrunnelsen fra innklagde 2.  Innklagde 2 avviser klageren krav og mener det foreligger monteringsfeil og at årsaken til feilen er ytre påvirkninger oppstått etter leveringstidspunktet. Innklagde 2 uttaler følgende:

«Produsentens tekniske avdeling har vært i kontakt med verkstedet som har undersøkt koketoppen og funnet årsaken til feil. Det er funnet en god del rester av væske, trolig vann eller saus som har kokt over, samt en god del andre matrester nede i koketoppen som har kortsluttet elektronikken. Leverandør og produsent definerer en slik type feil som påført av ytre påvirkning som dessverre ikke dekkes på reklamasjon. Vedlagt ses bilder av de funn som tekniker har observert».

Innklagde 2 har fremlagt flere bilder av toppen. Forbrukerklageutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

Påstand

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale henne kr 4.995,- i hevingsoppgjør. Subsidiært har klageren nedlagt påstand om at innklagde skal betale henne et prisavslag på kr 4.995,-. Atter subsidiært krever klageren at innklagde betaler henne kr 4.995,- i erstatningsoppgjør.

Utvalget ser slik på saken

Saken gjelder et kjøp av induksjonstopp mellom næringsdrivende og en forbruker, og forholdet reguleres derfor av forbrukerkjøpsloven av 21.06.2002 nr. 34 (fkjl.), jf. lovens § 1. Innklagde 2 er ikke selger, men produsenten av toppen og således et bakenforliggende salgsledd. Det følger av fkjl. § 35 første til siste ledd at forbrukeren kan gjøre sitt mangelskrav mot selgeren gjeldende mot et tidligere yrkessalgsledd for så vidt tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldende av selgeren eller en annen som ervervet tingen fra det tidligere leddet.

Artikkelen ble første gang publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 1/2020, som ble distribuert 13. februar. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Artikkelen ble første gang publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 1/2020, som ble distribuert 13. februar. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.

Dersom annet ikke følger av avtalen, foreligger mangel dersom tingen ikke svarer til det som forbrukeren har grunn til å forvente når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper, jf. fkjl. § 16 første ledd bokstav a), jf. § 15 annet ledd bokstav b). Hvorvidt tingen er mangelfull skal vurderes ut i fra forholdene ved leveringen, jf. fkjl. § 18 første ledd, jf. § 14 og § 7.

Det er uomtvistet at koketoppen sluttet å fungere nesten fem år etter at klageren kjøpte den og tok den i bruk. Spørsmålet er om årsaken til feilen kan føres tilbake til leveringstidspunktet eller har kommet som følge av etterfølgende ytre påvirkninger. Det er klageren som har bevisbyrden for at det en feil med koketoppen som kan føres tilbake til leveringstidspunktet. De innklagde har anført at årsaken til feilen er feilmontering og manglende vedlikehold av koketoppen. Klageren har bestridt dette, men erkjent at hun monterte koketoppen selv. Innklagde 2 har fremlagt bilder av koketoppen som viser at det var mye matsøl under koketoppen. Videre har de fremlagt uttalelse fra verkstedet og serviceavdelingen hvor det fremgår at årsaken til feilen er manglende vedlikehold og feilmontering. Klageren har ikke utover egen forklaring fremlagt dokumentasjon som sannsynliggjør at toppen var riktig montert eller at feilen kan føres tilbake til leveringstidspunktet. Sett hen til bildene og uttalelsene fremlagt av innklagde 2 finner ikke utvalget at klageren har sannsynliggjort at feilen kan føres tilbake til leveringstidspunktet. Klagen har ikke ført frem.

Powered by Labrador CMS