Standard Telefon og kabelfabrik gratulerte jubilanten med en annonse over to sider. Faksimile Radio-TV nr. 1/1963

25 ÅR SOM RENT DETALJISTFORBUND

Anno 1963: Norske Radio/TV-handleres Landsforbund kan neste år feire 40 års jubileum, idet forbundet er stiftet 18. juni, 1924.

Publisert Sist oppdatert
Forsiden på Radio-TV nr. 1/1963. Faksimile.

Dette tilbakeblikket i vårt historiske arkiv, er hentet fra Radio-TV nr. 1/1963:

Fra starten av var leverandører og handlere i samme forbund inntil man skilte lag 1. mars 1938, fra hvilken dag forbundet ble et rent detaljistforbund.

Selvom vi idag på grunn av jubileet neste år ikke skal komme så nøye inn på forbundets arbeide og de tillitsmenn forbundet har hatt, så vil vi allikevel med noen ord minnes denne 25 års milepel som rent detaljistforbund. Det var ingeniør E. Arnau, Oslo – som er æresmedlem av forbundet – som den gang var formann og som i sin formannstid spesielt gikk inn for 2 saker: et rent detaljistforbund og start av bladet «Radiohandleren». Begge disse viktige saker ble også gjennomført.

Arbeidet med eget sekretariat ble straks tatt opp, og o.r.sakfører Henry Hvam ble ansatt som sekretær umiddelbart etter. Redaktør av bladet ble M. G. Kvaal, og det kom ut med sitt første nummer allerede i 1937. Det var atskillig kaos i bransjen den gang, og de leverandører og handlere som den gang følte dette på tennene, vil nok betakke seg for å få de forholdene tilbake. Dessverre er det sterke tendenser tilstede i disse dager i retning av såkalte frie forhold, og vi har påny fått tilsvarende problemer å kjempe med som den gang for 25 år siden.

De formenn som fulgte etter E. Arnau, gjorde en stor innsats for å skape sunde omsetningsforhold og for å sette et fagstempel på bransjeforretningene. Bransjens utøvere – både leverandører og handlere – kan takke disse tillitsmenn for den gode utvikling vi i denne periode hadde i radiobransjen.

Norske Radio/TV-handleres Landsforbund ble stiftet 18. juni 1924. I Radio-TV nr. 1/1963 omtalte bladet at det var 25 år siden leverandører og detaljister skilte lag. Faksimile.

Som sagt vil vi først nevne navn og detaljer i forbindelse med forbundets 40 års jubileum neste år.

Det er hendt adskillig i denne tiden. Først og fremst vil man vel gjerne tenke på den sterke tekniske utvikling i bransjen i disse år. Vi er kommet frem til fjernsynet også her i landet, og det har ikke manglet på saker som organisasjonene skulle behandle i denne tid. Atskillige gnisninger skapte den nye godkjennelsesordning som ble innført for TV, men den har hatt stor betydning for fagutdannelsen.

Under verdenskrigen kom naturlig bransjen i en spesiell stilling. Vi husker bestemmelsen fra høsten 1941 om avlevering av radioapparater. Tyskerne laget en rekke bestemmelser, hvoretter radiohandlerne kom i en utsatt stilling.

Etter krigens slutt i 1945 ble Nordisk Radiohandler Union stiftet etter initiativ av vårt forbund, og vi har hatt stor nytte av det intime samarbeide som senere har vært mellom de nordiske land.

Vi nevner et par interne ting vedr. organisasjonen. Vi hadde i 1938 294 medlemmer og har idag 609 medlemmer. Vi hadde dengang 12 lokalforeninger og idag har forbundet 29. Til å begynne med hadde forbundet et budsjett på kr. 5000,-, og er nu oppe i et budsjett på ca. kr. 200 000,-.

I denne tid ble det også dannet 2 grupper, en for omsetning av skipsradio – Skipsradiogruppen – og en for spesielle verkstedsinteresser – Verkstedsgruppen. I samarbeid med leverandørene fikk man gjennomført en spesiell godkjennelsesordning for skipsradio, og dermed fikk man omsetningen av de artikler det her gjelder inn i det rette spor.

Vi har et godt samarbeide med Radioleverandørenes Landsforbund, som stiftet sitt eget forbund 12. oktober 1938. Dette forbund kan altså til høsten feire sitt 25 års jubileum. NRL har hatt et godt samarbeide med Norsk Rikskringkasting, med Radiobeskatningen og la oss ikke glemme Statens Teknologiske Institutt, som har hatt stor betydning for fagutdannelsen. Vi har jo i denne periode fått den tunge oppgaveplikt når det gjelder omsetningen av radio og også nu fjernsyn, som har medført et arbeide for handlerne som de er lite begeistret for. I sin tid oppnådde NRL en lettelse i det arbeide, idet Kringkastingen godtok at handlerne fikk erklæring fra kjøperne om at de hadde lytterlisens, uten at ytterligere undersøkelse var nødvendig.

Som det sees har vi konsekvent ikke nevnt navnene på de tillitsmenn som i denne tid har gjort en stor innsats for bransjen – ingen nevnt, ingen glemt – men vi skal ta vårt mon igjen til 40 års jubileet neste år.

Powered by Labrador CMS