Foto: iStock
Foto: iStock

PRODUKTET YTTERLIGERE SKADET PÅ VERKSTED

JURIDISK: I denne saken er spørsmålet om et produkt er mangelfullt. For at det skal være en mangel, må produktet ha en «iboende svakhet».

Publisert Sist oppdatert

Har produktet vært utsatt for «ytre påvirkning», så er det ikke en mangel.

Etter seks måneder er også bevisbyrden hos kunden. Kunden mener at produktet har blitt ytterligere skadet hos verksted.

SAKEN GJELDER: PRODUKTET YTTERLIGERE SKADET PÅ VERKSTED

Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler:

Klageren kjøpte den 21.1.2017 en dataskjerm til kr 10.008,- hos innklagde. Kvittering for kjøpet er fremlagt. Klageren forklarer at dataskjermen sluttet å virke i underkant av to år etter kjøpet. Feilen beskrives som at skjermen plutselig hadde store bildefeil da den ble skrudd på. Klageren henvendte seg til innklagde i en e-post av 26.11.2018, med beskrivelse av situasjonen. Etter oppfordring fra innklagde ble skjermen oversendt dem for nærmere undersøkelse og vurdering av garanti. I en fremlagt e-post datert 27.12.2018 har innklagde opplyst klageren om at skjermen har en sprekk i seg som ikke dekkes av garantien, og at skjermen ville returneres ham.

Klageren besvarte e-posten den 28.12.2018 og stilte seg uforstående til at det skulle være en sprekk i skjermen. Han hevdet å ha behandlet skjermen med største varsomhet, og sikret at transport skjedde i original eske. I e-posten skriver han at:

«Skjermen hadde ikke en gang en synlig ripe eller noen ytre tegn til bruk».

Klageren forklarer at han mottok en skjerm med en innvendig sprekk. Han beskriver sprekken på følgende måte:

«Den dekker hele skjermflaten og fremstår som en ødelagt mobilskjerm gjerne gjør; pikslene representerer feil farge, de virker bare delvis, de representerer et forvridd bilde i forhold til signalet som skjermen skal motta».

Videre forklarer klageren at skjermen var full av riper og «kladdemerker over store deler av skjermflaten som ikke vil bort, selv med klut».

Har produktet vært utsatt for «ytre påvirkning», så er det ikke en mangel

Det skal også ha manglet to skruer som brukes til å montere fotstøtten.

Det er fremlagt en klage datert 15.1.2019, hvor klageren bla. anfører at skjermen lider av en produksjonsfeil og krever at kjøpet refunderes. Dette har innklagde besvart med å tilby en ny undersøkelse av varen hos et autorisert verksted. Innklagde har opplyst om at verkstedet ville gi et kostnadsforslag dersom feilen ikke ble ansett som en produksjonsfeil. De har også etterspurt dokumentasjon som viser hvordan skjermen så ut før den ble sendt til undersøkelse.

Den 14.6.2019 sendte klageren dataskjermen inn for en ny undersøkelse hos innklagde. Det er fremlagt en servicerapport datert 2.7.2019, hvor følgende arbeidsrapport gis:

«Kredit avslagen – ODW Enheten har en skade och är därför automatisk nekad kredit. Se bifogad bild.».

Innklagde forklarer at både produsent og verksted har avvist skaden som produksjonsfeil og at de anser det som en fysisk skade som faller utenfor reklamasjonsretten og garantien. Klageren fastholder at det er snakk om en produksjonsfeil, og hevder at han selv har behandlet skjermen med varsomhet. Han anfører at en dataskjerm i den aktuelle prisklassen må kunne forventes å ha lengre holdbarhet enn to år. Videre at innklagde må være ansvarlig for de skader som ble påført ved første undersøkelse. På denne bakgrunn har klageren nedlagt påstand om at innklagde skal betale ham kr 10.008,- i hevingsoppgjør. I tillegg kreves renter. Innklagde avviser klagerens krav, og har nedlagt påstand om frifinnelse for disse.

Påstand:

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale ham kr 10.008,- i hevingsoppgjør. I tillegg kreves renter.

Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder kjøp av dataskjerm mellom en næringsdrivende og en forbruker, og reguleres derfor av forbrukerkjøpsloven 21. juni 2002 nr. 34 (fkjl.), jf. § 1.

Det foreligger mangel ved en gjenstand dersom den ikke svarer til det forbrukeren har grunn til å forvente når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper, jf. fkjl. § 16 første ledd a), jf. § 15 annet 3 ledd b).

Hvorvidt tingen er mangelfull skal vurderes ut ifra forholdene ved leveringen, jf. fkjl. § 18 første ledd, jf. §§ 14 og 7. Det er klageren som har bevisbyrden for de faktiske omstendigheter han bygger kravet på. I servicerapporten innklagde har fremlagt, datert 2.7.2019, konstateres det at enheten har en skade. Rapporten sier imidlertid ingenting om sannsynlig årsak til skade, og hvorvidt skaden kan knyttes tilbake til leveringstidspunktet. Innklagde hevder at både verkstedet som undersøkte varen samt produsenten av skjermen anser skaden som en fysisk skade og ingen produksjonsfeil. Klageren har ikke fremlagt dokumentasjon som motbeviser dette, eller som på annen måte sannsynliggjør at dataskjermen ikke svarer til det han kunne forvente. Det er heller ikke fremlagt bilder eller annen dokumentasjon som sannsynliggjør at dataskjermen ble påført småskader etter innklagdes første undersøkelse. Utvalget finner det ikke sannsynliggjort at det foreligger en kjøpsrettslig mangel ved dataskjermen, og klagen har ikke ført frem

Artikkelen er tidligere publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 3/2021, som ble distribuert 21. juni. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Artikkelen er tidligere publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 3/2021, som ble distribuert 21. juni. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Powered by Labrador CMS