Foto: iStock
Foto: iStock

ØDELAGT BENKEPLATE

JURIDISK: For at det skal være en mangel, må det være en feil på produktet ved leveringstidspunktet. Det er et sentralt spørsmål i denne saken.

Publisert Sist oppdatert

Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler:

Klageren kjøpte den 15. desember 2010 en rekke produkter av innklagde, via kjøkkenforhandler, for totalt kr. 75.700,-, blant annet en integrert oppvaskmaskin for kr. 6.999,-.

Klageren kontaktet innklagde i 2012 og opplyste om feil på oppvaskmaskinen. Det er fremlagt en arbeidsrapport av 21. mars 2012 fra verksted på kr. 1.245,86,- hvor det fremgår at symptomene/feilene var følgende:

«Vasker ikke rent, og det damper ut av døra, blitt skade på benkeplate og møbeldør».

Av rapporten fremgår det videre at det ble «Byttet pakning i dør», og at klager skulle sende skriftlig klage til innklagde.

Etter at klageren sendte sin klage, ble partene enige om at innklagde skulle besørge ny møbelfront og benkeplate, samt ny oppvaskmaskin. Innklagde sendte en e-post den 31.januar 2014 til kjøkkenforhandler, hvor de opplyste at de hadde hatt «en uheldig kunde som har hatt damp/vann skader som skyldes oppvaskmaskin. Møbelfront og benkeplate er skadet og må byttes». I e-posten ba de om bistand for installering og montering av møbelfront og benkeplate, for innklagdes regning.

Kjøkkenhandler aksepterte innklagdes anmodning ved en e-post 5. februar 2014, og det ble besørget utbytting av benkeplate og front. Det er fremlagt en udatert faktura fra montør på kr. 8.862,50 utstedt til innklagde, som blant annet gjelder «Demontering og Remontering av 4 stk standardplater + 1 stk oppv.maskin». Klageren fikk videre levert en ny oppvaskmaskin av innklagde, jf. fremlagt kvittering av 31. desember 2015 utstedt av verksted, hvor det fremgår «levert og montert ny maskin».

Klageren kontaktet innklagde på ny i november 2017 og opplyste om at benkeplaten var blitt skadet igjen. Det ble tatt bilder av skadene, som innklagde videresendte til eget hovedkontor for nærmere vurdering.

Det er fremlagt en faktura av 19. mars 2018, (med servicedato 15.november 2017) fra verksted, hvor følgende fremgår:

«Damper fra maskin, er blitt flekker på benkeplata.

(….)

Arbeidsrapport:

Skadet benkeplate. Kommer ikke noe damp under bruk. Kunde har hatt besøk av kjøkkenmontør som mener plate må skiftes.

Byttet pakning og hengsler»

Klageren reklamerte over kjøpet ved brev datert 5. mars 2018. I brevet opplyste han at damp fra oppvaskmaskinen hadde skadet benkeplaten, og han fremsatte krav om å få byttet platen snarlig. Klageren forklarer at innklagde avviste reklamasjonen ved e-post 7. september 2018, og at han ble henvist til Forbrukerrådet.

Det er fremlagt en utskrift av brukerveiledning for oppvaskmaskinen. Det er videre fremlagt en artikkel fra Dinside.no, kalt «En av to benkeplater i laminat holder ikke mål», hvor det fremgår at visse typer benkeplater sprekker når de utsettes for damp.

Klageren ble ved Forbrukerrådets brev datert 23. april 2019 oppfordret til å innhente en sakkyndig uttalelse i saken.

Klageren har fremlagt en takstrapport av 17. juni 2019 kalt «Fuktskade benkeplate kjøkken».  Fra rapporten hitsettes:

«Observasjoner

Benkeplate har i et område på ca. 2X5 cm, på undersiden ned mot høyre side av oppvaskmaskinen, en synlig svellskade. Den bygger ca. 2-3 mm. Ifølge kunde har svellskaden vært uforandret siden pakning på oppvaskmaskindør ble byttet i 2018. Det bemerkes at benkeplatens underside i området ved oppvaskmaskinen er dekket med fuktsikker teip. Svellskaden ligger rett utenfor området med teip.

Det bemerkes at ytre gummilist ikke tetter i oppvaskmaskinens øvre ytterhjørner. Anbefaler at forholdet kontrolleres nærmere.

Se for øvrig vedlagte bilder.

Konklusjon

Svellskade underside benkeplate skyldes med stor sannsynlighet damplekkasje fra oppvaskmaskin grunnet utett pakning på denne.»

Klageren har fremlagt en faktura med fakturadato 19. juni 2019 på kr. 3.500,- for innhenting av takstrapport.

Det er videre fremlagt et pristilbud av 18. juni 2019 på kr. 21.750,- for demontering og remontering av benkeplater, utstedt av kjøkkenleverandør.

Klageren anfører på denne bakgrunn at oppvaskmaskinen er mangelfull og han krever prinsipalt heving og at innklagde betaler kr. 6.999,- og at innklagde betaler erstatning på kr. 25.250,-. Subsidiert krever han et prisavslag på kr. 6.999,- og at innklagde betaler erstatning på kr. 25.250,-. Det kreves atter subsidiert omlevering, og atter atter subsidiært utbedring.

