Foto: iStock

RUSTEN KVERN PÅ KAFFEMASKIN

JURIDISK: For at det skal være en mangel, må produktet ha en såkalt «indre svakhet» (produksjonsfeil), som var til stede ved levering.

Publisert

I denne saken er problemet rust på en kvern, og som er oppstått etter kontakt med vann, som er en ytre påvirkning.

SAKEN GJELDER: RUSTEN KVERN PÅ KAFFEMASKIN

Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler

Klageren kjøpte av innklagde den 10.5.2017 en kaffemaskin kr 6.000,-. Maskinen hadde tidligere vært utstillingsmodell. I e-post av 11.5.2017 skrev innklagde at:

«Da har vi snakket med salgsavdelingen vår og blitt enige om at maskinen din skal ha full garanti, det vil si 2 år fabrikkgaranti som sånn alle nye maskiner».

Klageren har også lagt frem e-post av 10.5.2017 fra innklagde med oversendelse av bruksanvisning. Bruksanvisningen, som er på tysk, er også fremlagt for utvalget. Den 10.2.2019 reklamerte klageren og viste til at det var vanskelig å få tømt maskinen for kaffegrut. Maskinen ble levert inn til innklagde for undersøkelse den 12.2.2019. Av servicerapporten følger:

«Vi har nå undersøkt maskinen og har følgende opplysninger:

 • Maskinen har brygget 2314 kopper.
 • Maskinen er resten for gjennomsnittlig 154 kopper.
 • Maskinen har blitt avkalket etter gjennomsnittlig 77 liter.
 • Kvernen kverner for grovt grunnet rust.
 • Tekniker finner ingen andre feil med maskinen.
 • Det er tegn til kaffesøl inne i maskinen, men ingen lekkasjer er funnet.

Det som må gjøres på maskinen er:

 • Bytte kvern - Kverner for grovt
 • Bytte sensor til kvern

Prisen på reparasjon er på ca. 2.490,- inkl. mva. Vi trenger en godkjenning fra deg om du ønsker reparasjon eller ikke. (…)»

Innklagde avviste reklamasjonen i e-post av 18.2.2019. Utdrag fra e-posten hitsettes:

«Som beskrevet i servicerapporten kan vi ikke finne noen feil med maskinen, unntatt at kvern har rustet. (…)

Når kvernen blir utsatt for vannsøl/fuktighet ruster kvernen. Vi kan ikke så hva som er årsaken, men i de fleste situasjoner er det dette som er årsaken:

 • Vannsøl ved fylling og plassering av vanntank
 • Bruk at fryste bønner
 • Bruk av karamelliserte bønner

Når det gjelder garanti/reklamasjon, så har hjemmemaskiner 24 måneders garanti. Denne garantien er forbeholdt fabrikkfeil som gjør at maskinen ikke fungerer som den skal. Garantien dekker ikke slitasje som følge av bruk av produktet, mangel på vedlikehold, brukerfeil eller skader som følge av en ytre påvirkning. (…)»

Klageren spurte da hvor i «bruksanvisningen (Bedinungsanleitung)» det stod informasjon om fare for rust og hva som kan gjøres for å forhindre dette. Han viste til at det i klartekst står at man ikke skal bruke karamelliserte bønner og at dette følgelig heller ikke er gjort. Videre viser klageren til at man skal rengjøre med en våt klut og beskytte maskinen mot vedvarende sprut, men at det ikke advares mot at det overhodet ikke må komme vann på utsiden av maskinen. Klageren hevder at maskinen ikke har vært utsatt for «vannsøl som kan beskrives som vedvarende vannsprut» (dauerhaftem Spritzwasser)».

Innklagde svarte at det stod «På flere steder:

 • Under «Forsiktig: Kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer (f.eks. sukker), malt og frysetørret kaffe, skader kverna. Kun ubehandlede kaffebønner fylles i bønnebeholderen»
 • Under «Fylle vanntank: Vanntanken tas av og skyldes med kaldt vann. Vanntanken fylles med friskt, kaldt vann og settes inn igjen.
 • Maskinen tørkes alltid av med en fuktig, men ikke våt klut, og skal beskyttes mot konstant vannsprut.
 • Det må ikke fylles vann i bønnebeholderen»

Klageren mener at ikke «henvisningene til brukerdokumentasjonen vedrørende [hans] spørsmål om fare for rust i kvernen og hva som kan gjøres for å forhindre dette er tilfredsstillende». Han hevder at fylling av vann ble gjort på samme måte som han i en årrekke hadde gjort med sin forrige tilsvarende maskin. Siden den første maskinen måtte repareres, valgte han å bytte maskin til en ny og basert på tidligere erfaringer har han vært svært opptatt av å følge retningslinjene for vedlikehold i bruksanvisningen. I e-postkorrespondanse med innklagde viser han til en rapport der det står at kvern må byttes grunnet manglende vedlikehold.

