Ny dom om ansvaret for sikkerhetsmangler

Produsenter og importører kan etter produktansvarsloven bli holdt ansvarlig for skader som voldes avproduktene deres.

I en fersk dom fremheves det at årsaken til skaden må utredes ordentlig og at utredningen bør foretas av kompetente fagfolk.

Stiftelsen Elektronikkbransjen opptrådte som partshjelper da Electrolux Home Products Norway AS i september 2010 ble frifunnet fra et potensielt produktansvar i Borgarting lagmannsrett. Høyesteretts ankeutvalg besluttet senere å forkaste forsikringsselskapets anke.

Et forsikringsselskap fremsatte regresskrav mot Electrolux i forbindelse med skade etter brann i en oppvaskmaskin. Partene var enige om at brannen hadde oppstått i maskinen. Det var imidlertid uklart hva som var den nærmere årsaken til at brannen oppsto. Electrolux var uenige i konklusjonene fra forsikringsselskapet og politiet og ba om å få maskinen utlevert for nærmere undersøkelser. Det viste seg da at denne var kastet. Electrolux bestred på denne bakgrunn ansvar for brannen, og saken havnet deretter i domstolene.

Borgarting lagmannsrett

I dommen fra Borgarting lagmannsrett gjøres det klart at det ikke er tilstrekkelig for ansvar at et produkt har voldt en skade. For at en produsent/importør skal bli erstatningsansvarlig for skade etter produktansvarsloven, må det i tillegg føres bevis for at produktet lider av en såkalt sikkerhetsmangel og at det er denne som er årsaken til skaden. På dette grunnlaget frifant lagmannsretten Electrolux, idet det ikke var sannsynliggjort at brannen skyldtes en sikkerhetsmangel.

”Sikkerhetsmangel” foreligger hvis produktet ikke tilfredsstiller de krav til sikkerhet som en bruker eller allmennheten kan forvente. Dette er en skjønnsmessig vurdering. Som ved mangler i kjøpsrettslig forstand må det imidlertid påvises at det foreligger en feil ved produktet som produsenten hypotetisk sett kunne ha rettet opp i. Av denne grunn ble spørsmålet om hva som var den nærmere årsaken til brannen i oppvaskmaskinen særlig sentralt for lagmannsretten.

Utgangspunktet i norsk erstatningsrett er at det er skadelidte som må bevise at vilkårene for erstatning foreligger. Det samme utgangspunktet gjelder ved produktansvar. Med andre ord må skadelidte føre bevis som gjør det mer enn 50 % sannsynlig at 1) produktet har voldt skaden, 2) produktet lider av en sikkerhetsmangel, og 3) at det er denne sikkerhetsmangelen som har ført til skaden.

Maskinen var kastet

I unntakstilfeller kan det tenkes at bevisbyrden pålegges produsenten/importøren, for eksempel hvis skadebildet tilsier at det er mer enn 50 % sannsynlighet for at skaden skyldes en sikkerhetsmangel ved produktet. Det kan i slike tilfeller være rimeligere å pålegge produsenten bevisbyrden for at skaden skyldes andre forhold.

I saken mot Electrolux anførte forsikringsselskapet forgjeves at det var opp til Electrolux å føre bevis for at skaden skyldtes andre forhold enn en sikkerhetsmangel når det oppsto brann i en nesten ny oppvaskmaskin. Lagmannsretten avviste dette og la vekt på at den aktuelle maskinen var kastet av forsikringsselskapet slik at Electrolux var avskåret fra å foreta nærmere undersøkelser.

Rett etter brannen ble oppvaskmaskinen riktignok undersøkt av to personer fra henholdsvis politiet og forsikringsselskapet, som hver for seg konkluderte på måter som var forenlige med sikkerhetsmangel. Lagmannsretten påpekte at ingen av de som hadde undersøkt maskinen før den ble kastet hadde erfaring med å reparere slike maskiner, og at de heller ikke hadde demontert maskinen ved sine undersøkelser. Konklusjonene deres var derfor usikre.

Skadelidte starter i motbakke

Dommen illustrerer særlig to ting som kan være viktig for senere saker. For det første illustrerer den at skade voldt av produkt ikke i seg selv er ansvarsbetingende for produsenten/importøren. Det avgjørende er hva som er den nærmere årsaken til at produktet voldte skade. For det annet illustrerer dommen at skadelidte starter i motbakke når han/hun unnlater å sikre bevis for egen sak. Som regel vil produsenten/importøren være nærmest til å foreta de nærmere undersøkelser, og bør derfor be om å få maskinen utlevert. Men der slike undersøkelser ikke lar seg gjennomføre vil produsenten/importøren i mange tilfeller kunne påpeke at årsaksforholdene er så uklare at han/hun ikke kan erkjenne ansvar for skaden.

Slik sett legger dommen gode føringer for håndteringen av senere, tilsvarende saker. Så da kan man vel si at dette er en seier over en stadig økende fenomen: udokumenterte og/eller uberettigede regresskrav fra forsikringsselskapene etter skader voldt av produkter.

Marthe Stømner Smestad, stud.jur.

Kyrre Kielland, advokat Kluge Advokatfirma DA

Ole André Oftebro, advokat Kluge Advokatfirma DA

2

Vår ref.: 302255-059stu2kyki812214v4

Vår ref.: 302255-059stu2kyki812214v4

Til toppen