Foto: iStock
Foto: iStock

For varm datamaskin skrur seg av

JURIDISK: For at det skal være en mangel, så må det være en såkalt «iboende svakhet» i produktet.

Publisert

En ytre påvirkning vil ikke dekkes av mangelsbegrepet. Ytre påvirkning kan være blant manglende vedlikehold eller temperatur, noe blir sentralt i denne saken.

SAKEN GJELDER: KLAGE OVER AT DATAMASKINEN BLIR FOR VARM OG SKRUR SEG AV

Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler

Den 2.9.2013 kjøpte klageren en datamaskin av innklagde forhandler. Av fremlagt kvittering fremgår det at klageren betalte kr 7.695,- for datamaskinen, kr 786,- for Windows 7, kr 349,- for installasjon av operativsystem samt kr 134,40,- for porto. Til sammen betalte klageren kr 8.998,- til innklagde. Klageren hevder at datamaskinen er mangelfull. Han anfører at han har hatt problemer med at datamaskinen har skrudd seg av mange ganger på grunn av varme. Klageren hevder at problemet har vært tilstede fra han mottok datamaskinen. Han anfører at han har reklamert på datamaskinen fire ganger og at han har levert den til innklagde tre ganger. Klageren forklarer at han etter dette sendte datamaskinen til et tredjepartsverksted, for at de skulle undersøke den. Klageren hevder at det er feil i datamaskinens kjølesystem og at datamaskinen ikke tåler vanlig bruk. Han fremholder at han har utført normalt vedlikehold, herunder fjernet støv fra viften. Klageren har fremlagt servicefakturaer fra innklagde av 10.2.2015, 29.11.2016 og 16.1.2017. Av førstnevnte faktura fremgår det følgende:

«Undersøkt PC. Byttet defekt harddisk. Installert Windows og drivere. HDMI testet OK. Store mengder støv fjernet fra kjølesystemet. Batteri og lading testet OK. PC returneres.»

På faktura av 29.11.2016 står det skrevet følgende: «Reklamasjon. Skifte defekt kamera og viften. Masse støv. RAM + HDD test ok. Test kamera ok.  Oppdatert win 10 og installere drivers. PC støtter ikke W10. Test hvilemodus og dvalemodus ok. Test batteri ok. PC test ok.»

Av faktura av 16.1.2017 fremgår det følgende:

«Memtest OK. Disk test OK. Stresstest OK. Finner ingen feil. Legger ved bilde av oppetid. PC har stått på i over 1 døgn uten problemer.»

Videre har klageren fremlagt uttalelser av 31.7.2017 og 2.8.2017 fra verkstedet. I uttalelsen av 31.7.2017 skriver de følgende:

«(…) Vi har nå testet og kommet til en konklusjon vedrørende maskinen. Etter en liten stund på full last kom maskinen raskt opp i en prosessortemperatur på over 90 grader i et ganske så kjølig verkstedlokale. Denne økte gradvis oppover fram til 98 grader før vi slo den av og demonterte kjøleløsningen. Vi renset denne, fjernet gammel kjølepasta og satte på nytt. Deretter monterte vi kjøleløsningen på plass igjen og startet maskinen opp igjen. Denne gang gikk temperaturen ned ca 20 grader på full last, som vil si 75 grader. Dette mener vi fortsatt er altfor høyt i et kjølig lokale, og derfor er vår mening at kjøleløsningen plassert i denne modellen ikke er god nok til å effektivt kunne fjerne varmen laget av prosessor og grafikkbrikke. Selve løsningen er ikke defekt, men heller ikke effektiv nok. Når maskinen kommer opp i 75 grader når maskinen er støvfri i et kjølig lokale, er det bare et spørsmål om tid eller en temperaturforskjell som skal til for at maskinen igjen går for varm. Vårt standpunkt er derfor at med mindre kjøleløsningen byttes ut med noe som flytter varmen vekk kjappere vil problemet fortsette å oppstå, og vil være et reklamasjonsgrunnlag etter vår mening.»

Videre skriver verkstedet følgende i uttalelsen av 2.8.2017:

