Foto: iStock

KOMBIMASKIN UTEN LOFILTER

JURIDISK: En kunde har krav på å få en del opplysninger rundt produktet. Om dette ikke skjer, og de manglende opplysningene hadde påvirket kundes valg, vil det være en mangel. Det er et tema i denne saken.

Publisert

Saken gjelder: Kombimaskin med manglende lofilter

Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler:

Klageren kjøpte 07.06.19 en kombinasjonsvaskemaskin for kr 7.599,- av innklagde 1 (nettbutikk). Frakten kostet kr 695,- og totalbeløpet på kr 8.294,- er betalt. Klageren fikk renovert badet våren 2019. I forbindelse med renoveringen fikk hun satt inn kombinasjonsmaskinen på badet. Hun hadde også beholdt sin eldre vaskemaskin. Den 15.07.19 og utover høsten ble badet tidvis oversvømt. Klageren hevder det tok noe tid før hun fant ut hva som var årsaken. Klageren trodde problemet kom på grunn av at det ble for mye vann i avløpet når den nye kombinasjonsmaskinen og den eldre vaskemaskinen tømte seg samtidig, og hun fikk da entreprenøren som var ansvarlig for renoveringen av badet, til å se på forholdet. Problemet fortsatte imidlertid, og entreprenøren gjorde forskjellige endringer i håp om å eliminere problemet. Klageren beskriver problemet som at badet kunne bli oversvømt flere ganger om dagen noen ganger, mens andre ganger kunne det ta en måned mellom hver gang. Entreprenøren kontaktet et annet rørleggerfirma som tok over saken, og som også forsøkte forskjellige utbedringer uten at problemet ble løst. Det ble etter hvert klart at feilen bare oppstod når kombinasjonsmaskinen var i bruk. Ifølge klageren kontaktet rørleggeren produsenten og diskuterte problemet med en tekniker der. Ifølge klageren sa teknikeren at problemet var kjent, og at det skyldes at lo spyles ut i avløpsvannet og at vannlåsen tettes, noe som igjen resulterer i oversvømmelse.

Rørleggeren til klageren konkluderte da med at det ikke var noe mer vedkommende kunne bidra med. Klageren hevder hun kontaktet innklagde 1 den 01.06.2020 for å fremme et krav om heving av kjøpet. Klageren har ikke fremlagt noen reklamasjon, og hun forklarer dette med at hun ikke fikk en kopi av reklamasjonen hun sendte inn. Klageren skrev uansett i en chat med innklagde 1 den 05.06.2020 at hun ønsket å heve kjøpet, og i e-post 17.06.2020 ble hevingskravet repetert. Innklagde 1 sendte dernest en epost hvor de informerte om at de hadde kontaktet produsenten av kombinasjonsmaskinen, og at de hadde bestilt service hos produsenten. En servicetekniker undersøkte maskinen 17.10.2020. Han anbefalte at vannlåsen ble fjernet og at det burde settes inn liggende S-formet avløpsrør for å løse problemet, ettersom loen som spyles ut da ikke ville sette seg fast. Klageren ønsket ikke å fjerne vannlåsen, og anså løsningen med at maskinen skulle skylle ut store mengder lo ut i rørene som uakseptabel fordi det medførte en risiko for at rørene tetter seg et annet sted i røropplegget. Klageren hevder maskinen ikke egner seg til det formålet den er ment å brukes til. Klageren viser til at hun ikke kan bruke tørketrommelfunksjonen på kombinasjonsmaskinen uten risiko for oversvømmelse. Klageren hevder det ikke kan være meningen at hun må bygge om for å unngå oversvømmelse på et helt nyrenovert bad. Klageren har også vist til at hun ikke ble informert om problemet da hun kjøpte maskinen og at det heller ikke er nevnt i bruksanvisningen til maskinen. Klageren fremholder at hun aldri ville kjøpt maskinen om hun hadde vært klar over begrensningene/forutsetningene ved maskinen. Klageren kontaktet 17.12.2020 Oslo kommune avdeling vann og avløp. Klageren stilte følgende spørsmål:

Utvalget mener at hevingsvilkåret er oppfylt i denne saken, og vektlegger særlig at mangelen ikke lar seg utbedre på kurant måte

«Produsent sier at det ikke er noe galt med maskinen og at løsningen er å droppe vannlåsen, noe som for så vidt vil fungere. Men vi er bekymret for hva som kan skje med rørene fra leiligheten, ut til kommunale rør og for så vidt i kommunale rør med all denne loen. Er dette noe man trenger å være engstelig for? Hvordan ser Vann og avløpsetaten på denne problemstillingen? Kan dette skape problemer for dere hvis kombimaskiner blir en mere utbredt greie?»

Oslo kommune, besvarte eposten 24.12.2020 og skrev da det følgende:

«I utgangspunktet er det slik at det eneste som skal inn i avløpet er skittent vann og toalettpapir. Våre avløspumper får problemer hvis det blir for store mengder av annet - og særskilt da saker som ikke oppløses i vann. Vi har ikke tatt stilling til hva vi vil gjøre dersom kombimaskiner blir mer utbredt, og ønsker derfor ikke komme med en uttalelse knyttet til det annet enn hva jeg har nevnt tidligere.»

