Foto: iStock

MANGELFULL UNDERSØKELSE AV FJERNKONTROLL?

JURIDISK: I denne saken er spørsmålet om et produkt er mangelfullt. Kunden hadde satt inn feil batteri, og fjernkontrollen fungerte ikke. Det ble påstått fuktskade fra selgers side.

Publisert Sist oppdatert

Når «riktige» batteri ble satt inn fungerte produktet, og kunden mener at dette burde selger avdekket. Han krever derfor å få dekket kostnaden til ny fjernkontroll.

SAKEN GJELDER: MANGELFULL UNDERSØKELSE AV FJERNKONTROLL?

Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler:

Klageren kjøpte 24.11.2012 en TV inkludert fjernkontroll av innklagde for kr 7.995,-. Faktura er fremlagt. Klageren oppdaget 5.10.2017 at fjernkontrollen var defekt. Han oppsøkte innklagdes kundeservice 10.10.2017. På kjøpsfakturaen har en av innklagdes ansatte skrevet for hånd: «Testet defekt fjernkontroll 10.10.2017.»

Det er følgelig ikke sannsynliggjort kjøpsrettslig mangel ved fjernkontrollen

Ifølge klageren avviste innklagde at fjernkontrollen var ment å ha en levetid på fem år, og avslo klagerens krav om å erstatte fjernkontrollen. Klageren kjøpte derfor en ny fjernkontroll til kr 299,-. Kvittering fra innklagde datert 10.10.2017 er fremlagt i saken. Etter at saken ble brakt inn for Forbrukerrådet, avviste innklagde klagen med begrunnelsen at fjernkontrollen var tydelig fuktskadet. Ifølge innklagde kontrollerte deres avdelingsleder på «Lyd & Bilde» fjernkontrollen, og han kan angivelig bekrefte at den var kraftig utsatt for ytre påvirkning med masse flekker etter væske. Klageren anførte at fukt var en ny påstand fra innklagdes side, da kundeservice kun hadde konstatert at fjernkontrollen ikke virket. Kundeservice hadde ikke åpnet fjernkontrollen, og klageren bestrider at den hadde vært utsatt for fukt eller væske, og at den hadde ytre tegn til fuktskade. I etterkant av dette fant klageren ut at feilen skyldtes en «batch» med dårlige batterier fra Biltema, som han hadde satt i fjernkontrollen. Han hevder imidlertid at innklagde ikke hadde «målt på batterier», kun avvist ham med at fjernkontroller ikke kan forventes å vare lengre enn seks måneder til ett år. Han mener innklagde burde oppdaget denne enkle feilen. Etter at han hadde satt inn Duracell-batterier, hadde fjernkontrollen virket umiddelbart. På dette grunnlag krever klageren erstatning med kr 299,-.

Påstand:

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale ham erstatning med kr 299,-.

Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder et kjøp mellom en næringsdrivende og en forbruker, og forholdet reguleres derfor av forbrukerkjøpsloven 21.06.2002 nr. 34 (fkjl.), jf. lovens § 1. Det følger av fkjl. § 16 første ledd bokstav a, jf. § 15 annet ledd bokstav b, at dersom ikke annet følger av avtalen, foreligger mangel dersom tingen ikke svarer til det som forbrukeren har grunn til å forvente når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper. Hvorvidt tingen er mangelfull skal vurderes ut fra forholdene ved leveringen, jf. fkjl. § 14 første ledd, jf. § 7 og § 18 første ledd. Et vilkår for erstatning er at det har oppstått et tap som følge av mangel ved tingen, jf. fkjl. § 33 første ledd. Klageren har forklart at årsaken til at fjernkontrollen ikke virket, var at han hadde satt i dårlige batterier. Det er følgelig ikke sannsynliggjort kjøpsrettslig mangel ved fjernkontrollen. Utvalget kan heller ikke se at innklagde skal være ansvarlig for dette, selv om de ikke avdekket feilen ved sine undersøkelser. Klageren har derfor ikke krav på erstatning for kjøp av ny fjernkontroll. Klagen har etter dette ikke ført frem.

Artikkelen er tidligere publisert i papirutgaven av fagbladet Elektronikkbransjen nr. 4/2021, som ble distribuert 30. august. Her kan du lese artikkelen og bla gjennom digitalutgaven av bladet. Du kan lese alle utgaver av bladet digitalt, fra og med nr. 1/1937, på elektronikkbransjen.no/historiskarkiv.
Powered by Labrador CMS