Foto: iStock
Foto: iStock

KJØP MELLOM PRIVATE MED MANGLENDE LEVERING

JURIDISK: Kjøp av varer mellom privatpersoner er regulert av kjøpsloven (likeverdige parter). Loven sier at risikoen for varen går over til kjøper i «overleveringstidspunktet», og når kjøper velger å få varen tilsendt er dette i utgangspunktet kjøpers risiko.

Publisert

Selger plikter å «sende» varen til kjøper slik at denne mottas. I denne saken kan ikke selger dokumentere at varen er sendt, derfor taper han.

KJØP MELLOM PRIVATE MED MANGLENDE LEVERING

Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler:

Klageren inngikk 06.01.2017 avtale med innklagde om kjøp av en iPhone SE for kr 3.659,- inkl. frakt. Kjøpesummen er betalt, jf. fremlagt bankutskrift. Det er fremlagt utskrift av korrespondanse mellom partene, som dokumenterer avtalen. Klageren opplyser at hun ikke har mottatt telefonen. Hun forklarer at innklagde har gitt ulike forklaringer på dette; at pakken er sendt med sporing og at hun skal få sporingsnummer, at pakken er sendt uten sporing og at pakken har blitt borte i posten. Han har også på et tidspunkt gitt uttrykk for at hun skulle få pengene tilbake. Det har, ifølge klageren, ikke skjedd. På denne bakgrunn har klageren nedlagt påstand om heving med tilbakebetaling av kjøpesummen på kr 3.659,-samt renter. Innklagde avviser kravet. Han hevder at han har sendt telefonen, og opplyste til Forbrukerrådet 27.06.2017 at han skulle innhente og ettersende dokumentasjon fra Posten som viser dette og at telefonen er hentet ut.

Påstand:

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale henne kr 3.659,- i hevingsoppgjør samt renter.

Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder et kjøp mellom to private parter, og reguleres således av kjøpsloven av 13. mai 1988 nr. 27 (kjl.), jf. lovens § 1. Det følger av kjl. § 12 at når risikoen for tingen er gått over på kjøperen, faller ikke hans plikt til å betale kjøpesummen bort ved at tingen deretter går tapt, skades eller minskes som følge av hending som ikke beror på selgeren. Risikoen går i henhold til kjl. § 13 første ledd over på kjøperen når tingen er levert som avtalt eller i samsvar med §§ 6 eller 7. Det følger av kjl. § 7 annet ledd at hvis tingen skal sendes til kjøperen (sendekjøp) og annet ikke følger av transportklausul eller annen avtale, skjer levering ved at tingen blir overgitt til den fraktfører som påtar seg transport fra avsendingsstedet. På bakgrunn av ovennevnte bestemmelser er det i utgangspunktet kjøperen som har transportrisikoen ved sendekjøp. Det fremgår imidlertid av kjl. § 8 at der selgeren skal sørge for at tingen blir sendt, plikter han å inngå avtaler som trengs for å få den transportert til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Innklagde har ikke fremlagt dokumentasjon som sannsynliggjør at telefonen faktisk ble postlagt. Dette til tross for at han har opplyst til Forbrukerrådet at han skulle fremlegge dette. I mangel av dokumentasjon fra innklagde på at mobiltelefonen faktisk ble postlagt, legger utvalget til grunn at dette ikke ble gjort og at risikoen derfor heller aldri gikk over på klageren. Kjøperen kan heve kjøpet når forsinkelsen medfører vesentlig kontraktbrudd, jf. kjl. § 25 første ledd, hvilket er tilfellet her. Virkningene av heving er at partenes plikt til å oppfylle avtalen faller bort og at mottatte ytelser skal returneres, jf. kjl. § 64 første og annet ledd. Innklagde tilpliktes således å tilbakebetale kjøpesummen på kr 3.659,-. Renter løper fra den dagen innklagde mottok betalingen, jf. kjl. § 65 annet ledd, og renter tilkjennes således fra 06.01.2017.  

Powered by Labrador CMS