Foto: iStock

NETTKJØP AV PLATETOPP

JURIDISK: Ved fjernsalg gjelder angrerettloven. Kunden har 14 dagers angrerett dersom selger har informert korrekt og vedlagt angrerettskjema.

Publisert Sist oppdatert

Dersom dette ikke er oppfylt, vil fristen forlenges til 12 måneder. Det blir avgjørende i denne saken.

Saken gjelder: Nettkjøp av platetopp

Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler

Klageren opplyser at han den 05.12.2019 kjøpte en platetopp fra innklagde sin nettside for kr 8.899,-. Varen ble levert 12.12.2020. Klageren forklarer at det ble avdekket feil ved platetoppen etter overtakelsen. Han opplyser at platetoppens høyre side hadde avvikende effekt. I henhold til e-post av 19.03.2020 fra innklagde til klageren byttet innklagde platetoppens høyre modul da den var på service første gang 03.01.2020, mens innklagde målte effekten og fant at den var ok da den var inne på service igjen 31.01.2020. Innklagde dekket begge servicer. Klageren var uenig i at platetoppen ikke hadde feil, og opprettholdt reklamasjonen. Klageren fremholder at funksjonen på platetoppens høyre side fremdeles er ustabil. Under meklingen i saken i Forbrukerrådet tilbød innklagde 06.07.2020 at klageren kunne få nytt besøk av tekniker for undersøkelse, men at klageren da måtte påregne å dekke kostnadene selv hvis ikke teknikeren fant feil. Klageren avviste forslaget, og minnet om at han ikke hadde fått informasjon om angrerett eller angrerettskjema i forbindelse med kjøpet. Innklagde avviste klagerens påstand om manglende informasjon om angrerett i e-post til Forbrukerrådet datert 16.07.2020. De viste til at informasjon om angrerett blir gitt før en kunde betaler for varen i forbindelse med handelsvilkårene, og når de mottar ordrebekreftelsen. Innklagde la ved skjermbilde av handlekurven hvor det fremgår at kunder må godta handelsvilkårene og et skjermbilde av deres standardiserte e-post som sendes til kundene.

Påstand

Klageren har nedlagt prinsipal påstand om å angre kjøpet og at innklagde skal betale ham kr 8.899,- i angrerettsoppgjør. Subsidiært er det krevd heving med tilbakebetaling av kr 8.899,-. Atter subsidiært er det krevd prisavslag på kr 8.899,-. Klageren har krevd renter.

Utvalget ser slik på saken

Proposisjonen viser til direktivets fortale punkt 23 hvor det følger at «varige medier [bør] gjøre forbrukeren i stand til å lagre opplysningene så lenge det er nødvendig for å kunne ivareta sine interesser som følge av forbrukerens forhold til den næringsdrivende

Saken gjelder tvist etter kjøp av platetopp via fjernsalg mellom forbruker og næringsdrivende, og reguleres således av angrerettloven av 20.06.2014 (angrl.), jf. lovens § 1 og forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 nr. 34 (fkjl.), jf. lovens § 1. Etter angrl. § 8 første ledd bokstav h skal den næringsdrivende før avtaleinngåelsen informere om at det foreligger angrerett og standardisert skjema for bruk av angrerett (angreskjema), samt vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåten for å bruke angreretten. Bestemmelsen fastsetter at opplysningene skal gis på en «klar og forståelig måte». I henhold til angrl. § 7 er det innklagde som har bevisbyrden for at opplysningsplikten i § 8 er oppfylt. Videre følger det av angrl. § 18 at den næringsdrivende innen rimelig tid etter avtaleinngåelsen, og senest på leveringstidspunktet for varene, skal gi forbrukeren skriftlig bekreftelse på den inngåtte avtalen på et varig medium. Denne bekreftelsen skal inneholde de opplysningene som er nevnt i § 8 første ledd. «Varig medium» defineres i 3 angrl. § 5 første ledd bokstav f som «enhver innretning som gjør forbrukeren eller den næringsdrivende i stand til å lagre opplysninger på en slik måte at opplysningene i fremtiden er tilgjengelig i uendret form». Det vises til forarbeidene, Prop. 64L (2013-2014) s. 35:

«Etter en vanlig forståelse av begrepet «varig medium» dreier det seg om mulighet for oppbevaring av informasjon som kan gjenfinnes i uendret versjon etter lengere tids forløp. (…)»

Proposisjonen viser til direktivets fortale punkt 23 hvor det følger at «varige medier [bør] gjøre forbrukeren i stand til å lagre opplysningene så lenge det er nødvendig for å kunne ivareta sine interesser som følge av forbrukerens forhold til den næringsdrivende. Slike medier bør særlig omfatte papir, USBminner, CD-ROM og DVD-plater, minnekort eller harddisk på datamaskin, samt epost.»

Innklagde har i e-post til Forbrukerrådet vist til at opplysninger om angreretten fremkommer av handelsvilkårene, og at det i en standard e-post de sender ut opplyses at det er 14 dagers angrerett, med en kobling til angrerettskjema. Innklagde har ikke dokumentert hva de har sendt til klageren. Innklagde har heller ikke dokumentert innholdet i angrerettskjemaet det er kobling til. Utvalget finner ut fra disse omstendighetene at innklagde ikke har overhold opplysningsplikten etter angrl. § 8 første ledd bokstav h. Ordinær angrefrist er 14 dager fra forbrukeren for varen i fysisk besittelse, jf. angrl. § 21 første ledd. Hvis den næringsdrivende har brutt opplysningsplikten etter lovens § 8 første ledd bokstav h utvides fristen til 12 måneder fra utløpet av den opprinnelige angrefristen jf. angrl. § 21 tredje ledd.

Innklagde har fått opplysninger om at klageren ønsker å benytte angreretten ved e-post sendt fra Forbrukerrådet den 15.07.2020. Dette er under 12 måneder fra utløpet av den opprinnelige angrefristen. Virkningen av at angrerett benyttes er at partens plikt til å oppfylle avtalen bortfaller jf. angrl. § 23. Den næringsdrivende skal tilbakeføre alle betalinger som er mottatt av forbrukeren jf. angrl. § 24 første ledd.

Innklagde plikter dermed å tilbakebetale kjøpesummen på kr 8.990,-. Forsinkelsesrenter løper fra 14 dager etter at angreretten ble gjort gjeldende, det vil si 29.07.2020 jf. forsinkelsesrenteloven § 2 første ledd, jf. angrl. § 24 andre ledd første punktum. Klageren plikter i henhold til angrl. § 25 første ledd å sende eller levere tilbake varen til selger. Forbrukeren skal i utgangspunktet dekke returkostnadene, jf. angrl. § 25 annet ledd. Dette gjelder imidlertid kun hvis den næringsdrivende har opplyst om det i forkant. Innklagde har ikke sannsynliggjort at klageren ved avtaleinngåelse har blitt opplyst om at han må dekke returkostnader ved bruk av angreretten jf. angrl. § 25 annet ledd. Da utvalget gir klageren medhold i det prinsipale kravet om bruk av angrerett, tas det ikke stilling til hvorvidt det forelå en mangel ved varen.

Artikkelen er tidligere publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 6/2022, som ble distribuert uke 47. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Powered by Labrador CMS