Innklagde svarte at den vedlagte rapporten klageren viste til i e-post av 3.4.2019 gjaldt den første maskinen. De har ellers bemerket at de ikke har sagt at kvernen på den nåværende maskinen må byttes grunnet manglende vedlikehold, og at tallene om antall kopper før rens og antall liter per avkalkning kun var til orientering. Klageren anfører at kvaliteten på kvernen er dårlig når den må byttes etter relativt kort tid grunnet rustangrep. Det kan ikke skyldes slitasje som følge av bruk av produktet ettersom maskinen må være bygget for langt mer enn 2314 kopper. Videre har de fulgt vedlikehold i henhold til den bruksanvisningen de har fått når det gjelder rensing og avkalking. De avviser at de har brukt karamelliserte eller fryste bønner. Etter klagerens syn har han ut ifra brukerdokumentasjonen ikke hatt mulighet til å forhindre feilbruk og han etterspør en konkret henvisning til hva som er gjort feil. Han forklarer at bruken av den nye maskinen er helt lik den maskinen de hadde før; han fylte vann på den gamle på samme måte som den nye maskinen uten at det oppstod denne typen feil på den gamle maskinen. Da han tok i bruk den nye maskinen var han også svært nøye med å følge bruksanvisningen da en av årsakene ved den gamle maskinen var at vedlikeholdsrutiner ikke var fulgt. Klageren har anført at det ikke gis informasjon om at kvernen kan utsettes for rustangrep, ei heller gis det det informasjon om mulighet for renhold av kvernen.

Innklagde avviser kravet. De viser til at kvernen var rustet som følge av vannsøl eller fuktighet og at dette skyldes brukerfeil. De forklarer at tekniker anbefalte at kvern og sensor til kvern ble byttet. Når kvernen ruster jobber den hardere enn den normalt skal gjøre. Siden kvernen er en elektrisk del anbefales å «lette arbeidslast» på kvern slik at det ikke går ut over elektronikken. I tilsvar av 20.8.2019 hitsettes:

I kjøpskanalen, ved service oppdrag og reparasjon, og ved medfølgende bruksanvisninger kommer det klart frem hvordan maskinen skal brukes og hvordan den skal vedlikeholdes

«Med 15-års erfaring med salg og service av kaffemaskiner så er det dette en klar sak der kvernen har blitt utsatt for fukt- derav har kvernen rustet og problemet oppstått. Dette er ingen fabrikkfeil, og kan derfor ikke defineres som en garanti- eller reklamasjonssak. Maskinen er produsert slik at kvernen, ved normalt bruk, beskyttes ved at den ligger i et eget plastdeksel. Skulle det oppstå en lekkasje inne i maskin vil det ikke kunne komme inn vann til kvernen, eller inn i elektronikken.

I denne saken viser vi til tegn av at kvernen har blitt påvirket eksternt, der det påvises kaffe og vannsøl inne i maskinen. Det er ingen tegn til lekkasje i vannsystemet.

Av erfaring er det ikke alltid selve eieren som påfører skadene på maskinen. Noen ganger er det gjester eller andre som ga det, da de ikke er kjent med hvordan maskinen brukes. Hva som har skjedd i denne saken skal ikke vi bastant definere, men som nevnt over kan ikke produksjonen eller konstruksjon av maskin lastes for problemet.

I kjøpskanalen, ved service oppdrag og reparasjon, og ved medfølgende bruksanvisninger kommer det klart frem hvordan maskinen skal brukes og hvordan den skal vedlikeholdes. På nettet kan man laste ned bruksanvisninger, lese om tips og triks, og finne annen nyttig informasjon. I tillegg har serviceavdelingen egen telefonsupport man- fredag 09-16.»

Påstand

Klageren har nedlagt påstand om heving av kjøpet med tilbakebetaling av kr 6.000,-. Subsidiært kreves reparasjon av produktet.

Utvalget ser slik på saken

Saken gjelder et kjøp mellom en næringsdrivende og en forbruker, og forholdet reguleres derfor av forbrukerkjøpsloven 21.06.2002 nr. 34 (fkjl.), jf. lovens § 1.

