Yamaha EZ-300 er et annet keyboard enn det som omtales i saken, og har 61 berøringsfølsomme tangenter som under opplæring kan lyse der man skal spille. 622 stemmer, DSP-effekter, 205 autoakkompagnementstiler og 26 harmonityper. Pris: 3.100,- Foto: Yamaha

JURIDISK: KJØPT ER KJØPT

JURIDISK: I denne saken er diskusjonstema feilprising i nettbutikken. Når «kjøpet» er gjort, og ordrebekreftelse er mottatt, så skal det mye til for selger å «kansellere» kjøpet. Her fikk også kunden gjennomslag for dekningskjøp.

Publisert Sist oppdatert

SAKEN GJELDER: KJØP AV FEILPRISET KEYBOARD

Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler:

Den 29.1.2018 bestilte klageren et keyboard på innklagdes hjemmeside. Klageren forklarer at bakgrunnen for dette var at han hadde besøkt nettsiden www.prisjakt.no og funnet dagens tilbud som var det aktuelle keyboardet priset til kr 3.649,-.

Det er opplyst at klageren samme dag mottok en ordrebekreftelse fra innklagde. Av denne fremgår det at kjøpesummen var kr 3.649,-, inklusiv merverdiavgift. I ordrebekreftelsen heter det følgende:

«Takk for din bestilling! Vedlagt finner du oversikt over produktene du har bestilt, samt valgt leveringsmåte. Din ordre blir behandlet av våre medarbeidere så raskt som mulig og du vil motta en kvittering og pakkesporing når din ordre er pakket og klar til levering. (…) Vi gjør oppmerksom på at det ikke er inngått noe bindende avtale før din bestilling er behandlet av en av våre medarbeidere».

Innklagdes salgs- og leveringsbetingelser som ble sendt sammen med ordrebekreftelsen er også fremlagt. Av disse fremgår det blant annet:

«Det tas forbehold om trykkfeil, feil på nettsiden, lagerfeil feil i spesifikasjoner eller priser som en følge av manglende oppdatering av nettsiden, på samme måte som det tas forbehold om prisendringer, kursendringer eller utsolgte varer.»

Klageren forklarer at han dagen etter bestillingen mottok en e-post fra innklagde, der det ble opplyst om at ordren var trukket som følge av feilprising. Innklagde skal ha vist til sine salgsbetingelser. Klageren hevder at partene har inngått en bindende avtale om kjøp av keyboardet for

kr 3 649,-. Han informerte innklagde om dette i e-post av 2.2.2018. Klageren anfører at han kjøpte keyboardet for at alle i familien skulle kunne samles rundt musikk og sang. Han fremholder at han ikke hadde god kjennskap til keyboard. Klageren anfører at han antok at varen var en utgående/gammel modell eller en restvare som innklagde ønsket å bli kvitt. Klageren hevder at han kjøpte keyboardet i god tro og at han ikke skjønte at det var feilpriset. Han anfører at det var andre varer på www.prisjakt.no som var mer rabattert enn det aktuelle keyboardet. Det er fremlagt en oversikt over hvilke andre tilbud som ble presentert på denne nettsiden i samme tidsrom. Klageren anfører også at han har sett at innklagde har annonsert keyboardet til kr 3.649,- også i senere tid. Det er fremlagt utskrift fra innklagdes nettside som viser at keyboard i samme serie fra produsenten koster fra kr 989,- og oppover.

På denne bakgrunn krever klageren erstatning på kr 10.550,-.

Erstatningskravet refererer seg til merkostnadene ved å skaffe det aktuelle keyboardet hos en tredjepart. Det er fremlagt salgsannonse fra annen forhandler, der det aktuelle keyboardet er annonsert for kr 14.199,-. Subsidiært krever klageren gjennomføring av avtalen.

Innklagde avviser klagerens krav. De bestrider at det er inngått en bindende avtale mellom partene. Innklagde anfører at keyboardet var feilpriset og viser til avtaleloven § 32. Innklagde påberoper seg også avtaleloven § 36. Innklagde anfører også at de i kjøpsvilkårene tok forbehold om feil. Videre anfører innklagde at de i ordrebekreftelsen skrev at det ikke var inngått noen bindende avtale. Det er opplyst at keyboardet var ment å koste kr 15.699,-.

Påstand:

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale ham kr 10.550,- i erstatning. Subsidiært krav om gjennomføring av avtalen. Innklagde har nedlagt påstand om at de skal frifinnes for klagerens krav.

Utvalget ser slik på saken:

Utvalget tar først stilling til om det er inngått en bindende avtale om kjøp av keyboardet. For at bindende avtale skal være inngått, må det foreligge to dispositive utsagn: tilbud og aksept. Utvalget mener at innklagdes annonse på nettsidene må anses som et bindende tilbud. Utvalget finner at da klageren trykket på «kjøp» og la inn sine opplysninger, ble tilbudet akseptert og bindende avtale inngått. Utvalget mener at klageren må ha forstått nettsidene dithen at kjøpet ble inngått, og ikke kun som en reservasjon av varen eller en forespørsel. Utvalget bemerker at e-posten av 29.1.2018 med forbeholdet «vi gjør oppmerksom på at det ikke er inngått noe bindende avtale før din bestilling er behandlet av en av våre medarbeidere» først kom etter at klageren hadde akseptert innklagdes bindende tilbud på nettsidene.

