MOBILEN IKKE HELSEFARLIG

En omfattende ny norsk rapport om elektromagnetisk stråling konkluderer med at mobiltelefonen ikke er helsefarlig.

Publisert Sist oppdatert

Det har de siste ti årene vært en rivende utvikling i bruken av trådløs kommunikasjonsteknologi, og ulike grupper har stilt spørsmål om elektromagnetisk stråling kan ha en negativ innvirkning på folks helse.

Nå er det kommet en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet. Den forrige store norske rapporten kom i 2003, og departementene mente derfor at det var behov for en gjennomgang av kunnskapsstatus og av hvorvidt den norske forvaltningen er i tråd med kunnskapsstatus. De ønsket også en redegjørelse for mulige usikkerheter i vurderingen og av forvaltningsmessige konsekvenser.

Fra mobiler til basestasjoner

Det er viktig at det utarbeides egnet informasjon til detaljhandel og underleverandørene

I tillegg til en vurdering av forskning som har studert helseeffekter, ble det i forkant av arbeidet med denne rapporten også gjennomført et måleprogram for å kartlegge eksponering for radiofrekvente felt fra basestasjoner for mobiltelefoni, trådløse nettverk, kringkastingssendere med mer.

Fordi eksponeringen til daglig ligger langt under ICNIRPs (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) anbefalte referanseverdier, er det ikke grunn til å anta at den lave eksponering vi er utsatt for i dagliglivet i Norge er forbundet med helserisiko. På dette grunnlaget anser ekspertgruppen at befolkningen generelt er godt beskyttet mot uønskete helseeffekter fra radiofrekvent eksponering.

– Det er gledelig at vi nå har fått en stor, norsk undersøkelse som viser at elektromagnetisk stråling ikke er farlig. Vi vet at det likevel er en del forbrukere som er opptatte av dette spørsmålet, og forhandlere kan i disse tilfeller blant annet henvise til mobiletelefoner med lav SAR-verdi samt anbefale bruk av håndsfri, sier Jan Røsholm, administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Ekspertgruppen mener at vår kunnskap om eksponeringen som befolkningen utsettes for i dagliglivet, er basert på realistiske målinger. Når det gjelder mulige helsefarer ved eksponering for svake radiofrekvente felt, foreligger det mange studier utført med ulik metodikk.

Ingen økt kreftfare

Forskerne konkluderer med at de tilgjengelige dataene tyder samlet sett ikke på noen sammenheng mellom eksponering for RF-felt fra egen mobiltelefon og verken hurtigvoksende eller langsomt voksende svulster, eller andre kreftformer som leukemi.

Spesielt for helseskader av mer alvorlig karakter, som kreft og effekter på nervesystemet, er det utført mange studier, både med dyr og med mennesker. Mange av de eksperimentelle studiene har benyttet eksponering med svake RF-felt, som er relativt høye sammenliknet med reell eksponering i dagliglivet. – Det er neglisjerbar usikkerhet i risikovurderingen knyttet til andre kilder, som basestasjoner, trådløse nettverk, TV-sendere og andres bruk av mobiltelefon. Samlet sett er usikkerheten i risikovurderingen derfor liten, heter det i rapporten.

Leverandører og forhandlere

Egen bruk av mobiltelefon gir den relativt sett høyeste eksponering for allmennheten. Dersom personer ønsker det, er det svært enkelt å redusere eksponeringen.

Mobilleverandørene kan utstyre alle telefoner med håndfri-sett og gi informasjon om SAR-verdi og betydningen for eksponering av å benytte håndfri. Forhandler bør ha opplysning om SAR-verdi for alle nye mobiltelefoner tilgjengelig for kunden.

Forbrukerartikler med lave sendestyrker (< 100 mW) representerer så lav eksponering at tiltak er unødvendig. Bransjen bør utarbeide informasjon som inneholder opplysninger om eksponering, og om at økt avstand gir lavere eksponering.

– Det er viktig at det utarbeides egnet informasjon til detaljhandel og underleverandørene som står for salg av forbruksartikler og installasjon av basestasjoner og antenner slik at informasjonen kan brukes i møte med allmennheten, sier forskerne.

Utilsiktede konsekvenser

Til tross for flere undersøkelser som viser at dagens nivå av elektromagnetisk stråling ikke er helseskadelig, noen kommuner har i rollen som eiere av bygg lagt seg på en strengere praksis når det gjelder plassering av basestasjoner enn det som følger av reglene om strålevern.

Enkelte kommuner tillater derfor ikke installering av basestasjoner for mobiltelefoner på eller i umiddelbar nærhet av kommunens egne skoler og barnehager.

Resultatet av en slik praksis kan imidlertid være at brukere av mobiltelefoner ved disse bygningene i realiteten får økt eksponeringen fra egen mobiltelefonbruk på grunn av dårligere dekningsgrad, heter det i rapporten.

Powered by Labrador CMS