Det følger av fkjl. § 16 første ledd bokstav a, jf. § 15 annet ledd bokstav b, at dersom ikke annet følger av avtalen, foreligger mangel dersom tingen ikke svarer til det som forbrukeren har grunn til å forvente når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper. Hvorvidt tingen er mangelfull skal vurderes ut fra forholdene ved leveringen, jf. fkjl. § 14 første ledd, jf. § 7 og § 18 første ledd. Det er i utgangspunktet klager som har bevisbyrden for at feilen kan føres tilbake til leveringstidspunktet. Utvalget oppfatter det som uomtvistet at det foreligger rust på kvernen og at dette er forårsaket av fukt. På bakgrunn av servicerapporten som innklagde har utarbeidet viser utvalget til opplysningen om at det er funnet kaffesøl i maskinen. Utvalget finner uansett at servicerapporten er tilstrekkelig for å legge til grunn som mest sannsynlig at rusten på kvernen skyldes fukt som har kommet til. Klageren har gjort gjeldende at kaffemaskinen har en mangel som følge av at den ikke tåler normal bruk. Han har ikke innhentet sakkyndig uttalelse som underbygger påstanden om at det er en svakhet i konstruksjon materiale.

Det er i utgangspunktet klager som har bevisbyrden for at feilen kan føres tilbake til leveringstidspunktet

Utvalget finner det ikke sannsynliggjort at fuktskaden skyldes en kjøpsrettslig mangel ved kaffemaskinen, og anser det som mest sannsynlig at feilen oppstod som følge av en ytre påvirkning som klageren bærer risikoen for. Spørsmålet er deretter om klageren har fått tilstrekkelig opplysninger om bruk og vedlikehold. Etter fkjl. § 16 første ledd, bokstav b er det en mangel når selgeren har forsømt å opplyse om forhold ved tingen eller dens bruk som han eller hun burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet. Det er også en mangel ved tingen hvis den ikke svarer til opplysninger som selgeren ved sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen eller dens bruk, dersom selgeren ikke viser at opplysningene før kjøpet er rettet på en tydelig måte, eller at de ikke har innvirket på kjøpet, jf. fkjl. § 16 første ledd, bokstav c.

Klageren har forklart at bruksanvisningen ble gitt på tysk. Han har imidlertid ikke anført at han ikke forstod hva som stod i den eller at han etterspurte bruksanvisning på norsk eller engelsk uten å få det. Tvert imot fremstår det som at klageren kunne nyttiggjøre seg av bruksanvisningen han fikk. Innklagde har vist til flere punkt om håndtering av vann/fukt på maskinen. Utvalget antar at fukt/vann kan medføre ulike typer feil og skader på en slik maskin og at det i dette tilfelle anses tilstrekkelig at det er gitt opplysning om hvordan vann og fukt skal håndteres ved bruk av maskinen. På bakgrunn av det ovennevnte finner utvalget det ikke sannsynliggjort at innklagde har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger i forbindelse med kjøpet, jf. fkjl. § 16 første ledd bokstav b og c.

Det fremgår av fremlagt e-post av 11.5.2017 at innklagde påtok seg 2 år garantiansvar. Av fkjl. § 18 a følger det at selgeren kan påta seg å svare for feil ved tingen som ikke er en mangel etter reglene i loven, og kan da fastsette hvilke krav forbrukeren kan gjøre gjeldende som følge av feilen. Selgeren kan også påta seg å svare i større utstrekning for en mangel enn etter reglene i loven. Har selgeren ved en garanti som nevnt i første ledd første punktum forpliktet seg til innenfor et visst tidsrom å svare helt eller delvis for tingens anvendelighet eller andre egenskaper uten å angi på en tydelig måte hvilke feil ved tingen selgeren svarer for og hvilke krav forbrukeren kan gjøre gjeldende som følge av feilen, foreligger det en mangel dersom tingen ikke svarer til selgerens forpliktelse. Dette gjelder likevel ikke hvis selgeren sannsynliggjør at feilen skyldes en ulykkeshendelse, feil håndtering eller annet forhold på forbrukerens side. Garantivilkår er ikke fremlagt for utvalget.

I mangel av nærmere vilkår, fremstår garantiforpliktelsen som uspesifisert, slik at den må anses å omfatte alle reparasjonsmodne feil som oppstår innenfor garantiperioden. Som det fremgår av drøftelsen ovenfor var sannsynlig årsak til rustskaden forhold på klagerens side. Han kan dermed heller ikke gis medhold på bakgrunn av garantien. Klageren gis etter dette ikke medhold i sine krav verken på bakgrunn av bestemmelsene om mangler eller garantien.

Artikkelen er tidligere publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 2/2022, som ble distribuert 19. april. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Powered by Labrador CMS