Videre finner utvalget det ikke sannsynliggjort at det var noen klausul i kjøpsbetingelsene om at bindende avtale først ble inngått på et senere tidspunkt. Etter dette anser utvalget at det foreligger en bindende avtale mellom partene. Det faktum at innklagde hadde tatt et generelt forbehold om feilprising i sine kjøpsvilkår, kan etter utvalgets vurdering ikke tillegges betydning i denne saken. Det vises i den forbindelse til tidligere praksis fra Forbrukerklageutvalget, herunder sak 11/688 (FTU-2011-688), der utvalget uttalte følgende:

«Innklagde har prinsipalt anført at de har tatt forbehold om at feil i priser kan forekomme, og at de må anses ubundet av den feilaktig oppgitte prisen. Etter utvalgets oppfatning kan ikke et slikt standardisert forbehold i salgsbetingelsene medføre at innklagde ensidig kan endre innholdet av avtalen på et så vesentlig punkt som prisen.»

Utvalget går deretter over til å vurdere om avtalen må anses å være ugyldig i medhold av avtaleloven § 32. Det følger av denne bestemmelsen at den som har avgitt en viljeserklæring, som på grunn av feilskrift eller annen lignende feiltakelse har fått et annet innhold enn tilsiktet, ikke er bundet av den dersom medkontrahenten innså eller burde innse at innholdet i viljeserklæringen berodde på en feiltakelse.

For at bindende avtale skal være inngått, må det foreligge to dispositive utsagn: tilbud og aksept

Spørsmålet blir da om klageren burde ha forstått at prisen på keyboardet var feil. Prisen på keyboard generelt må anses å variere en god del, og kjøpesummen var i dette tilfellet såpass høy at utvalget mener at en alminnelig forbruker uten inngående kjennskap til produkttypen vanskelig kunne forstå at den ikke var reell. Utvalget finner klagerens forklaring om at han ikke hadde inngående kjennskap til produkttypen sannsynlig. Sett hen til dette finner utvalget ikke grunnlag for å si at klageren innså eller burde ha innsett at keyboardet var feilpriset. Det at prisforskjellen i ettertid har vist seg å være 76,8 % endrer ikke utvalgets syn. Utvalget bemerker også at det er innklagde, som den profesjonelle parten, som er nærmest til å bære risikoen for feilprisingen. Etter dette legger utvalget til grunn at avtalen ikke er ugyldig etter avtaleloven § 32. Innklagde har også anført at avtalen er ugyldig etter avtaleloven § 36. I denne bestemmelsen heter det at «en avtale helt eller delvis kan settes til side eller endres for så vidt det ville virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende». Utvalget bemerker at det er en meget høy terskel for å endre en avtale etter denne bestemmelsen. Slik saken er opplyst, finner utvalget ikke at avtalen er ugyldig etter avtaleloven § 36. Tingen skal leveres innen rimelig tid etter kjøpet, hvis ikke noe annet er avtalt, jf. fkjl. § 6 første ledd. Det fremgår av fkjl. § 23 at hvis selgeren ikke har levert tingen i tide i samsvar med § 6, skal forbrukeren oppfordre selgeren til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selgeren ikke leverer innen denne tilleggsfristen, kan forbrukeren heve avtalen. Første ledd gjelder ikke hvis selgeren har nektet å levere varene, hvis levering innen avtalt tid er avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller hvis forbrukeren før inngåelsen av avtalen har underrettet selgeren om at levering innen eller på et bestemt tidspunkt er avgjørende. Har selgeren i slike tilfeller ikke levert i tide i samsvar med § 6, kan forbrukeren umiddelbart heve avtalen.

Innklagde har i denne saken nektet å levere keyboardet til avtalt pris og hevingsvilkåret er således oppfylt. Forbrukeren kan kreve erstatning for tap han lider som følge av forsinkelse fra selgerens side, jf. fkjl. § 24. Av fkjl. § 53 følger det at dersom kjøpet heves og forbrukeren foretar dekningskjøp på forsvarlig måte og innen rimelig tid etter hevingen, legges kjøpesummen og prisen etter dekningstransaksjonen til grunn når prisforskjellen skal regnes ut. Er kjøpet hevet uten at det foretas dekning i samsvar med første ledd, og det er gjengs pris for tingen, legges kjøpesummen og den gjengse prisen på hevingstidspunktet til grunn når prisforskjellen skal regnes ut. Som gjengs pris anses prisen på leveringsstedet for ting av samme slag eller, om det ikke gjelder noen gjengs pris der, på et annet sted som med rimelighet kan likestilles med dette, likevel slik at hensyn tas til forskjell i transportkostnader. Utvalget finner det dokumentert at en annen forhandler selger det aktuelle keyboardet for kr 14.199,-. I lys av at innklagde selger keyboardet for kr 15.699,-, finner utvalget at gjengs pris for det aktuelle keyboardet kan anses å være kr 14.199,-. Prisforskjellen mellom gjengs pris og avtalt pris for keyboardet utgjør da kr 10.550,-. Klageren tilkjennes dermed dette beløpet i erstatning.

Artikkelen ble første gang publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 2/2021, som ble distribuert 19 april. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Powered by Labrador CMS