Foto: iStock
Foto: iStock

FALSK TELEFON

JURIDISK: Forbrukerkjøpsloven regulerer salg mellom en forbruker og en profesjonell part. Er kunden og selger privatpersoner gjelder Kjøpsloven.

Publisert

Et hovedkriterium når det gjelder et mangelfullt produkt er at «det kan brukes til det produkter er laget for». Å ringe med en telefon er en viktig funksjon. Selger vil være ansvarlig for mangler, uavhengig av påstått «ufin og truende oppførsel». Det er helt korrekt at kjøper får fullt medhold i denne saken.

Saken gjelder: FALSK TELEFON

Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler:

Klageren kjøpte 02.03.2018 en ny telefon av innklagde som var opplyst å være en «iPhone X Clone» av merket «Apple» for kr 4.500,-. Kjøpesummen opplyses betalt kontant. Det er fremlagt salgsannonse og korrespondanse mellom partene som dokumenterer kjøpet. Klageren forklarer at telefonen er falsk, samt at den ikke fungerer å ringe med. Hun opplyser at hun reklamerte til innklagde kun to timer etter kjøpet. Klageren leverte 03.03.2018 telefonen til merkeverksted for undersøkelse. Det er fremlagt en servicerapport fra dem, hvor det fremgår:

«…Under undersøkelsen av din telefon har det kommet fram at det ikke er en original iPhone X fra Apple. Vi har også funnet problemer med telefonen ved at vi ikke får startet samtaler til eller fra telefonen og den ikke ser ut til å få dekning, men da det ikke er en original iPhone X fra Apple kan dessverre ikke telefonen få ytterligere service hos autoriserte verksted.»

Klageren betalte kr 299,- for undersøkelsen. Under Forbrukerrådets saksbehandling ble partene enige om at telefonen skulle returneres til innklagde i postoppkrav, men klageren opplyser at innklagde ikke fulgte opp avtalen. Klageren har fremlagt dokumentasjon for forsendelsen, og sitt utlegg til denne på kr 295,-.

På denne bakgrunn anfører klageren at telefonen er mangelfull, og krever heving av kjøpet med tilbakebetaling av kjøpesummen på kr 4.500,-, samt erstatning stor kr 594,- for utlegg til undersøkelse og porto. Det kreves renter. Innklagde avviser kravene. Hun anfører for det første at det var klagerens sønn som kjøpte telefonen. Videre forklarer innklagde at hun var villig til å heve kjøpet, men at klagerens sønn oppførte seg truende og uhøflig, og at hun derfor trakk dette tilbudet. Innklagde har derfor ønsket en unnskyldning fra klageren før heving av kjøpet, forutsatt at telefonen er i samme stand som ved leveringen. Innklagde fremholder at telefonen fungerte som den skulle da hun solgte den, og at det står i annonsen hva slags telefon det er. Hun mener også at kjøpesummen gjenspeiler dette. Innklagde mener derfor at hun ikke har lurt noen. Innklagde anfører også at klageren ikke har fremlagt alle sms-ene som har vært mellom dem, og utelatt truslene. Klageren fastholder at hun var kjøper av telefonen, og forklarer at hennes sønn kun var med i bilen. Hun mener videre at hun ikke har noe å unnskylde, da det er hun som har blitt lurt.

Påstand:

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale henne kr 4.500,- i hevingsoppgjør, erstatning stor kr 594,-samt renter.

Utvalget ser slik på saken:

Det vises til at telefonen ikke kan benyttes til dens kjerneegenskaper, telefonsamtaler

Saken gjelder et kjøp mellom to private parter, og reguleres således av kjøpsloven av 13. mai 1988 nr. 27 (kjl.), jf. lovens § 1.

Utvalget legger til grunn at det var klageren som kjøpte telefonen, og at hun er riktig part i saken. Partsforholdet er for så vidt uten betydning for løsningen av tvisten. Det foreligger mangel ved en gjenstand dersom den ikke er i samsvar med det avtalte, jf. kjl. § 17 tredje ledd, jf. første ledd. Klageren gjør både gjeldende at telefonen er falsk, og at den ikke virker som den skal.

