– Vi har erfart at denne type nisjefag er lite kjent både blant elever og faglærere i den videregående skolen, sier Odd Martin Jensen i Fagrådet for elektroreparatørfaget.

FAGRÅD ØNSKER FLERE LÆRLINGER

– Med de planlagte tiltakene for å hjelpe bedriftene i gjennomføringen av opplæring i bedrift, håper vi rekrutteringen til servicebedriftene skal bli bedre i løpet av de neste to årene.

Det sier Odd Martin Jensen i gruppen for elektriske husholdningsapparater i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

– Situasjonen i arbeidsmarkedet tilsier at det skal bli lettere tilgang på lærlinger innen elektrofag for medlemsbedriftene, sier Jensen.

I juni i år gikk Stiftelsen Elektronikkbransjen, ES-kjeden BA og Bransjeforening for Storkjøkkenleverendører i Norge sammen om å sette ned et felles utvalg; Fagråd for elektroreparatørfaget.

– Hovedtyngden av de bedriftene som rekrutterer elektroreparatører i Norge har tilknytting til en eller flere de tre nevnte aktørene, sier Jensen.

Fagrådet arbeider nå med veiledninger og ulike støttetiltak for medlemsbedriftene som tar inn elever på fordypningsplasser og/eller som lærlinger. Fagrådet har også utarbeidet en informasjonsbrosjyre om elektroreparatørfaget - rettet mot elever i videregående skole på elektrofag-/elenergi-linjene. Brosjyren ligger som vedlegg til fagbladet Elektronikkbransjen nr. 8/2008, og Jensen håper leserne av fagbladet vil formidle brosjyren til potensielle lærlinger.

Lite kjent nisjefag

– Erfaringen fra det etablerte samarbeidet skole–bedrift gjennom blant annet Elektronettverket i Oslo, et samarbeidsorgan skole–bedrift, er at denne type nisjefag er lite kjent både blant elever og faglærere i den videregående skolen, sier Jensen.

– Elektroreparatørfaget er, innen yrkesfagopplæringen i den videregående skolen, et nisjefag i løpet elektrofag/elenergi. Elektroreparatører rekrutteres som serviceteknikere med oppgaver knyttet til montasje, reparasjon og vedlikehold av alle typer elektriske husholdningsapparater og/eller storkjøkkenutstyr. Samlet læretid for elektroreparatørfaget med elektrofag Vg1, Elenergi Vg2 og opplæring i bedrift Vg3, er 4 år, sier Jensen.

Bedriftene som elektroreparatørene rekrutteres til er gjennomgående mindre servicebedrifter, spredd ut over hele landet. De fleste er i følge Jensen avhengig av veiledning og tilgang på veiledning, informasjon og støtte for at de skal kunne tilby fordypnings- og lærlingplasser i faget i overensstemmelse med opplæringsmålene i de nye læreplanene i Kunnskapsløftet.

Rekruttering av medarbeidere

– Hovedtyngden av de bedriftene som rekrutterer elektroreparatører i Norge har tilknytting til en eller flere av de tre aktørene i fagrådet. Hovedmålsettingen er å legge forholdene best mulig til rette for rekruttering av nye medarbeidere med fagbrev som elektroreparatør til bedriftene. I tillegg er målsettingen at det utarbeides ulike typer informasjonsmateriell slik at bedriftene, i samarbeid med skolene, kan gjennomføre opplæringen i samsvar med læreplanene som trådde i kraft i fra august i år, sier Jensen.

Informasjonsbrosjyre om elektroreparatørfaget som Fagrådet har utarbeidet er sendt ut til samtlige videregående skoler med elenergi-linje (Vg2). Brosjyren ligger i tillegg tilgjengelig på hjemmesidene til Stiftelsen Elektronikkbransjen, ES-kjeden BA og Bransjeforening for Storkjøkkenleverendører i Norge.

– Fagrådet har utarbeidet forslag til Læreplan for Prosjekt til fordypning (utplassering i bedrift i løpet av Vg1 og Vg2 – første og annet skoleår). Dette er læreplaner som må utarbeides lokalt av det enkelte fylke (skoleeierne). I tillegg er arbeidet med en veiledning til bedriftene vedrørende fordypnings- og lærlingplasser på det nærmeste avsluttet, sier Jensen.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.8/2008

Fagrådet for elektroreparatørfaget håper leserne av fagbladet Elektronikkbransjen formidler brosjyren om faget til potensielle lærlinger.
Til toppen