Idar Kreutzer (f. v.) i Finans Norge, administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO, Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen og LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen var med da regjeringen 27. mars presenterte kontantstøtten til bedriftene. Foto: Vebjørn Varlid/Virke
Idar Kreutzer (f. v.) i Finans Norge, administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO, Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen og LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen var med da regjeringen 27. mars presenterte kontantstøtten til bedriftene. Foto: Vebjørn Varlid/Virke

SISTE NYTT OM REGJERINGENS KRISEPAKKE

Den 2. april presenterte regjeringen hovedpunktene i forslaget til en ny krisepakke til næringslivet. Advokatfirmaet Ræder har gått gjennom hovedpunktene i forslaget.

Publisert

Den 2. april 2020 presenterte regjeringen hovedpunktene i forslaget til en ny krisepakke til næringslivet på kr 20 milliarder per måned. Pakken går ut på en ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som på grunn av koronaviruset og iverksatte smitteverntiltak har vesentlig nedgang i omsetningen.

Kyrre W. Kielland. Foto: Advokatfirmaet Ræder.
Kyrre W. Kielland. Foto: Advokatfirmaet Ræder.

Pakken er begrunnet i det behov svært mange bedrifter nå har for dekning av faste og unngåelige kostnader som husleie og forsikringer. Håpet er at ordningen kan bidra til å redde bedrifter og arbeidsplasser fra konkurs. Ved å holde bedriftene gående, kan de raskere bidra til å skape verdier og arbeidsplasser når krisen er over.

Detaljene i forslaget ble presentert den 2. april 2020. Ordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, med enkelte unntak (blant annet finansnæringen, elektrisitet og vannforsyning, olje- og gassutvinning, private barnehager og flyselskaper, foretak uten ansatte (unntatt enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde), foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling).

Anja Ankerud. Foto: Advokatfirmaet Ræder.
Anja Ankerud. Foto: Advokatfirmaet Ræder.

Når det gjelder kostnadene som kan kreves dekket må det være tale om unngåelige, faste kostnader som kostnader knyttet til leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader. Departementet vil i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som vil regnes som uunngåelige faste kostnader.

Marthe Lindberg. Foto: Advokatfirmaet Ræder.
Marthe Lindberg. Foto: Advokatfirmaet Ræder.

Regjeringen foreslår at ordningen skal gjelde foretak som har minst 30 % omsetningsfall som følge av virusutbruddet sammenlignet med samme måned året før (for mars vil satsen være 20 %, siden de strenge smittevernstiltakene ble innført først 12. mars.).

Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten. Minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon er kr 5 000. Den øvre grensen for støtte per foretak er kr 30 millioner pr. måned (høyere maksgrense for konserner).

Det legges opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon. Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 % av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Kompensasjonen for dem kan beregnes slik:

Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 %

Eksempel for en frisørbedrift som ble pålagt å stenge:

100% omsetningssvikt x kr 100 000 x 90% = kr 90 000

For bedrifter som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på minst 30 % (20 % i mars), gis det kompensasjon på inntil 80% av kostnader etter egenandel på kr 10 000. Kompensasjonen for bedrifter som rammes uten å være pålagt stenging, kan beregnes slik:

Reduksjon i omsetning x (unngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 %

Eksempel for restaurant som fortsatt holder åpent, men som har betydelig færre gjester grunnet smitteverntiltakene:

50% omsetningssvikt x kr 100 000 – kr 10 000 x 80% = kr 36 000

Ordningen vil gjelde for mars, april og mai 2020, men ordningen er ikke iverksatt ennå da regjeringens forslag må behandles i Stortinget og godkjennes av ESA først.

Det vil bli opprettet en egen søknadsportal på nett, der bedrifter som er rammet selv kan søke om støtte. Saksbehandling vil skje automatisk mot oppslag i tilgjengelige registre. Ved vesentlige avvik i opplysninger vil søknaden bli overført til manuell behandling. Det er opplyst at søknadsportalen vil være oppe fra 17. april 2020.

Søknadsordningen er tillittsbasert og lite byråkratisk, men Regjeringen har understreket at det her som ellers vil være straffbart å gi ufullstendige eller uriktige opplysninger i forbindelse med søknaden. 

Støtteordningen er utarbeidet av Regjeringen i samarbeid med ulike parter i næringslivet. Ordningen ble umiddelbart godt mottatt av partene, og vi tror dette oppfyller mange av målene om rask, enkel, målrettet og bredt anlagt støtteordning som kan hjelpe de mange hardt prøvede bedriftene gjennom krisen.

Gratis juridisk konsultasjon

Medlemmer i Stiftelsen Elektronikkbransjen får en gratis konsultasjon hos Advokatfirmaet Ræder. Denne er vanligvis begrenset til 15 minutter, men er inntil videre økt til 60 minutter. Les mer

Powered by Labrador CMS