Foto: iStock

KJØP AV BRUKT OPPVASKMASKIN

JURIDISK: En kunde har krav på å få en del opplysninger rundt produktet. Om dette ikke skjer, og de manglende opplysningene hadde påvirket kundes valg, vil det være en mangel. Det er et tema i denne saken.

Publisert

Saken gjelder: Kjøp av brukt oppvaskmaskin

Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler

Klageren kjøpte den 26.08.2020 en brukt oppvaskmaskin for kr 3.800,-. Det er lagt ved en faktura på kjøpet og klageren opplyser at hun betalte fakturaen dagen før oppvaskmaskinen ble levert. Klageren opplyser videre at hun ikke så oppvaskmaskinen før kjøpet, men at hun så bilder av den. Klageren beskriver hvordan oppvaskmaskinen så ut da hun mottok oppvaskmaskinen slik:

«… Imidlertid er den så slitt innvendig (herpet) - at jeg ikke vil ha den. Det er 2 merker på døren og en bulk. Inne på døren er det forsøkt slipt bort flere tall, noe som tyder på at maskinen er eldre enn det han sier. Det var ikke gulvlist, bruksanvisning eller angre skjema med. Han forlanger 3.000 kroner for å ta den i retur. Dette er ikke en hyggelig opplevelse. Jeg trenger en oppvaskmaskin, men ikke en gammel, sliten maskin».

Det er klageren som har bevisbyrden i saken og som må sannsynliggjøre de faktiske omstendigheter eget krav bygger på

Den 27.08.2020 sendte hun en melding til innklagde med informasjon om at hun hadde oppdaget en stygg ripe i døren og en liten bulk i oppvaskmaskinen. I tillegg opplyste hun at oppvaskmaskinen så veldig sliten ut innvendig og at et deksel og et feste til benkeplaten manglet. Klageren opplyser at hun hadde forventet mer av oppvaskmaskinen på bakgrunn av prisen. Hun forklarer at hun måtte stole på innklagde og betalte for oppvaskmaskinen usett. Hun har vært i kontakt med produsent og fikk opplyst at maskinen var produsert i 2011 og at den hadde en forventet levetid på 10 år. Hun opplyser at serie-nummer er forsøkt slipt bort, at dette er svindel og at innklagde har løyet om alderen på oppvaskmaskinen. Innklagde har tilbakebetalt kjøpesummen til klageren, i tillegg til at oppvaskmaskinen ble hentet uten fraktkostnader. På bakgrunn av at klageren hadde bestilt rørlegger for montering av oppvaskmaskinen samme dag, har hun også fremsatt krav om erstatning for disse utgiftene. Innklagde har avvist kravet om dekning av utgifter til rørlegger. Innklagde forklarer at han valgte å ta tilbake oppvaskmaskinen og tilbakebetale kjøpesummen fordi han ønsket å avslutte kundeforholdet. Han mener at det ikke forelå noen feil eller mangler ved oppvaskmaskinen. Innklagde opplyser at oppvaskmaskinen var brukt og at det av denne grunn kan forekomme bruksmerker. Han viser også til at han selger brukte maskiner, og at dette presiseres i alle samtaler og annonser. Innklagde opplyser videre at han ble kontaktet av klageren som ønsket å kjøpe en oppvaskmaskin. Innklagde og klageren hadde mange samtaler, og klageren fikk utfyllende svar på alle sine spørsmål. I tillegg fikk hun tilsendt bilder. Klageren bestemte seg deretter for å bestille en oppvaskmaskin. Innklagde opplyser for øvrig at de selvsagt ikke har slipt bort nummer på oppvaskmaskinen. I tillegg opplyser innklagde at han ikke opplyste noe om oppvaskmaskinens alder i forkant av kjøpet. Årsaken er at han ikke kjenner tidspunktet for når de ulike produktene første gang har blitt solgt til forbrukerne. Samtidig uttaler innklagde at det kan stemme at oppvaskmaskinen er fra 2011, men at det allikevel er ukjent når den ble solgt til forbruker første gang.

Påstand

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale erstatning for utgifter til rørlegger. Det er også fremlagt krav om forsinkelsesrenter.

Utvalget ser slik på saken

Saken gjelder en avtale om kjøp mellom forbruker og næringsdrivende, og forholdet reguleres derfor av forbrukerkjøpsloven. Etter fkjl. § 15 første ledd skal tingen være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen. I motsatt fall foreligger det en mangel. Hvis det ikke følger noe annet av avtalen, skal tingen etter fkjl. § 15 svare til det som forbrukeren har grunn til å forvente ved kjøp av en slik ting når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper. Det foreligger også en mangel etter fkjl. § 16 dersom selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold ved tingen eller dens bruk som han eller hun burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet. Dersom tingen har en mangel kan forbrukeren kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av mangelen, jf. fkjl. § 33. Det er klageren som har bevisbyrden i saken og som må sannsynliggjøre de faktiske omstendigheter eget krav bygger på. Av saken fremgår det at ikke andre opplysninger om avtalen enn at innklagde i forkant av kjøpet har svart på en del spørsmål om oppvaskmaskinen over telefon, i tillegg til at han har sendt bilder til klageren. Klageren kjøpte en brukt oppvaskmaskin og måtte derfor være forberedt på at den kunne ha noen merker. Hun har fremlagt bilder av selve merkene på oppvaskmaskinen, men ingen bilder eller annen dokumentasjon som sier noe om oppvaskmaskinens utseende. Utvalget kan derfor ikke legge til grunn at det foreligger en kjøpsrettslig mangel etter fkjl. § 15. Klageren har videre anført at innklagde har forsøkt å skjule oppvaskmaskinens alder. Utvalget kan imidlertid ikke se at dette er sannsynliggjort ut fra de bilder som er fremlagt og sakens opplysninger for øvrig. Det vises blant annet til at innklagde har opplyst at han ikke gir informasjon om hvitevarenes alder fordi han ikke kjenner til dette. Utvalget mener derfor at klageren ikke har sannsynliggjort at innklagde har unnlatt å gi opplysninger om oppvaskmaskinens alder i henhold til fkjl. § 16 . På denne bakgrunn kan det ikke legges til grunn at det foreligger en kjøpsrettslig mangel. Klagerens krav om erstatning kan da ikke føre fram.

Artikkelen er tidligere publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 2/2023, som ble distribuert uke 16. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Powered by Labrador CMS