Klageren krever på bakgrunn av det ovennevnte heving av kjøp med tilbakebetaling av kr 8.294,-. Innklagde 1 avviser kravet og hevder det ikke er noe feil med maskinen. Innklagde 2 (leverandøren) avviser også kravet og viser til at maskinen må renses minst en gang i måneden. Innklagde 2 avviser også at de er riktig adressat for hevingskravet og henviser klageren tilbake til innklagde 1.

Påstand:

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale henne kr 8.294,- i hevingsoppgjør. Subsidiært krever klageren kr 8.294,- i prisavslag. For begge tilfeller kreves renter.

Utvalget ser slik på saken:

Klageren kjøpte den omtvistede maskinen hos innklagde 1. Saken gjelder dermed et kjøp mellom en næringsdrivende og en forbruker, og forholdet reguleres derfor av forbrukerkjøpsloven. Det følger at forbrukeren kan gjøre sitt mangelskrav mot selgeren gjeldende mot et tidligere yrkessalgsledd for så vidt tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldende av selgeren. Avtale i tidligere salgsledd som innskrenker selgerens eller en annen erververs krav, kan ikke gjøres gjeldende overfor forbrukerens krav etter første ledd i større utstrekning enn det som kunne vært avtalt mellom forbrukeren og selgeren. Innklagde 2 er tidligere salgsledd (leverandør), og forholdet mellom klager og innklagde 2 reguleres etter dette også av forbrukerkjøpsloven. Det følger av loven at tingen skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen. Videre fremgår det at tingen skal svare til det som forbrukeren har grunn til å forvente ved kjøp av en slik ting når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper. I motsatt fall foreligger det en mangel. En mangel foreligger også hvis selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold ved tingen eller dens bruk som han eller hun burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet. Likeledes foreligger en mangel hvis tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren eller selgerens representant i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen eller dens bruk, dersom selgeren ikke viser at opplysningene før kjøpet er rettet på en tydelig måte, eller at de ikke kan ha innvirket på kjøpet. Hvorvidt kombinasjonsmaskinen er mangelfull skal vurderes ut ifra forholdene ved leveringen. Partene er enige i at kombinasjonsmaskinen mangler lofilter og at maskinen derfor skyller ut lo med avfallsvannet. Uenigheten ligger i om dette er en feil som kan utgjøre en mangel ved produktet. Etter utvalgets mening er konsekvensen av at maskinen ikke har lofilter så stor for klageren at det må forventes at hun fikk nærmere informasjon om dette før hun kjøpte maskinen, slik at hun kunne tatt et informert valg om hun fortsatt ønsket å kjøpe maskinen. Opplysningen om at maskinen mangler lofilter og at vannlås og avløpsrør dermed vil kunne tettes og medføre lekkasje, er således en tilbakeholdt opplysning. I den grad jevnlig rensing vil kunne minske problemet, burde det uansett vært opplyst om et slikt behov. Ifølge klageren selv ville hun aldri kjøpt maskinen dersom hun hadde denne kunnskapen, og unnlatelsen av å informere om dette utgjør dermed en mangel. For så vidt gjelder innklagede nr. 2, kan direktekrav bare fremsettes «for så vidt tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldende av selgeren», jf. fkjl. § 35. Opplysningssvikten er ikke nødvendigvis parallell i de to omsetningsleddene, og utvalget har her ikke tilstrekkelige opplysninger for å konkludere om det også i kontraktsforholdet mellom innklagede nr. 1 og 2, foreligger et kontraktsbrudd. Innklagede nr. 2 blir dermed å frifinne. Et eventuelt regressoppgjør mellom innklagde 1 og innklagde 2 faller utenfor utvalgets kompetanse. Heving av kjøpet krever at mangelen ikke er uvesentlig. Utvalget mener at hevingsvilkåret er oppfylt i denne saken, og vektlegger særlig at mangelen ikke lar seg utbedre på kurant måte. Klager skal også ha prøvd rensing, men uten at det har hjulpet. Ved heving skal det mottatte tilbakeføres. Hvordan kjøpsgjenstanden tilbakeføres er ikke avklart i lovteksten, men i NOU 1993:27 s. 149 fremkommer det at:

"Kjøperen må normalt kunne nøye seg med å stille gjenstanden til selgerens disposisjon på sin egen bopel. Han plikter således ikke å besørge og bekoste den sendt tilbake til selgeren".

Innklagde 1 plikter etter dette å betale kr 8.294,- til klageren, mot at den påklagde kombinasjonsmaskinen stilles til den innklagdes disposisjon. I tillegg tilegnes klager renter.

Artikkelen er tidligere publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 1/2023, som ble distribuert uke 8. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Powered by Labrador CMS