Foto: iStock
Foto: iStock

DEFEKT HOVEDKORT PC

JURIDISK: Forbrukerklageutvalget behandler kjøp som er regulert i forbrukerkjøpsloven. Et forbrukerkjøp er når en fysisk person (forbruker) kjøper en vare av en profesjonell selger (eks forhandler).

Publisert

Er det ikke et forbrukerkjøp vil Forbrukerklageutvalget avvise saken. Overgangen mellom et enkeltmannsforetak og en privatperson er kjernen i denne saken. Da det ikke kan dokumenteres at det er et forbrukerkjøp, blir den ikke behandlet i utvalget.

DEFEKT HOVEDKORT PÅ DATAMASKIN

Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler:

Klageren kjøpte den 13.12.2013 en datamaskin av innklagde for kr 8.495,-. Fakturaen var utstedt til «Tekniske tjenester XX», der XX er navn på person. Fakturaen lød totalt på kr 9.471,-. Klageren henvendte seg til innklagde den 18.3.2018 og opplyste at maskinen siden desember 2017 jevnlig hadde «krasjet med påfølgende blåskjerm». Videre opplyste klageren at problemet på dette tidspunktet hadde blitt mye større med opptil 10 blåskjermer i timen. Innklagde svarte klageren og informerte om at den aktuelle modellen kun hadde drivere til Windows 7 og 8.1, og ikke Windows 10 som klageren hadde installert. Den 6.5.2018 tok klageren igjen kontakt med innklagde og opplyste at selv om han hadde endret til Windows 8.1 hadde problemet vedvart ved at skjermdriveren krasjet. Det var ifølge klageren ikke lenger problemer med blåskjerm. Innklagde ba om at datamaskinen ble sendt inn til service og en tid senere fikk klageren epost fra innklagde med blant annet følgende informasjon:

«Kommentar: Bytte hovedkortDu har følgende alternativer:

  1. Repareres, for totalt kr 2.275,- inkl mva.
  2. Ikke repareres, returneres for kr 500,- inkl mva for   feilsøking etc.
  3. Ikke repareres, skrotes for kr 0,- inkl mva for feilsøking etc.»

Klageren anfører at det foreligger en mangel på datamaskinen ved at hovedkortet ikke fungerer. Klageren er av Forbrukerrådet oppfordret til å innhente en sakkyndig vurdering av forholdet. Innklagde anfører at klageren kjøpte datamaskinen gjennom sitt enkeltpersonforetak og at kjøpet således ikke er et forbrukerkjøp. Innklagde viser til at fakturaen er utstedt til foretaket. Etter at klageren gav innklagde tillatelse til å undersøke datamaskinen har innklagde opplyst at de har funnet fakturaer, regnskap og dokumenter for varetelling. Innklagde anfører at disse dokumentene er knyttet til foretaket og at det viser at formålet med kjøpet var å bruke datamaskinen i næringsvirksomhet. Klageren opplyser at datamaskinen ble kjøpt privat og at den var tiltenkt hans sønn som skole-PC. Videre opplyser han at hans foretak ble registrert som kjøper fordi han ikke kunne ha registrert to kontoer hos innklagde på samme epostadresse. Klageren har dokumentert at kjøpesummen ble belastet hans private konto. Han har videre opplyst at hans sønn har jobbet for foretaket ved tre anledninger gjennom skoleprosjekter og at sønnen da skal ha anvendt datamaskinen. Forbrukerrådet har oppfordret klageren til å innhente en bekreftelse fra eventuell regnskapsfører på at datamaskinen ikke er ført opp i regnskapet.

Påstand:

Artikkelen ble første gang publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 2/2019, som ble distribuert 10. april. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Artikkelen ble første gang publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 2/2019, som ble distribuert 10. april. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal reparere defekt hovedkort.

Utvalget ser slik på saken:

I henhold til forbrukerklageloven 17. februar 2017 nr. 7 § 1 første ledd, bokstav a, behandler Forbrukerklageutvalget saker om «kjøp av ting til forbruker». Etter forbrukerklageloven § 5 andre ledd, bokstav a, «skal» saker som faller utenfor virkeområdet i § 1 avvises. Det fremgår av forbrukerklageloven § 1 andre ledd, andre punktum at det med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Da det er på det rene at fakturaen er utstedt til foretaket finner utvalget at klageren er nærmest til å sannsynliggjøre at kjøpet ikke hovedsakelig ble gjort som ledd i næringsvirksomhet. Klageren har ikke etterkommet Forbrukerrådets anbefaling om bekreftelse fra regnskapsfører på at datamaskinen ikke fremkommer av regnskapet. Utvalget finner videre ikke å kunne legge særlig vekt på at kjøpesummen ble betalt fra klagerens private konto da konti for enkeltpersonforetaket og privatpersonen ofte vil være sammenfallende. Utvalget har etter dette kommet til at kjøpet faller utenfor forbrukerklageutvalgets virkeområde, slik det fremgår av § 1, og således må avvises på grunn av utvalgets manglende kompetanse. Saken avvises fra realitetsbehandling.

Powered by Labrador CMS