«(…) En PC som når disse temperaturene under optimale forhold og beviselig har nådd throttlingtemperatur på over 100 grader (hvor den slår seg av) mangfoldige ganger etter en tids bruk har ikke god nok kjøling etter vår mening. Dette burde i grunn si seg selv. Vi understreker også at temperaturene vi når er under optimale forhold der vi nettopp har renset kjøleløsningen og er i veldig kjølige omgivelser. Flytter vi maskinen til normal romtemperatur øker nok temperaturen tilsvarende. Temperaturene i seg selv på full last er ikke så altfor ille, men når dette kombineres med at kjøleløsningen ikke klarer å holde temperaturene på dette nivået når temperaturen i rommet øker litt, eller det samler seg ørlite grann støv i vifteutgangen blir vår mening at dette ikke holder mål. Dermed når prosessor 100 grader etter relativt korte perioder med bruk og PC slås av. Andre maskiner vi har inne med samme prosessor/grafikkbrikke og alder har også høye temperaturer, men på disse maskinene er det større kjøle-elementer for grafikk og prosessor så vi har ikke opplevd at disse kan sammenliknes med det vi ser på din PC. Så joda, dersom temperaturene hadde stabilt kun vært på 75 grader på 100% last over tid, ville det vært innenfor marginene for slitasje som selger nevner. Problemet er bare at når PC brukes under normale forhold over tid går den langt over dette og deretter nesten rett til 100 grader som du nå har erfart flere ganger. Vi har som sagt utbedret kjølingen i maskinen, så den vil ikke slå seg av lenger nå med det første, men problemet vil nok like fullt vende tilbake igjen om noen måneder slik det er nå da marginene blir så små.(…)»

Utvalget har i denne vurderingen sett hen til at kjølefunksjonen påvirkes av ytre forhold som romtemperatur og vedlikehold og at servicefakturaene viser at det flere ganger har vært problemer med støv i viften

Det er også fremlagt kvittering av 31.7.2017 fra verkstedet på kr 650,- for servicediagnose og rapport, samt fraktemballasje. Videre er det fremlagt kvittering av 9.12.2017 på kr 160,- for frakt av datamaskinen tilbake til klageren etter utført undersøkelse. Erstatningskravet refererer seg til undersøkelse av datamaskinen hos verkstedet. Innklagde avviser klagerens krav. De hevder at første gang det oppstod feil med datamaskinen så ble det byttet en defekt harddisk kostnadsfritt for klageren. Andre gangen klageren reklamerte skal det ha blitt byttet defekt vifte, samt at datamaskinen skal ha blitt rengjort for støv. Innklagde hevder at deres verksted imidlertid ikke fant noe feil ved datamaskinen den tredje gangen klageren reklamerte. De anfører at en datamaskin må renses for støv en til to ganger i året for at kjølepasta skal fungere og for at datamaskinen ikke skal gå varm. Innklagde hevder at tredjepart verkstedet har byttet ut kjølepastaen og deretter dokumentert at datamaskinen nå fungerer som den skal. De hevder at det er dokumentert at maskinen har god nok kjøleløsning så lenge den blir vedlikeholdt. Innklagde viser til linker med tester av datamaskinen. Innklagde fremholder at de har to avhjelpsforsøk.

Påstand

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale ham kr 8.500,- i hevingsoppgjør. Subsidiært kreves omlevering. Atter subsidiært kreves et skjønnsmessig prisavslag. I alle tilfeller krevers også erstatning på kr 700,-, samt renter.

Utvalget ser slik på saken

Saken gjelder et kjøp mellom en næringsdrivende og en forbruker, og forholdet reguleres derfor av forbrukerkjøpsloven 21. juni 2002 nr. 34 (fkjl.), jf. lovens § 1. Det fremgår av fkjl. § 15 første ledd at tingen skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen. Videre følger det av fkjl. § 15 andre ledd bokstav b at tingen skal svare til det som forbrukeren har grunn til å forvente ved kjøp av en slik ting når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper. Hvorvidt tingen er mangelfull skal vurderes ut fra forholdene ved leveringen, jf. fkjl. § 18 første ledd, jf. § 14 og § 7. På bakgrunn av uttalelsene fra tredjepart verkestedet, finner utvalget det sannsynliggjort at kjølefunksjonen på datamaskinen fungerer dårlig og at dette medfører at datamaskinen slår seg av når den blir for varm. Utvalget finner det imidlertid ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at dette problemet kan føres tilbake til forhold som forelå ved leveringen. Utvalget har i denne vurderingen sett hen til at kjølefunksjonen påvirkes av ytre forhold som romtemperatur og vedlikehold og at servicefakturaene viser at det flere ganger har vært problemer med støv i viften. Utvalget har også sett hen til datamaskinens alder, at feilen ikke ble påklaget før ett og ett halvt år etter kjøpet, samt at datamaskinen var nesten fire år gammel da tredjepartsverkstedet undersøkte den. Utvalget finner dermed ikke å kunne utelukke at problemet skyldes ytre påvirkning. Etter dette finner utvalget det ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at det foreligger en kjøpsrettslig mangel ved datamaskinen som kan føres tilbake til leveringen, jf. fkjl. § 18 første ledd, jf. § 14 og § 7. Klageren gis dermed ikke medhold i sine krav.

Powered by Labrador CMS