Klageren forklarer at han har fått skader på benkeplaten som følge av overdreven damp fra maskinen. Han viser for øvrig til fremlagt takstrapport. Klageren gjør videre gjeldene at innklagdes utbedring og erstatning tilknyttet den første maskinen må anses som en erkjennelse av feilene han nå påberoper seg.

Innklagde bestrider klagerens anførsler og viser til at maskinen er mangelfull. Innklagde bemerker at klagerens opprinnelige kjøp ble gjort i 2010, snart ti år siden. Grunnet flere klager over dårlig vaskeresultat og damp, valgte innklagde i reklamasjonstiden å omlevere til en annen modell. De viser til at klage over damp er samme problem som han reklamerte over med den gamle maskinen, og de understreker at verkstedet har undersøkt produktet, uten å få frem damp som noe problem under vaskeprosessen. Innklagde anfører at dampen trolig oppstår når klageren åpner døren etter at vaskeprosessen er ferdig, og at det da vil være normalt at det kommer ut damp. De viser til fremlagt utskrift av brukerveiledningen, hvor det fremgår under punkt 8: «Vær forsiktig når du åpner døren: Varm damp kan strømme ut».

Innklagde viser for øvrig til fremlagt artikkel fra Din Side, hvor det fremgår at det er gjort tester på flere ulike benkeplater med nedslående resultater. Innklagde minner om at det generelt vil være et godt råd å åpne døren til oppvaskmaskinen helt etter at vaskeprosessen er ferdig, slik at dampen fordeler seg, og ikke går rett mot undersiden av benkeplaten., slik den vil gjøre dersom døren står på gløtt. Innklagde gjør gjeldene at skadene som har oppstått på benkeplaten er et resultat av brukerfeil, kombinert med at benkeplaten ikke tåler normal damp fra oppvaskmaskinen. De ønsker derfor ikke å etterkomme nok et krav om erstatning.

Forbrukerklageutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og satt seg inn i disse.

Påstand

Klageren har nedlagt prinsipal påstand om heving og at innklagde skal betale et hevingsoppgjør på kr. 6.99,-, samt erstatning på kr. 25.250,-. Klageren har nedlagt subsidiær påstand om at innklagde skal betale et prisavslag på kr. 6.999,- og erstatning på kr. 25.250,-. Atter  subsidiært krever klageren omlevering, og atter atter subsidiært utbedring. Klageren krever renter i alle tilfeller.

Utvalget ser slik på saken

Saken gjelder et kjøp mellom en næringsdrivende og en forbruker, og forholdet reguleres derfor av forbrukerkjøpsloven 21. juni 2002 nr. 34 (fkjl), jf. lovens § 1.

Utvalget viser videre til at i foreliggende sak har samme type benkeplate fått fuktskader to ganger, fra to ulike oppvaskmaskiner

Det er klageren som har bevisbyrden og som må sannsynliggjøre de omstendigheter han begrunner sine krav med.

Utvalget finner innledningsvis grunn til å bemerke at det ikke deler klagerens oppfatning av at innklagde har erkjent at fuktskadene på benken er et resultat av en mangel ved maskinen, på bakgrunn av at de tidligere har omlevert ny maskin og besørget demontering og remontering av nye benkeplater. Utvalget tar deretter stilling til hvorvidt det foreligger en mangel ved oppvaskmaskinen.

Basert på dokumentasjonen i saken, herunder fremlagt takstrapport, legges til grunn som sannsynliggjort at det er oppstått en svellskade på undersiden av benkeplaten, og at denne skyldes damp fra oppvaskmaskinen.

Et misligholdskrav forutsetter imidlertid at klageren sannsynliggjør at det forelå feil på ved maskinen på leveringstidspunktet i desember 2015. I takstrapporten av 17. juni 2019 konkluderes det med at svellskaden på undersiden av benkeplate «skyldes med stor sannsynlighet damplekkasje fra oppvaskmaskin grunnet utett pakning på denne». Rapporten sier likevel ingenting om hvorvidt pakningen må antas og vært utett på leveringstidspunktet. Av fremlagt kvittering av 19. mars 2019 fra verksted fremgår det at pakningen ble byttet i november 2017, men det fremgår også at det ikke kom noe damp under damp. Til dette kommer at skaden etter sin karakter også kan skyldes klagerens bruk av maskinen, herunder at døren har stått på gløtt etter endt program, og/eller egenskaper ved benkeplaten. Utvalget bemerker i denne sammenhengen at fremlagt artikkel fra Din Side opplyser at en av to benkeplater i laminat sveller og sprekker når de utsettes for damp/fuktighet, uten at dette forklares med feil med oppvaskmaskinen. Utvalget viser videre til at i foreliggende sak har samme type benkeplate fått fuktskader to ganger, fra to ulike oppvaskmaskiner. På denne bakgrunn er utvalget kommet til at det ikke anses sannsynlig at det foreligger en kjøpsrettslig mangel som kan føres tilbake til kjøpstidspunktet.

Klagen kan da ikke føre frem.

Artikkelen ble første gang publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 6/2020, som ble distribuert 23 november. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Artikkelen ble første gang publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 6/2020, som ble distribuert 23 november. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.

 

Powered by Labrador CMS