Det synes uomtvistet at telefonen ikke er en ekte Apple iPhone X. Det fremgår av salgsannonsen at det er snakk om en iPhone X «Clone». Det synes å være dette innklagde henviser til, når hun mener å ha opplyst om at telefonen ikke er en ekte iPhone. Samtidig er det opplyst i annonsen at telefonen er av merket «Apple». Utvalget er av den oppfatning at betegnelsen «Clone», verken alene eller i kombinasjon med kjøpesummen, ga klageren tilstrekkelig informasjon om at telefonen ikke var ekte. Slik utvalget vurderer det måtte en så avgjørende opplysning komme tydeligere fram før kjøpet, dersom innklagde skulle være ansvarsfri. Videre finner utvalget det sannsynliggjort at det også foreligger feil ved selve telefonen, ved at den ikke kan brukes til å ringe med, jf. merkeverkstedets servicerapport av 03.03.2018. Utvalget er således av den oppfatning at telefonen er mangelfull, jf. ovenfor nevnte bestemmelser. Mangelen medfører, etter utvalgets syn, vesentlig kontraktsbrudd, slik at vilkåret for å heve kjøpet er oppfylt, jf. kjl. § 39 første ledd. Det vises til at telefonen ikke kan benyttes til dens kjerneegenskaper, telefonsamtaler.

Ved heving skal det mottatte beløp tilbakeføres, jf. kjl. § 64 annet ledd. Innklagde tilpliktes således å tilbakebetale kjøpesummen, mot at den omtvistede telefonen stilles til hennes disposisjon. Hvordan kjøpsgjenstanden skal tilbakeføres er for forbrukerkjøp omtalt i NOU 1993:27 s. 149, hvor det fremkommer at:

«Kjøperen må normalt kunne nøye seg med å stille gjenstanden til selgerens disposisjon på sin egen bopel. Han plikter således ikke å besørge og bekoste den sendt tilbake til selgeren».

Tilsvarende er antatt å gjelde også ved kjøp mellom private parter. Renter løper fra den dagen innklagde mottok betalingen, jf. kjl. § 65 annet ledd. Utvalget legger til grunn at det skjedde på kjøpsdagen 02.03.2018, slik at renter tilkjennes fra denne dato. Videre har klageren krav på erstatning for sitt økonomiske tap som følge av mangelen, jf. kjl. § 40 første ledd, jf. § 67 første ledd.

Hun har dokumentert utlegg til sakkyndig uttalelse på kr 295,-. Videre er det ikke bestridt at partene ble enige om retur av telefonen per postoppkrav. Utvalget finner således at klageren også har krav på erstatning for sitt utlegg i denne forbindelse. Innklagde tilpliktes således å betale klageren totalt kr 594,- i erstatning. Renter av erstatningsbeløpet løper fra 30 dager etter at skriftlig påkrav om betaling ble sendt til innklagde, jf. forsinkelsesrenteloven § 2 første ledd annet punktum.

Artikkelen ble første gang publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 5/2019, som ble distribuert 9. oktober. <a href="http://www.mypaper.se/html5/customer/248/12614/?page=54" target="_blank" rel="noopener">Her kan du lese artikkelen</a> og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på <a href="https://www.elektronikkbransjen.no/historiskarkiv" target="_blank" rel="noopener">elektronikkbransjen.no/historiskarkiv</a>.
Artikkelen ble første gang publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 5/2019, som ble distribuert 9. oktober. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.

Konklusjon

Selger plikter å betale kr 4.500,- - kronerfiretusenfemhundre 00/100 - til kjøper, med tillegg av forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra 2. mars 2018 til betaling skjer, mot at den omtvistede telefonen stilles til disposisjon for selger

Selger plikter å betale kr 594,- - kronerfemhundreognittifire 00/100 - til kjøper, med tillegg av forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra 26. august 2018 til betaling skjer. Oppfyllelsesfristen er 1 – én – måned fra vedtakets forkynnelse.

Powered by Labrador CMS