Foto: iStock
Foto: iStock

Feilpriset datamaskin

JURIDISK: Vi sier ofte at kjøp er bindende, i hvert fall for selger, da noen tilbyr åpent kjøp. Ved nettsalg så gjelder angreretten. Har selger bekreftet ordren, så stiller kunden sterkt. Men i noen tilfeller er varen feilpriset.

Publisert

Om kunden da har rett på varen til oppgitt pris, avhenger litt hvor «grov» feilen er, og om kunden «burde skjønt» at det forelå en feil. Dette er tema i saken under.

Saken gjelder: Kjøp av datamaskin med feil pris

Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler:

Klageren kjøpte 24.11.2017 en Macbook for kr 3 489,- fra innklagdes nettbutikk, jf. fremlagt ordrebekreftelse, datert 24.12.2017. Hun opplyser at hennes bærbare datamaskin var ødelagt, og at hun hadde ventet med å kjøpe en ny til det var salg. Klageren opplyser at hun derfor besøkte innklagdes nettbutikk for å se på deres romjulstilbud. Dagen etter kjøpet mottok klageren en e-post fra innklagde hvor de kansellerte kjøpet på grunn av prisfeil, jf. fremlagt kredittbekreftelse, datert 25.12.2017. Kjøpesummen skal ha blitt tilbakebetalt klageren. Klageren reklamerte til innklagde som avviste å oppfylle avtalen under henvisningen til salgsbetingelsene angående skrive – eller trykkfeil, samt at klageren måtte forstått at varen var feilpriset. Det er fremlagt en skjermdump fra innklagdes nettside for datamaskinen. Av denne fremgår det at datamaskinen selges for kr 3 489,-, men ikke om det er tale om et tilbudssalg, romjulssalg, eller at prisen av andre grunnen var redusert. Det var heller ikke oppgitt noe førpris. Klageren gjør gjeldende at hun var i god tro da hun kjøpte datamaskinen og viser til at hun trodde det var et romjulssalg. Videre hevder hun det ikke var mulig å kontakte innklagdes kundeservice ved kjøpet og derfor ikke kunne undersøke om prisen var riktig. Klageren krever på denne bakgrunn gjennomføring av avtalen og at innklagde skal betale renter.

Innklagde har prinsipalt anført at de har tatt forbehold om at feil i priser kan forekomme, og at de må anses ubundet av den feilaktig oppgitte prisen

Innklagde avviser klagerens krav med henvisning til at det var åpenbart at datamaskinen var feilpriset. De viser til at avviket mellom ordinær og annonsert pris var på over kr 6 000,- (60%). Datamaskinen kostet egentlig kr 9 489.-. Innklagde opplyser at ordinær pris på denne varen er fra kr 9 000 – 32 000,-, og at det må ha vært åpenbar feilpris. Innklagde opplyser at varen var feilpriset i tidsrommet mellom kl. 15:45 – 18:55 den 24.12.2017. Videre opplyser innklagde at ordren ble kansellert innen 24 timer etter kjøpet. Innklagde mener det i vurderingen må vektlegges at varen ikke var annonsert med tilbudspris eller på nettsiden hvor romjulskampanjen ble holdt. Videre må det vektlegges at det er tale om en relativt nytt produkt hvor det ikke var noen grunn til å tro at prisen skulle være så kraftig nedsatt. Innklagde anfører videre at merkevaren Apple i sin alminnelighet er kjent for å være et produkt i den øvrige prisklassen.

Påstand:

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal gjennomføre avtalen og betale renter.

Utvalget ser slik på saken:

Det er ikke omtvistet at partene har inngått avtale om kjøp av en datamaskin. Utgangspunktet er at avtaler er bindende. Det er ubestridt at innklagde begikk en feil ved prisfastsettelsen vedrørende datamaskinen. Tvistespørsmålet i saken er om innklagde har krav på å kansellere kjøpsavtalen. Det følger av kjøpsvilkårene at innklagde har forbeholdt seg en rett til å avvise eller endre hele/deler av en bestilling hvis det har forekommet urimelig feil i prisangivelsen. Det finnes også enkelte unntak fra utgangspunktet om at avtaler er bindende i Lov om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer (avtaleloven) av 31. mai 1918 nr. 4 (avtl), jf. lovens kap 3. Utvalget bemerker at innklagdes forbehold i kjøpsvilkårene om feilprising av varer ikke kan gi grunnlag for annullering eller revidering av den inngåtte kjøpsavtalen ut over det som følger av alminnelige avtalerettslige regler. Det vises for øvrig til tidligere FTU-praksis, deriblant [FTU-2017- 327] og [FTU-2011-688] hvor utvalget uttalte:

 «Innklagde har prinsipalt anført at de har tatt forbehold om at feil i priser kan forekomme, og at de må anses ubundet av den feilaktig oppgitte prisen. Etter utvalgets oppfatning kan ikke et slikt standardisert forbehold i salgsbetingelsene medføre at innklagde ensidig kan endre innholdet av avtalen på et så vesentlig punkt som prisen.»

Utvalget skal deretter ta stilling til om innklagde kan kansellere kjøpet etter avtaleloven § 32. Det følger av avtl. § 32 første ledd at den som har avgitt en viljeserklæring, som ved feilskrift eller annen lignende feiltagelse fra hans side har fått et annet innhold, ikke er bundet av erklæringens innhold hvis den erklæringen ble gitt til innså eller burde innsett at det forelå en feiltakelse. I dette tilfelle har avtalen fått et annet innhold grunnet feil fra innklagde. Spørsmålet er om klageren innså eller burde innsett at det forelå en feiltakelse. Datamaskinen kostet opprinnelig kr 9 489,-, mens klageren kjøpte den til kr 3 489,-. Dette er en betydelig prisdifferanse som innebærer en rabatt på mer enn 60%, noe som må tillegges vesentlig vekt. Etter opplysning fra begge parter må det legges til grunn at prisen på datamaskinen ikke var markedsført som et tilbud på innklagdes nettside. Slik utvalget vurderer det, har det formodningen mot seg at et slikt betydelig prisavslag for et kjent merkevare, i den øvrig prisklasse, ikke ble annonsert som et tilbud på innklagdes nettside dersom prisavslaget var reelt. Etter utvalgets oppfatning burde klageren på bakgrunn av prisdifferansen, varens art, og det forhold at det ikke var annonsert som et tilbud forstått at det var tale om feilprising. Utvalget bemerker at det ikke kan tillegges vekt at innklagde hadde romjulssalg da dette etter innklagdes ubestridte forklaring, begrenset seg til en egen side med utvalgte varer som var merket under kampanjen «romjulssalg».

Klagen tas etter dette ikke til følge.

Powered by Labrador CMS